«Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία»

«Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία»

«Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Α. 1) Με το άρθρο 60 του Ν. 4808/21 (ΔΕΝ 2021, τεύχος 1776 σελ. 1025 (1058)  «καθορίζονται οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας». Μεταξύ των απαριθμουμένων εορτών περιλαμβάνεται και η 28η Οκτωβρίου, η οποία κατά τις ισχύουσες μέχρι δημοσιεύσεως του νόμου αυτού διατάξεις, ήταν προαιρετική αργία.

Όπως τονίζαμε πάντοτε, η μόνη διαφορά της προαιρετικής αργίας από τις υποχρεωτικές αργίες συνίστατο στο δικαίωμα του εργοδότου να απασχολήση κατά την ημέρα αυτή νομίμως τους μισθωτούς του.

Κατά τα λοιπά, και η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται, μαζί με τις υπόλοιπες 6 εορτές, στο άρθρο 2 παρ. 2 του ΝΔ 3755/57, στις παρ. 1 και 3 του οποίου ορίζεται αντιστοίχως, ότι στους απασχολουμένους κατά τις 7 αργίες οφείλεται προσαύξηση 75%, ενώ στους μη απασχολουμένους και αμειβομένους με ημερομίσθιο, οφείλεται το ημερομίσθιό τους. Βλ. το κείμενο του ΝΔ 3755/57 στην Αλληλογραφία ΔΕΝ 2020, τεύχος 1759 σελ. 276.

2) Μετά από τον Ν. 4808/21, η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία. Κατά συνέπειαν, απαγορεύεται η απασχόληση των  μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση εκείνων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές. Για την κατ᾽ εξαίρεσιν απασχόληση μισθωτού απαιτείται αίτηση προς το ΣΕΠΕ κατά την διαδικασία που υποδεικνύεται στην ΥΑ 34331/16 (ΔΕΝ 2016, τεύχος 1697, σ. 1120).

3) Εν περιπτώσει απασχολήσεως, οφείλεται στο μισθωτό, τον αμειβόμενο τόσο με μισθό όσο και με ημερομίσθιο, προσαύξηση 75% υπολογιζομένη επί του νομίμου ωρομισθίου για τόσες ώρες, όσες απασχολήθηκε, τόσο επί νομίμου όσο και επί παρανόμου απασχολήσεως, και τόσο επί κοινών επιχ/σεων, όσο και επί επιχ/σεων που εξαιρούνται από τις διατάξεις περί αργίας κατά την Κυριακή και τις εξαιρετέες εορτές (βλ. ήδη το άρθρ. 63 του Ν. 4808/21 - ΔΕΝ 2021, τ. 1776 σ. 1025 επ. Βλ. και  Αλλ. ΔΕΝ 2017, τ. 1713 σ. 701).

4) Στον αμειβόμενο με ημερομίσθιο οφείλεται και το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή ακριβέστερα, τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχολήθηκε, ενώ για τον αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό γίνεται η εξής διάκριση:

α) Αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργούσε συνήθως κατά την 28η Οκτωβρίου, η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μηνός τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, ενώ

β) Αν πρόκειται για επιχείρηση που παρέμενε συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως λειτουργούσε κατ’ αυτήν, τότε οφείλεται αμοιβή, αφού η αμοιβή της, ως μη εργάσιμης ημέρας, δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό.

5) Εν περιπτώσει μη απασχολήσεως, οφείλεται μόνον στους αμειβομένους με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Το ημερομίσθιο αυτό οφείλεται στους αμειβομένους με ημερομίσθιο (και μη απασχολουμένους κατά την αργία) όλων των επιχ/σεων, δηλαδή τόσο εκείνων στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αργίας κατά την Κυριακή ή τις ημέρες εξαιρεσίμων εορτών, όσο και εκείνων στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές και συνεπώς είναι επιτρεπτή η λειτουργία και η απασχόληση του προσωπικού κατά τις ημέρες αυτές (και κατά το πρόγραμμα εργασίας δεν απασχολούνται - επιχ/σεις συνεχούς λειτουργίας κ.λπ. - βλ. Αλληλ. ΔΕΝ 2014, τ. 1659 σ. 1580, ΔΕΝ 2016 σ. 206 και Μελ. Κ. Μαρκόπουλου εις ΔΕΝ 2003, τεύχος 1408, σελ. 977 επ. και (συνεχ.) σελ. 1059 επ. Επίσης ΔΕΝ 2015, τεύχος 1664 σ. 241). Βλ. και το άρθρο 63 του νέου Ν. 4808/21 (ΔΕΝ 2021 σ. 1025 επ.).

Τούτο διότι η σχετική διάταξη του άρθρου 2 παραγρ. 3 του ΝΔ 3755/57 δεν κάνει διάκριση, ο δε σκοπός του νόμου είναι να λαμβάνουν οι ημερομίσθιοι τα 7 ημερομίσθια των εξαιρεσίμων εορτών πάντοτε, ακόμη και όταν (όπως έχει δεχθή η νομολογία) η αργία συμπίπτη με Κυριακή (βλ. σχετ. Αλλ. ΔΕΝ 2018 σ. 1276 και σ. 1435), εφ’ όσον βεβαίως η μη απασχόλησή τους δεν οφείλεται σ’ αυτούς.

Αν η επιχείρηση λειτουργήση και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολογήτως στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το 1/25 του μισθού τους (όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και ανήκουν στην ανωτέρω περιπτ. 2β’). Από τους μισθωτούς της ανωτέρω περιπτώσεως 2α’ ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέση 1/25 (ακριβέστερα τόσα ωρομίσθια όσα θα πραγματοποιούσαν) από τον μισθό τους (βλ. και ΔΕΝ 2014, τ. 1653 σ. 1112).

Για την περίπτωση χορηγήσεως αδείας κατά την 28η Οκτωβρίου βλ. Αλλ. ΔΕΝ 2014 σ. 1501.

Β. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου, τόσο τους τακτικούς όσο και τους επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία (βλ. και σχετική μελέτη Χ. Γκούτου - ΔΕΝ 1982 σελ. 41 και 1986 σελ. 273, Αλλ. ΔΕΝ 2014, τεύχος 1653 σ. 1115).

Χρυσούλα Πετίνη-Πηνιώτη

Δικηγόρος