ΔΕΣΜΕΣ

ΔΕΣΜΕΣ - ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 

     Όπως σας προαναγγείλαμε, το ΔΕΛΤΙΟΝ κατήρτισε σύστημα παροχής πληροφοριών με «ΔΕΣΜΗ» (δηλαδή σύνολο τηλεφωνημάτων ή γραπτών ερωτημάτων), με σκοπό την δίκαιη προσφορά σε όλους τους συνδρομητές του νομικών πληροφοριών από τους ειδικούς επί των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων συνεργάτες του.

 

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

     Πληροφορίες από τηλεφώνου παρέχονται από τους συνεργάτες μας από την αρχή της ιδρύσεως τού ΔΕΛΤΙΟΥ, καθημερινώς, γεγονός που έχει καταστήσει το ΔΕΝ απαραίτητο επιστημονικό εργαλείο για τους συνεργάτες-συνρομητές μας.  Ήδη η συμπληρωματική προς το τεύχος υπηρεσία αυτή έχει μεγάλη απήχηση και οι πληροφορίες που ζητούνται από το ΔΕΛΤΙΟΝ καθίστανται καθημερινώς όλο και περισσότερες και πλέον πολύπλοκες. Για να συνεχισθή λοιπόν το καθεστώς των εξειδικευμένων επιστημονικών απαντήσεων από τους ειδικούς περί το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο δικηγόρους μας, κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής, δηλαδή η δημιουργία «ΔΕΣΜΗΣ» που θα αποτιμάται αναλόγως προς τον αριθμό των ερωτημάτων που θα περιέχη.

     Το ΔΕΛΤΙΟΝ εφεξής θα συνεχίση να παρέχη την υπηρεσία αυτή δωρεάν για τρία (3) ερωτήματα κατ΄ έτος ανά ΑΦΜ. Ως ερωτήματα για την σχετική χρέωση, θεωρούνται όσα αφορούν θέματα εργατικού ή ασφαλιστικού δικαίου, και όχι όσα αφορούν απλές πληροφορίες σχετικές με την έκδοση νομοθετημάτων ή με παραπομπές σε δημοσιευόμενα θέματα στο ΔΕΝ. Για μεγαλύτερο αριθμό ερωτημάτων θα υπάρχη η εξής διαβάθμιση και χρέωση:

  • 10 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 320 € ανά Ημερολογιακό έτος
  • 20 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 600 € ανά Ημερολογιακό έτος
  • Απεριόριστα Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 1.400 € ανά έτος (12 μήνες)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

     Για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2019) τα ανωτέρω ποσά της τηλεφωνικής παροχής πληροφοριών, όπως πλέον αυτή εκλογικεύεται, μειώνονται με τις ανάλογες εκπτώσεις και διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΔΕΣΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑ ΑΦΜ
 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
 

2019

ΕΚΠΤΩΣΗ 60%
 

 

3 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΚΑΙ ΑΝΩ

ΕΚΠΤΩΣΗ 70%
 

 

6 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΚΑΙ ΑΝΩ

ΕΚΠΤΩΣΗ 75%
 

 

• 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

 

320 € 128 € 96 € 80 €

 

• 20 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

 

600 € 240 € 180 € 150 €

 

• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

 

1.400 € 560 € 420 € 350 €

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται  ΦΠΑ (24%).

     Η ανωτέρω εκλογίκευση της τηλεφωνικής παροχής πληροφοριών τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Μαρτίου 2019.

► Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δελτίου: 210 3820510, 3826933, 3834786, 3817656 ή με e-mail: eneri@den.gr.


 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Σας γνωρίζουμε τους κάτωθι όρους λειτουργίας της Υπηρεσίας παροχής τηλεφωνικών απαντήσεων σε ερωτήματα υποβαλλόμενα στην Επιστημονική Ομάδα του νομικού μας περιοδικού (το οποίο εφ’ εξής στους προκείμενους όρους αναφέρεται απλώς ως Δελτίον).

1.       Η υπηρεσία αναφέρεται αποκλειστικά σε ερωτήματα που αφορούν στο τι ισχύει κατά την εργατική και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία και τι γίνεται σχετικώς θεωρητικώς και νομολογιακώς δεκτό.

2.       Δεν δίνεται απάντηση σε ερωτήματα τα οποία προϋποθέτουν ή/και απαιτούν εργασία την οποία μόνον δικηγόρος δύναται ή απαιτείται κατά τον νόμο να παράσχει, όπως λ.χ. είναι ερωτήματα αναφερόμενα σε συγκεκριμένη εκκρεμή ενώπιον των δικαστηρίων υπόθεση, ερωτήματα με τα οποία ζητείται γνωμοδότηση επί ζητημάτων που αφορούν ένδικη διαφορά, ερωτήματα αναφερόμενα στον ενδεικνυόμενο χειρισμό συγκεκριμένης ένδικης διαφοράς, ερωτήματα αναφερόμενα στην μορφή και το περιεχόμενο ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και πάσης φύσεως προτάσεων και υπομνημάτων υποβαλλομένων σε δικαστικές Αρχές, καθώς και ερωτήματα που για να απαντηθούν προϋποθέτουν εξατομικευμένη μελέτη (π.χ. μελέτη συνταξιοδοτικού φακέλου υποθέσεως κ.ο.κ.)

3.       Δεν τιμολογούνται και δεν προσμετρούνται στον μέγιστο κατά περίπτωση αριθμό επιτρεπόμενων τηλεφωνικών ερωτημάτων απλά ερωτήματα με τα οποία ζητείται απάντηση α΄) αν δημοσιεύθηκε αναμενόμενο νομοθέτημα ή Εγκύκλιος ή άλλο επίσημο έγγραφο διοικητικής Αρχής ή β΄) σε ποίο τόμο, τεύχος και σελίδα του Δελτίου έχει δημοσιευθεί μελέτη ή δικαστική απόφαση επί συγκεκριμένου ζητήματος (π.χ. πού έχει δημοσιευθεί μελέτη ή πορίσματα της νομολογίας ως προς το ποίος θεωρείται υπάλληλος κ.λπ.).

4.       Τα ερωτήματα πρέπει να διατυπώνονται με γενικό, σαφή και ορθό τρόπο, να μην εμπεριέχουν ή υποκρύπτουν πολλαπλά υπο-ερωτήματα ή σκέλη που χρειάζεται να απαντηθούν χωριστά, προκειμένου να είναι δυνατή η απάντηση στην κυρία ερώτηση.

5.       Τα ερωτήματα δεν πρέπει να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα ή μη, ή πλήρως εξειδικευμένες περιπτώσεις, των οποίων η απάντηση χρήζει ειδικότερης ενημερώσεως επί λεπτομερειών συγκεκριμένης υποθέσεως την οποία αφορούν.

6.       Αποκλείεται η γνωστοποίηση με τα ερωτήματα, ονομάτων, επωνυμιών και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία αναφέρεται ή ανάγεται το ερώτημα.

7.       Σε ερωτήματα τα οποία δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους, το Δελτίον δεν υποχρεούται σε απάντηση στον συνδρομητή. Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο συνδρομητή πληθώρας ερωτημάτων μη πληρούντων τους ανωτέρω όρους, το Δελτίον επιφυλάσσεται του δικαιώματος διακοπής παροχής της υπηρεσίας στον εν λόγω συνδρομητή. Σ’ αυτήν την περίπτωση η καταβληθείσα συνδρομή δεν αποδίδεται στον συνδρομητή.

8.       Σε περίπτωση υποβολής ερωτημάτων εμπεριεχόντων περισσότερα υποερωτήματα ή σκέλη χρήζοντα χωριστών απαντήσεων, θα ενημερώνεται είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε με επιστολή ο συνδρομητής και θα καλείται να αποδεχθεί ή όχι την προσμέτρηση του συνόλου ή ορισμένων των ερωτημάτων στον τυχόν μέγιστο αριθμό τηλεφωνημάτων που δικαιούται. Σε περίπτωση μη αποδοχής, το Δελτίον δεν υποχρεούται σε απάντηση.

9. α΄.  Οι συνδρομητές που έχουν αγοράσει «ΔΕΣΜΗ» συγκεκριμένου αριθμού ερωτημάτων έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση της υπηρεσίας χωρίς χρονικό περιορισμό, μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των ερωτημάτων που έχουν επιλέξει και «αγοράσει».

β΄.  Οι συνδρομητές που έχουν αγοράσει «ΔΕΣΜΗ» απεριορίστων ερωτημάτων έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση της υπηρεσίας για ένα έτος από την έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού, εκ μέρους της εταιρείας μας, αναφορικά με την συγκεκριμένη «ΔΕΣΜΗ».

10.     Για την χρήση της υπηρεσίας, έκαστος συνδρομητής καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα, ήτοι τουλάχιστον ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση/έδρα, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail και Α.Φ.Μ. ή Δ.Ο.Υ., για την έκδοση αντίστοιχου εκ του νόμου παραστατικού. Ο συνδρομητής, εάν επιθυμεί, μπορεί να ορίσει ειδικό χειριστή της υπηρεσίας προς τον οποίο και μόνον θα επιτρέπεται η χρήση της. Ο συνδρομητής παρέχει την συγκατάθεσή του για την καταχώρηση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Όσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα, διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11.     Οι ειδικώτερες απαντήσεις στα υποβαλλόμενα ερωτήματα συνιστούν επιστημονικές απόψεις του περιοδικού μας και σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συνδρομητή να αξιολογήσει την απάντηση που του έχει δοθή και να ενεργήσει βασιζόμενος στην προσωπική ή επαγγελματική του βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης του Δελτίου.

12.     Το Δελτίον δύναται να καταγγείλει αζημίως την μεταξύ του συνδρομητή και αυτού έννομη σχέση και να διακόψει αμέσως την συνεργασία μ’ αυτόν και την παροχή της προς αυτόν υπηρεσίας τηλεφωνικών απαντήσεων, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α΄. Στην περίπτωση παραβιάσεως εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε εκ των παρόντων όρων λειτουργίας της υπηρεσίας, που όλοι συμφωνούνται ως ουσιώδεις, καθώς και των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

β΄. Στην περίπτωση παραβιάσεως του νόμου εκ μέρους του χρήστη, ενδεικτικά δε των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.

Η καταγγελία επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της αμέσως, με την γνωστοποίηση αυτής και του λόγου για τον οποίο γίνεται, προς τον συνδρομητή, μέσω είτε ταχυδρομικής επιστολής είτε ηλεκτρονικής επιστολής αποστελλομένης στην διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει ο συνδρομητής.

13.     Το τηλεφωνικό κέντρο, για την υποβολή των ερωτημάτων λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 8 πμ. έως ώρα  3 μμ. Η υποβολή των ερωτημάτων μπορεί να γίνη και με e-mail. Σε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις θα δίνονται τηλεφωνικώς. Η Υπηρεσία δεν λειτουργεί τις Κυριακές και αργίες, τα Σάββατα και τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους.

14.     Το Δελτίον θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή εμπεριστατωμένων ενημερώσεων-απαντήσεων στα υποβαλλόμενα ερωτήματα. Τα ερωτήματα θα απαντώνται είτε αυθημερόν είτε, το βραδύτερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η απάντηση, σε περίπτωση ερωτήματος στο οποίο δεν είναι ευχερής η άμεση απάντηση, θα παρέχεται εντός ευλόγου χρόνου που ενδεικτικά ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες από της υποβολής του ερωτήματος.

15.     Το Δελτίον δικαιούται να μεταβάλλει και τροποποιεί ελευθέρως κατά την κυριαρχική κρίση του την τιμολόγηση της υπηρεσίας τηλεφωνικών απαντήσεων.

16.     Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

► Για την εκτύπωση του Πλαισίου Λειτουργίας της Υπηρεσίας Τηλεφωνικών απαντήσεων εδώ