«Πυρκαϊά και συνέπειες για τους μισθωτούς»

«Πυρκαϊά και συνέπειες για τους μισθωτούς»

«Πυρκαϊά και συνέπειες για τους μισθωτούς»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Ι.  Η αδυναμία των μισθωτών να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω των εκτεταμένων πυρκαϊών και εφ’ όσον η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά, συνιστά ανυπαίτιο κώλυμα παροχής της εργασίας και οι μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους υπό τις προϋποθέσεις των αρθρ. 657 και 658 ΑΚ (βλ. ΔΕΝ 2014, τεύχος 1653 σ. 1105 επ.).

ΙΙ. 1. Οι εκτεταμένες πυρκαϊές, οι οποίες προεκάλεσαν είτε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχειρήσεως είτε οριστική διακοπή των εργασιών της, συνιστούν ανωτέρα βία.

Έτσι, στην περίπτωση της προσωρινής διακοπής, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθού (άρθρο 656 ΑΚ). Βλ. και  Αλλ. ΔΕΝ 2017 σ. 72, όπου δημοσιεύουμε και το υπ’ αριθμ. 2019/2002  Εγγρ. του  Υπ.  Εργασίας - σχετικό με τις Χιονοπτώσεις, ως λόγο ανωτέρας βίας.  Επίσης βλ. Ν. Γεωργιάδου - ΔΕΝ 2004 σ. 460 και Χ. Γκούτον - ΔΕΝ 2005 σ. 897.

Εξ άλλου στην περίπτωση της οριστικής διακοπής της επιχειρήσεως, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας, εκτός αν ήταν ασφαλισμένος κατά του κινδύνου πυρκαϊάς, οπότε οφείλει τα 2/3 της αποζημιώσεως κατ  ἀρθρ. 6 παρ. 2 του Ν. 2112/20.  Η ρύθμιση ισχύει και επί εργατοτεχνιτών, για την ταυτότητα του νομικού λόγου - βλ.  Εφ.  Αθ. 5047/85 - ΔΕΝ 1986 σ. 344 και Μελέτη περί καταγγελίας εις ΔΕΝ 2016, τεύχος 1700 σ. 1346 επ.

Σχετικές είναι και οι Μον. Πρωτ. Καλαμάτας 11/87 - ΔΕΝ 1988 σ. 362 και  Εφ. Αθηνών 2984/89 - ΔΕΝ 1989 σ. 1301. Βλ. και την Μον. Πρωτ. Πατρών 107/2000 - ΔΕΝ 2000 σ. 1146.

2.  Όταν η πυρκαϊά δεν έθιξε τις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως, είχε όμως ως (έμμεση) συνέπεια τον περιορισμό των εργασιών της επιχειρήσεως ή εδημιούργησε οικονομικές δυσχέρειες σ  αὐτήν, η μη αποδοχή των υπηρεσιών των μισθωτών περιάγει τον εργοδότη σε υπερημερία.

Ο περιορισμός των εργασιών της επιχειρήσεως και οι οικονομικές δυσχέρειες έχουν χαρακτηρισθή από τη νομολογία ως «τυχηρόν γεγονός» το οποίο δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή του μισθού (βλ. ΑΠ 314/54 - ΔΕΝ 1954 σελ. 392, ΑΠ 16/54 - ΔΕΝ 1954 σελ. 102, ΑΠ 17/54 - ΕΕΔ 13.235, βλ. και Ι. Καποδίστριαν ΕΡΜ. ΑΚ υπ  ἀρθρ. 656 ΑΚ).

Ευρετήριο των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - τυχηρού βλ. εις ΔΕΝ 1996, τεύχος 1239 σελ. 141.

ΠΕΤΙΝΗ-ΠΗΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δικηγόρος