«Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής»

«Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής»

ΚΛΑΔΙΚΗ (ΤΟΠΙΚΗ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30.7.2015) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής.»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 5/31.7.2015)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 30.07.2015,  μεταξύ των συμβαλλόμενων στην παρούσα:

Αφ’ ενός της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Γεώργιο Ζηκόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Παπαβαρσάμη, οι οποίοι είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. της ως άνω εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης για την υπογραφή της παρούσας,

και αφ’ ετέρου του Σωματείου εργαζομένων με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής», το οποίο είναι αρμόδιο για την υπογραφή της παρούσας και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Τσουμάνη Καίτη και τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. Χαριτωνίδου Νικολέττα, οι οποίες είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το Δ.Σ. του ως άνω Σωματείου Εργαζομένων για την υπογραφή της παρούσας,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κατωτέρω αναφερόμενα μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις κατόπιν προσκλήσεως του ανωτέρω Σωματείου Εργαζομένων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 1876/1990:

Ενόψει της επικείμενης λήξεως της χρονικής διάρκειας ισχύος της προηγούμενης τοπικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων μερών (31.8.2015) και κατόπιν αιτήματος του ως άνω Σωματείου Εργαζομένων περί αυξητικής αναπροσαρμογής του ωρομισθίου των εργαζομένων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα ανωτέρω συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν μεταξύ τους Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:

1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας υπάγονται όσοι απασχολούνται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής με διάφορες ειδικότητες και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Α) Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (5,40 €),

ii) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 901 έως 1800 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €),

iii) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1801 έως 2700 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €),

iv) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 2701 και άνω ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το βασικό ωρομίσθιο ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €).

Β) Τα βασικά ωρομίσθια, όπως ανωτέρω ορίζονται, προσαυξάνονται με επίδομα πολυετίας, δηλαδή για τους εργαζόμενους:

i) της περίπτωσης Aiii οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού είκοσι λεπτών (0,20 €),

ii) της περίπτωσης Aiv οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού σαράντα λεπτών (0,40 €).

Γ) Στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα γάμου το οποίο ισούται με 10% επί του ποσού του βασικού ωρομισθίου, έτσι όπως το ωρομίσθιο αυτό προσδιορίστηκε ανωτέρω στις περιπτώσεις Ai, Aii, Aiii και Aiv.

Το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόμενου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάμο πριν ή κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτως φύλλου εφόσον έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγμένους-χήρους.

Για τη λήψη των επιδομάτων αυτών ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στο Λογιστήριο της επιχείρησης τα σχετικά δικαιολογητικά.

Δ) Για τους λοιπούς απασχολούμενους στα Κ.Ξ.Γ. (γραμματείς, καθαρίστριες, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου κ.λπ.) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας τα κατώτατα  όρια  μισθού/ημερομισθίου  ορίζονται  όπως  αυτά  προβλέπονται  στην ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Υπαλλήλων/Εργατοτεχνιτών.

2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα 10 λεπτά.

β) Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του μαθήματος.

γ) Κατά την ώρα των διαλειμμάτων όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.

δ) Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, το βασικό ωρομίσθιο τους προσαυξάνεται σύμφωνα με το νόμο.

ε) Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων αργιών αμείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.

στ) οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, είναι εργάσιμες.

ζ) Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζομένων του Κέντρου. Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζόμενους στο Κέντρο. Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του καθηγητή μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του Καθηγητή λόγω κατάργησης τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κλπ) δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.

3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Όλες οι λοιπές διατάξεις προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων εργασίας που δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση ή δεν έχουν τροποποιηθεί από τον νόμο εξακολουθούν να ισχύουν.

4. ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας έχει διάρκεια τριών ετών αρχής γενομένης από την 1η/9/2015 έως και την 31η/8/2018.