«Κατατέθηκε προς διαβούλευση το νέο εργασιακό σχέδιο νόμου»

«Κατατέθηκε προς διαβούλευση το νέο εργασιακό σχέδιο νόμου»

 

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, πριν από λίγο, κατατέθηκε προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

Θα βρείτε συνημμένα :

  • Το σχέδιο νόμου,
  • Τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας (όπου επισημαίνονται οι κυριότερες νομοθετικές αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν) και
  • Η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου.