«Κήρυξη υποχρεωτικής της ΣΣΕ (2.2.2021) Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων»

«Κήρυξη υποχρεωτικής της ΣΣΕ (2.2.2021) Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων»

Αποφ. 49754/2021 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.2.2021 (ΔΕΝ 2021, τεύχος 1774 σελ. 741) Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας».

(ΦΕΚ 3277, τεύχος Β΄ της 26.7.2021)

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 27).

2. Το άρθρο 56 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

9. Την υπ' αρ. 4222/21/9-4-2021 αίτηση από κοινού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών - Εγκαταστατών - Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) και της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ) για επέκταση της από 2.2.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας», με Π.Κ. 9/8-4-2021, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της περ. α' της παρ. 2.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει.

10. Την υπ' αρ. 16/7.5.2021 βεβαίωση της περ. β'της παρ. 2.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ότι η πιο πάνω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο που αυτή αφορά.

11. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 7ης.5.2021.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 2.2.2021 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας», με Πράξη Κατάθεσης 9/8.4.2021, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο, που αυτή αφορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021