«Διαθέσιμη η Υπηρεσία ορισμού Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)»

«Διαθέσιμη η Υπηρεσία ορισμού Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)»

«Διαθέσιμη η Υπηρεσία ορισμού Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)»

 

 

 

 

 

Σχετικά με την από 24.5.2023 Ανακοίνωση της Επιθεώρησης Εργασίας, για την ηλεκτρονική φόρμα γνωστοποίησης Υ.Π.Π.Α. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα sepenet της «Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας», σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω Υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη.