«Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Απογραφική Διαδικασία & Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) - 20.10.2022»

«Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Απογραφική Διαδικασία & Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) - 20.10.2022»

 

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το συνημμένο Εγχειρίδιο Χρήσης (με ημερομηνία έκδοσης 20.10.2022), το οποίο αφορά την Απογραφική Διαδικασία και την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας.

Στις σελίδες 44 επ. του συνημμένου παρατίθενται Ερωτήσεις και σχετικές Απαντήσεις.

Επίσης, στη σελίδα 52, αναφέρεται πως επίκειται η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, η οποία θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ερμηνευτικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου και της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

► To Εγχειρίδιο Χρήσης εδώ