«Η Υπουργική Απόφαση για το Διευθυντικό Στέλεχος και την Υπερεργασία» (Upd-Σημείωμα)

«Η Υπουργική Απόφαση για το Διευθυντικό Στέλεχος και την Υπερεργασία» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. 90972/2021 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

«Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520).

B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α' του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α' 145).»

(ΦΕΚ 5393, τεύχος Β΄ της 19.11.2021)

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΥΑ 90972/15.11.2021 (ΦΕΚ 5393, Β΄, 19.11.2021), με την οποία, αφενός, επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και, αφετέρου, προσδιορίζονται τα  στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920.

Επί της ΥΑ θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα :

- Τίθεται το ερώτημα, εάν και κατά πόσον, από την 29η/11/2021 (ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του μέρους Α΄ της ΥΑ), η υπερεργασία, ως μεταβολή του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας, θα πρέπει ή όχι να καταχωρείται εκ των προτέρων στο έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου). Κατά τη γνώμη μας, η απάντηση δεν θεωρείται δεδομένη, από τη στιγμή που, στην περίπτωση μειωμένης ημερήσιας απασχολήσεως, για την τυχόν εργασία του μερικώς απασχολούμενου μισθωτού πέραν του συμφωνηθέντος και δηλωθέντος (μικρότερου των 8 ή των 6,40 ωρών) ημερήσιου ωραρίου του, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου (Ε4).

- Στη σελίδα 69439 της ΥΑ, στις «Μεταβατικές διατάξεις – Προθεσμίες», αναφέρεται ότι, στην περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, το οποίο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου Ε4 Πίνακα προσωπικού για το έτος 2021 κατέχει θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική κατά την έννοια της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, θα πρέπει να γίνει δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της ιδιότητας του προσώπου διευθύνσεως κι εμπιστοσύνης (διευθύνοντος υπαλλήλου), εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου Ε4 πίνακα προσωπικού για το έτος 2021 (δηλαδή από την 30.11.2021).

- Κατά την Υ.Α., εάν κάποιος από τους όρους που παρατίθενται διαζευκτικά στο κείμενο, αποτυπώνεται στην ατομική σύμβαση εργασίας και έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τότε «τεκμαίρεται» ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο όρος αυτός είναι διευθύνων υπάλληλος. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι ο εργαζόμενος που αμφισβητεί την συγκεκριμένη ιδιότητα, φέρει το βάρος της αποδείξεως του αντιθέτου (ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου).

- Μεταξύ των όρων περιλαμβάνεται ο όρος Α.α. («ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης») και ο όρος Β («προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών (;) της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού»). Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής : Εάν ο εργαζόμενος που προΐσταται Διευθύνσεως, Μονάδας ή Τμήματος  κλπ της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της (όπως αναφέρεται στον όρο Β), ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης (όπως αναφέρεται στον όρο Α.α.), θα τεκμαίρεται ότι είναι διευθύνων υπάλληλος ή όχι, στην περίπτωση που λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές που υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού ; Το ερώτημα τίθεται διότι στον όρο Α.α. δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα καθήκοντα, ούτε σε ύψος μηνιαίων αποδοχών. Ο ίδιος προβληματισμός ανακύπτει και στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος, ο  οποίος προΐσταται Διευθύνσεως, Μονάδας ή Τμήματος  κλπ της εργοδοτικής επιχείρησης και λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές που υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, εκπροσωπεί και δεσμεύει την επιχείρηση προς τρίτους (όπως αναφέρεται στον όρο Α.β) ή είναι μέλος του Δ.Σ. ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη (όπως αναφέρεται στον όρο Α.γ) ή είναι μέτοχος ή εταίρος κατέχων άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη (όπως αναφέρεται στον όρο Α.δ).

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ