«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 23.8 έως 30.8.2021» (Upd-Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 23.8 έως 30.8.2021» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.»

(ΦΕΚ 3899, τεύχος Β΄ της 21.8.2021)

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 (ΦΕΚ 3899, Β΄, 21.08.2021).

H KYA αφορά τα μέτρα που θα ισχύσουν από σήμερα 23.08.2021 μέχρι 30.08.2021.

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα εξής:

-           Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία παραμένει στο 20%** (βλ. σελ. 52678 του ΦΕΚ).

-           Εφαρμόζεται υποχρεωτικώς (σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32209 – ΦΕΚ 2192 Β΄) το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

-           Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας :

Α) οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (βλ. σελ. 52757 του ΦΕΚ), καθώς και

Β) οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης (βλ. σελ. 52757 του ΦΕΚ).

-           Ειδικώς για τους εργαζόμενους στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις, όσοι δεν έχουν εμβολιασθεί πλήρως υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα, μια με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και μια με τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapidtest), με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης εργαζομένου/ης για τον λόγο αυτόν και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης εργαζόμενου/ης. 

Ειδικότερα, κατά την άποψή μας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα κάτωθι :

ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 ΦΕΚ 3899 Β΄

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID 19 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ 23.08.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.08.2021

  • Στο στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 52678 - 52679 του ΦΕΚ), ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται :

- Εφαρμογή (σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32209 – ΦΕΚ 2192 Β΄) του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

- Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (βλ. σελ. 52757 του ΦΕΚ), καθώς και οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης (βλ. σελ. 52757 του ΦΕΚ).

- Ειδικώς για τους εργαζόμενους στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις, όσοι δεν έχουν εμβολιασθεί πλήρως υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα, μια με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και μια με τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid – test), με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης εργαζομένου/ης για τον λόγο αυτόν και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης εργαζόμενου/ης. 

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας* και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 20%**.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

  • Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 της ΚΥΑ (σελ. 52737 του ΦΕΚ) αναφέρεται στις δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται.
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 52737 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Στους εξωτερικούς χώρους επιβάλλεται μάσκα όπου παρατηρείται συνωστισμός.

  • Στο άρθρο 3 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 52755 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

*   Μέχρι στιγμής, ειδική άδεια απουσίας εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.

** Επισημαίνουμε ότι, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή αυτήν, δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ η οποία να παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα μονομερούς επιβολής τηλεργασίας (πράγμα που ίσχυε μέχρι τις 30.6.2021). Κατά συνέπεια (εφόσον δεν εκδοθεί η  προαναφερθείσα ΚΥΑ), έχουμε τη γνώμη πως, από την 1.7.2021 και εξής, η τηλεργασία είναι δυνατή μόνον κατόπιν συμφωνίας των μερών (εργοδότη – εργαζόμενου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι τηλεργαζόμενοι, βάσει συμφωνίας, δεν συμπληρώνουν το ελάχιστο ποσοστό του 20%. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θεωρούμε πως, δεδομένης της υποχρέωσης που προκύπτει από την παρούσα ΚΥΑ, ο εργοδότης μπορεί, βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχειρήσεως, να επιλέξει τους εργαζόμενους που θα τηλεργασθούν προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό αυτό, και να επιβάλει  την τηλεργασία αποκλειστικώς στους εργαζόμενους αυτούς.

Προς επίρρωση των ανωτέρω σημειώνουμε ότι το άρθρο 4§2 της ΠΝΠ 11.3.2020 προβλέπει πως «Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου». Η τελευταία σχετική ΚΥΑ ήταν η υπ’ αριθμ. οικ. 34972/1.6.2021 (ΦΕΚ 2361 Β΄), με την οποία η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου παρατάθηκε μέχρι 30.6.2021.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ