«Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου»

«Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου»

«Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου»

Νίκης Γεωργιάδου, Επικ. Καθηγήτριας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Η σημασία και αναγκαιότητα των χρονικών ορίων εργασίας και της νομοθετικής προστασίας τους

3. Τα χρονικά όρια εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαίου

3.1. Χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.2. Η Οδηγία 2003/88/ΕΚ

3.2.1. Η στόχευση και το βασικό περιεχόμενο

3.2.2. Παρεκκλίσεις - Εξαιρέσεις

4. Η ρύθμιση του χρόνου εργασίας σε επίπεδο Εθνικής νομοθεσίας

5. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας

5.1. Η εισαγωγή του θεσμού της διευθέτησης του χρόνου εργασίας ως νομικής δυνατότητας ευελιξίας

5.2. Τα συστήματα της διευθέτησης

5.3. Τρόποι συμφωνίας

5.4. Διασφαλίσεις του εργαζομένου

5.5. Η επιχειρηματολογία υπέρ και κατά της διευθέτησης

6. Επίμετρο

* * *

Η Μελέτη θα δημοσιευθή στο τεύχος 1778 (Σεπτεμβρίου 2021)