«Ασφαλιστικές Εισφορές από 1.1.2022 και από 1.6.2022 μέχρι 31.12.2022»

«Ασφαλιστικές Εισφορές από 1.1.2022 και από 1.6.2022 μέχρι 31.12.2022»

«Ασφαλιστικές Εισφορές από 1.1.2022 και από 1.6.2022 μέχρι 31.12.2022»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

1. Εισφορές Επικουρικής Ασφαλίσεως

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4387/16 (ΔΕΝ 2016 σελ. 578), όπως  ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τις διατάξεις του άρθρου 45  του Ν. 4670/20 (ΔΕΝ 2020 σελ. 314), το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφαλίσεως στο τ. Ε.Τ.Ε.Α (ήδη Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ), από 1/6/2022 επανέρχεται στο ύψος που είχε στις 31.12.2015.

Ειδικότερα:

  • Από 1/6/2022  το ποσοστό της  εισφοράς επικουρικής ασφαλίσεως στο τ. Ε.Τ.Ε.Α όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, μειώνεται κατά 0,50% (0,25% για τον εργοδότη και 0,25% για τον ασφαλισμένο)  και διαμορφώνεται σε ποσοστό 6%  (3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο).
  • Επίσης από 1/6/2022 μειώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της επικουρικής ασφαλίσεως  για τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που ασφαλίζονται βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών στην επικουρική ασφάλιση (των αυτοτελώς απασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών, και των εμμίσθων δικηγόρων του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφαλίσεως του πρώην Ε.Τ.Α.Α.). Τα ισχύοντα μέχρι 31/5/2022 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών, για το χρονικό διάστημα 1/6/2022-31/12/2022 διαμορφώνονται ως εξής:
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής ασφαλίσεως σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022) Ποσά εισφορών επικουρικής ασφαλίσεως σε ευρώ (από 1/6/2022)
1η Κατηγορία 42 39
2η Κατηγορία 51 47
3η Κατηγορία 61 56

Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα  παραπάνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής τα παραπάνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

2. Διατήρηση της μειώσεως κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4826/21 (ΔΕΝ 2021 σελ. 1370),  παραμένει μέχρι 31/12/2022 η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών  των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά 3%, όπως είχε προβλεφθή με τις διατάξεις του άρθρου 31 του  Ν. 4756/20 (ΔΕΝ 2020 σελ. 1898(1906).

Τον σχετικό ΠΙΝΑΚΑ βλ. στο ΔΕΝ 2021, τεύχος 1770 σελ, 192 και την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 9/2021 στο ΔΕΝ 2021, τεύχος 1771 σελ. 238.

3. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, έχει ορισθή από 1/2/2019 στο ποσό των 6.500 € μηνιαίως. Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4670/20, το ανώτατο αυτό όριο αποσυνδέθηκε  από τον κατώτατο βασικό μισθό και θα παραμείνει σταθερό, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μελλοντικής τροποποιήσεως του βασικού μισθού των εργαζομένων, μέχρι 31/12/2022.  Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,   από 1.1.2023 έως 31.12.2024 θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετησίου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου έτους. Από 1/1/2025 και εφεξής το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον δείκτη μεταβολής μισθών και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.