«Απώλεια μισθού σε περίπτωση απεργίας»

«Απώλεια μισθού σε περίπτωση απεργίας»

«Απώλεια μισθού σε περίπτωση απεργίας»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Η συμμετοχή σε νόμιμη απεργία αναστέλλει και την υποχρέωση του εργοδότη περί καταβολής μισθού. Η μη καταβολή του μισθού κατά τη διάρκεια της απεργίας εξηγείται από την στενή ανταλλακτική σχέση μεταξύ μισθού και εργασίας (αρθρ. 648 ΑΚ). Εφ’ όσον ο μισθωτός με δική του πρωτοβουλία απέχει από την εργασία, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνη αποδοχές. Η απώλεια του μισθού είναι η θυσία που υφίσταται ο εργαζόμενος για την άσκηση του δικαιώματος απεργίας. Αν οι μισθωτοί διατηρούσαν κατά τη διάρκεια της απεργίας και την αξίωση για μισθό, τότε ο εργατικός αγώνας θα ήταν ένας αγώνας χωρίς δαπάνη, χωρίς κίνδυνο, πράγμα βέβαια που δεν συμβιβάζεται με τη φυσιογνωμία της απεργίας. Για τον λόγο αυτό γίνεται ομόφωνα δεκτό στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και νομολογία, ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας οι απεργοί χάνουν την αξίωση για το μισθό τους. Αυτό ορίζει άλλωστε ρητά το αρθρ. 30 παρ. 7 Ν. 1264/82 αναφορικά με την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Για τούς παραπάνω λόγους είναι καταχρηστική η απεργία που προβάλλει ως αίτημα την καταβολή των αποδοχών του χρόνου της απεργίας.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να παρακρατήση τις αποδοχές που αναλογούν στις ημέρες απεργίας. Για κάθε ημέρα απεργίας θα παρακρατούνται τόσα ωρομίσθια όσες και οι ώρες εργασίας κάθε συγκεκριμένης ημέρας απεργίας. Αν τέλος η απεργία καταλαμβάνη ωρισμένες μόνο ώρες του ημερησίου ωραρίου (πρόκειται δηλ. για στάσεις εργασίας), τότε ο εργοδότης θα παρακρατήση τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες της απεργίας. Το ωρομίσθιο προκύπτει, ως γνωστόν, από τη διαίρεση των 6/25 του μηνιαίου μισθού με το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας. Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού των 6 ημερομισθίων με το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας (αρθρ. 5 της από 26-2-75 ΕΓΣΣΕ - ΔΕΝ 1975 σ. 179).

Αναφορικά με τούς δημοσίους υπαλλήλους, για κάθε εργάσιμη ημέρα απεργίας περικόπτεται το 1/25 του μηνιαίου μισθού (αρθρ. 25 του Ν. 4354/15 - ΔΕΝ 2016 σ. 35 (47) όπου ορίζεται ότι στις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες).