«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ στο ΕΡΓΑΝΗ»

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ στο ΕΡΓΑΝΗ»

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η αναρτηθείσα στη Διαύγεια Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία παρέχονται πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/), κατά τα οριζόμενα στο ν.4808/2021 (ΦΕΚ Α΄101) και την με αρ. 62599/26.8.2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄4279), καθώς και τη λειτουργία του Μητρώου αυτού.

* * *

Εγκ. 80823/2.9.2022 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. - ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.»

* * *

► Η Εγκύκλιος όπως αναρτήθηκε στην Διαύγεια εδώ