«Ν. 5053/2023 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος εργασιακός νόμος»

«Ν. 5053/2023 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος εργασιακός νόμος»

N. 5053/2023 «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.»

(ΦΕΚ 158, τεύχος Α΄ της 26.9.2023)

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας το υπ’ αριθμ. 158, τ. Α΄ ΦΕΚ της 26.9.2023, στο οποίο περιελήφθη ο υπ’ αριθμ. 5053/2023 νέος εργασιακός νόμος.

★ ★ ★

► Ο Ν. 5053/2023 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ