ΔΑ (Τριμ.) 1/2016 Τεχνικών Τηλεοπτικών Σταθμών

ΔΑ (Τριμ.) 1/2016 Τεχνικών Τηλεοπτικών Σταθμών

ΔΑ (Τριμ.) 1/2016 Τεχνικών Τηλεοπτικών Σταθμών

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 1/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ.  1/8.3.2016)

 

 

 

Προς:

1. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), Γ' Σεπτεμβρίου 48Β, (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33 Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ), Αριστοτέλους 32 (Ε.Κ.Θ.), 546 31 Θεσσαλονίκη

3. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΣΕ), Ακαδημίας 33, (4ος όροφος), 106 72 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 1/2016

για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

1. Με την αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 861/08Δ/28-12-2015 Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις επωνυμίες: Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ) και Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδος (ΕΙΤΤΒΕ) ζητήθηκε από τον Ο.ΜΕ.Δ. η ανάδειξη Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

2. Με το από 5-1-2016 Πρακτικό ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της οι διαιτητές Θεόδωρος Κουτρούκης, Κωνσταντίνος Κρεμαλής και Μίρκα Καζιτώρη, με Πρόεδρο που κληρώθηκε τον Θεόδωρο Κουτρούκη. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 13-1-2006.

3. Με τα υπ’ αριθ.πρωτ. Μ-Δ 14/11-1-2016, 40/19-1-2016 και 70/27-1-2016 έγγραφα του Ο.ΜΕ.Δ. κλήθηκαν τα μέρη σε τρεις (3) κοινές συναντήσεις στις 18-1-2016, 25-1-2016 και 15-2-2016 αντίστοιχα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα με σκοπό την αναζήτηση σύγκλισης των θέσεων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στις συναντήσεις παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών.

4. Στις 18.1.2016, 25.1.2016 και 15.2.2016 προσήλθαν ως ορίζεται οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και των δύο πλευρών στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις των εργαζομένων όπως περιγράφονται και στα: α) από 16.11.2015 υπόμνημα της ΕΤΙΤΑ για τη νέα συλλογική ρύθμιση στον κλάδο, β) από 15.2.2016 υπόμνημα της ΕΤΤΤΑ προς τον Ο.ΜΕ.Δ., γ) από 15.1.2016 υπόμνημα της ΕΤΙΤΒΕ προς τον Ο.ΜΕ.Δ. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξαν -συνοπτικά- τα εξής: 1) Επαναφορά στους βασικούς μισθούς στα ποσό που ορίζει η ΔΑ 26/2011. Το επίδομα γάμου να επανέλθει σε ποσοστό 10%. 2) Το επίδομα ειδικών συνθηκών να μετονομαστεί σε επίδομα επικινδυνότητας. 3) Στο άρθρο 2.6. της μεσολαβητικής πρότασης να προστεθεί «με σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου». 4) Οι εργαζόμενοι τεχνικοί που εργάζονται σε τηλεοπτικό σταθμό να ανήκουν στην επίσημη μητρική εταιρία του τηλεοπτικού σταθμού και όχι σε θυγατρικές. 5) Το επίδομα παιδιού να συνέχισα να καταβάλλεται ακόμα κι αν τα παιδιά κλείσουν το 18ο  έτος της ηλικίας τους και όσο αυτά παραμένουν άνεργα και πάντως εφόσον σπουδάζουν μέχρι το 24° έτος της ηλικίας τους. 6) Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να λαμβάνουν το επίδομα πτυχίου της ανώτατης εκπαίδευσης. 7) Διατήρηση της προϊσχύουσας ρύθμισης για τις μαζικές/ομαδικές απολύσεις. 8) Η νέα Σύμβαση να έχει διάρκεια 3 ετών. (από 15.2.2016 υπόμνημα ΕΤΙΤΑ). 9) Να οριστεί ως αργία για τη Θεσσαλονίκη η 26η Οκτωβρίου, ημέρα του Αγίου Δημητρίου (πρακτικό διαιτησίας 3μελούς επιτροπής της 15ης.2.2016).

5. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις τους, όπως περιγράφονται και στο από 14.2.2016 υπόμνημα προς την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξαν -συνοπτικά- τα εξής:Τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών περιορίζονται γρήγορα λόγω σταθερής ανάπτυξης του διαδικτύου, αλλά και των συνδρομητικών τηλεοπτικών πλατφόρμων, που αποκομίζουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της διαφημιστικής δαπάνης. Το ποσοστό μείωσης των εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών κατά τα τελευταία 5 χρόνια (μεσοσταθμικά περί το 60%) είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό μείωσης των μισθών των τεχνικών (μεσοσταθμικά περί το 12%) κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας κατά την τελευταία πενταετία αυξήθηκε κατακόρυφα, τη στιγμή που στους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους της χώρας σημειώνεται μείωση του μοναδιαίου κόστους σε ποσοστό περίπου 20%. Από 1.1.2015 έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010, η οποία προβλέπει την καταβολή ειδικού φόρου ποσοστού 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Η επιβολή του φόρου αυτού, επιβαρύνει μεν τυπικά τους διαφημιζόμενους, πλην αυτοί θα μειώσουν κατά το αντίστοιχο ποσοστό 20% τη διαφημιστική δαπάνη, ώστε τελικά οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα βρεθούν να αποστερούνται το 20% των πραγματικών τους εσόδων. Η επιβολή αυτού του φόρου συνεπόγεται την ανάγκη προσαρμογής των αμοιβών όλων των τεχνικών και προτείνεται οι βασικοί μισθοί να διαμορφωθούν ως εξής: Νεοεισερχόμενος 587 ευρώ. Επίπεδο Α (Εξειδικευμένος) με προϋπηρεσία 3 έτη 705 ευρώ, Επίπεδο Β (Εξειδικευμένος) με προϋπηρεσία 6 έτη 762 ευρώ, Επίπεδο Γ (Έμπειρος) με προϋπηρεσία 9 έτη 845 ευρώ, Επίπεδο Δ (Πολύ Έμπειρος) με προϋπηρεσία 19 έτη 1.040 ευρώ, Επίπεδο Ε (Ειδικός) με προϋπηρεσία 29 έτη 1.300 ευρώ και επί αυτών των βασικών μισθών υπολογίζονται τα επιδόματα τέκνων και πιστοποιημένης εργασίας. Αναφορικό με τις ειδικότητες η εργοδοτική πλευρά πρότεινε επαναπροσδιορισμό του αριθμού και του είδους των ειδικοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Και επειδή δεν κατέστη δυνατό τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

1. Την από 25.9.2015 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση και διαμαρτυρία,που οποία απηύθυνε η εργατική πλευρά στην εργοδοτική, με την οποία την καλούσε σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας, για το έτος 2015, των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, με θέματα προς διαπραγμάτευση: τους όρους αμοιβής κι εργασίας των μελών της ΕΤΙΤΑ και την από 28.9.2015 αντίστοιχη εξώδικη δήλωση της εργοδοτικής πλευράς.

2. Με την αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 648/13Μ/12-10-2015 Αίτηση Μεσολάβησης των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις επωνυμίες: Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ) και Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ) ζητήθηκε από τον Ο.ΜΕ.Δ. η ανάληψη μεσολαβητικής προσπάθειας για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 833/16-12-2015 Πρόταση Μεσολάβησης της Μεσολαβήτριας Αφροδίτης Μακρυγιάννη και όλα τα έγγραφα του σχετικού φακέλου μεσολάβησης (πρακτικά & υποβληθέντα υπομνήματα και στοιχεία από τα μέρη).

4. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 08Δ/28-12-2015 αίτηση προσφυγής στην διαιτησία που υπέβαλαν στον Ο.ΜΕ.Δ. οι ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις με την επωνυμία «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ)» και «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ)», μετά την απόρριψη της μεσολαβητικής πρότασης από την εργοδοτική πλευρά.

5. Τις θέσεις που υποστήριξαν τα μέρη με τα υπομνήματα που υπέβαλαν στη διαδικασία της διαιτησίας και όλα τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσαν, όπως αναφέρονται παραπάνω.

6. Τη Σ.Σ.Ε. της 12.6.2009 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια» (Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/17.6.09), με την οποία καθορίσθηκαν οι 30 ειδικότητες, απαραίτητες για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες διαχωρίσθηκαν σε τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες, που εξελίσσονται σε 18 Μισθολογικά Κλιμάκια, με αντίστοιχο βασικό μισθό το καθένα και θεσπίσθηκε η χορήγηση των επιδομάτων γάμου, τέκνων, συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη, πτυχίου, ειδικών συνθηκών, θέσης, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού του Μ.Κ. στο οποίο εντάσσεται ο κάθε εργαζόμενος και ρυθμίσθηκαν ειδικότερα θέματα και όροι εργασίας, όπως αναφέρονται στις υπ' αριθ. 39/2010, 26/2011 και 6/2015 Διαιτητικές Αποφάσεις.

7. Την έκθεση του ΙΟΒΕ (Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 82, Ιανουάριος 2016,) (Απόσπασμα για την ΕΛΛΑΔΑ) κατά την οποία: «Ανεξάρτητα από τις επιμέρους τάσεις στις συνιστώσες του ΑΕΠ στο τελευταίο τρίμηνο του 2015, η αρκετά ηπιότερη της αναμενόμενης μετά τα capital controls πτώση του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία, η οποία αντανακλά το ότι η επιβολή τους ήταν σε κάποιο βαθμό αναμενόμενη από σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και ακολούθως είχαν εν μέρει προετοιμαστεί για αυτή, μετρίασε την υφεσιακή επίδρασή τους στην ελληνική οικονομία. Η πλέον πιθανή όξυνση της ύφεσης στο τελευταίο τρίμηνο δεν θα υπερβεί κατά πολύ την έκτασή της στο αμέσως προηγούμενο, εξέλιξη η οποία θα όξυνε ιδιαίτερα τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας. Συνεκτιμώντας τη σχεπκα χαμηλή υποχώρηση του ΑΕΠ στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου πέρυσι, καθώς και τις παραπάνω, αναμενόμενες τάσεις σης βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ στο επόμενο τρίμηνο, προβλέπεται ότι η ένταση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία θα είναι σαφώς χαμηλότερη της αναμενόμενης μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων».

8. Την πιο πρόσφατη εξέλιξη του Δείκτη Τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), μειώθηκε κατά 0,2% το Δεκέμβριο του 2015, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2014, ενώ σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2015, παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξεως του 0,1%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2015 - Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2014 – Δεκεμβρίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,7%.

9. Την πολιτική μισθών και απασχόλησης της από 26.3.2014 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, που αποτυπώνει την γενική πολιτική εξέλιξη των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013, 2014 και 2015 όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

11. α) Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης και ειδικότερα τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τηλεοπτικών εταιριών των τελευταίων ετών, τον πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων των τηλεοπτικών σταθμών και τη Μελέτη επί της Εξέλιξης και των Τάσεων του Διαφημιστικού Εσόδου στην Ελλάδα της Pricewaterhouse Coopers S.A., που προσκομίστηκαν από την εργοδοτική πλευρά.

β) Τα στοιχεία για τη διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση που συμπεριλαμβάνονται στο υπόμνημα της εργατικής πλευράς. Λήφθηκε ομοίως υπόψη πως η εργοδοτική πλευρά ισχυρίσθηκε ότι τα «ποσά των εσόδων που δημοσιεύονται για τη διαφημιστική δαπάνη είναι τεκμαρτά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθόσον επ' αυτών χορηγήθηκαν εκπτώσεις και το τελικό ποσό του κύκλου εργασιών είναι πολύ μικρότερο».

12. Το γεγονός ότι η Επιτροπή καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής & εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών με διαιτητική απόφαση, αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

13. Το γεγονός ότι η νομιμότητα της προηγούμενης Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. Δ.Α.ΠΕΝΤ. 6/2015, δεν αμφισβητήθηκε από κανένα μέρος δια της δικαστικής οδού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην εξής απόφαση:

«Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη των ΕΤΙΤΑ και ΕΤΙΤΒΕ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ και έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1.       Διευθυντής φωτογραφίας τηλεόρασης

1.2.       Εικονολήπτης τηλεόρασης (Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως)

1.3.       Βοηθός εικονολήπτης

1.4.       Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)

1.5.       Βοηθός ηχολήπτης

1.6.       Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

1.7.       Ηλεκτρονικός ράδιο -  ζεύξεων - Link

1.8.       Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

1.9.       Μοντέρ τηλεόρασης (Χειριστής μαγνητοσκοπΐου και συναρμολογητής 5 εικόνας)

1.10.     Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας - vision mixerand digital effects

1.11.     Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager))

1.12.     Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.13.     Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων

1.14.     Χειριστής autocue

1.15.     Γραφίστας τηλεόρασης

1.16.     Τεχνικός Master Control (Μηχανικός τηλεόρασης)

1.17.     Τεχνικός ροής προγράμματος - continuity

1.18.     Μακιγιέζ- ιέρ

1.19.     Κομμωτής - τρία

1.20.     Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

1.21.     Βοηθός σκηνοθέτη

1.22.     Βοηθός παραγωγής

1.23.     Τεχνικός μεταγραφών (dubbing)

1.24.     Τεχνικός Σκηνικών

1.25.     Σκηνοθέτης

1.26.     Διευθυντής Παραγωγής

1.27.     Σκηνοθέτης Trailers

1.28.     Σκηνογράφος

1.29.     Ενδυματολόγος - Αμπιγιέζ

1.30.     Μουσικός Επιμελητής

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί τεχνικός όλων των ως άνω ειδικοτήτων σε Τηλεοπτικό Σταθμό είναι η κατοχή συναφούς επαγγελματικού τίτλου σπουδών της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης.

3. Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

4. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και κάθε τεχνικός ασκεί μόνο καθήκοντα της ειδικότητας του.

Άρθρο 2

1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:

Α' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η Κλίμακα)

1.         Βοηθός Εικονολήπτη

2.         Βοηθός Ηχολήπτη

3.         Βοηθός Παραγωγής

4.         Τεχνικός Σκηνικών

5.         Χειριστής autoque

6.         Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

7.         Μουσικός επιμελητής

8.         Κομμωτής - τρία

9.         Μακιγιέρ - εζ

10.        Ενδυματολόγος - Αμπιγιέρ

11.        Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager)

12.        Τεχνικός μεταγραφών (Dubbing)

13.        Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού

Β' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η  Κλίμακα)

1.         Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

2.         Τεχνικός ροής προγράμματος

3.         Βοηθός Σκηνοθέτη

4.         Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού

5.         Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link)

6.         Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

7.         Ηχολήπτης (Μηχανικός Ήχου)

8.         Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

9.         Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η Κλίμακα)

1.         Τεχνικός mastercontrol

2.         Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3.         Μοντέρ

4.         Γραφίστας

5.         Σκηνοθέτης trailers

Δ' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η  Κλίμακα)

1.         Σκηνοθέτης

2.         Διευθυντής Φωτογραφίας

3.         Σκηνογράφος

4.         Διευθυντής παραγωγής

2. Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ’ όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.

3. Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4. Όσοι τεχνικοί τηλεόρασης μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας αλλάζουν ειδικότητα, που ανήκει σε άλλη ανώτερη μισθολογική κατηγορία, εντάσσονται στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τη συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην προηγούμενη ειδικότητα.

5. Σε περίπτωση έλλειψης δραστηριότητας για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη συναφή ειδικότητα εντός της μισθολογικής κατηγορίας που ανήκουν αυτές οι ειδικότητες και με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη του κάθε εργαζόμενου τεχνικού.

6. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη και πιστοποιητικό ασφαλιστικού οργανισμού ή τα ανάλογα ένσημα. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσληψη του τεχνικού. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 3

1. Από την ισχύ της παρούσας, οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, ανά μισθολογική κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
0-2 835 919 946 974
3-4 910 1.000 1.030 1.062
5-6 993 1.092 1.124 1.157
7-8 1.080 1.188 1.226 1.263
9-10 1.180 1.297 1.336 1.375
11-12 1.187 1.307 1.346 1.386
13-14 1.211 1.333 1.373 1.415
15-16 1.236 1.359 1.400 1.442
17-18 1.261 1.386 1.429 1.472
19-20 1.286 1.415 1.457 1.499
21-22 1.311 1.442 1.486 1.531
23-24 1.323 1.456 1.499 1.544
25-26 1.349 1.484 1.529 1.574
27-28 1.381 1.515 1.560 1.606
29-30 1.402 1.545 1.591 1.638
31-32 1.432 1.575 1.622 1.670
33-34 1.460 1.607 1.655 1.705
35-36 1.490 1.638 1.688 1.740

2. Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η μεταβολή μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων.

Άρθρο 4

1. Πέρα από το Βασικό Μηνιαίο Μισθό του εκάστοτε κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και τα εξής μηνιαία επιδόματα:

2. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία, οι διαζευγμένοι και συνυπηρετούντες.

3. Επίδομα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό [6%] επί του Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό [7%] επί του Βασικού Μισθού για το τέταρτο παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο [18] έτος της ηλικίας τους. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου [18] έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:

4. Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθμης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης τότε το επίδομα συνεχίζει να χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο [25] έτος της ηλικίας τους, όχι όμως για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τον κανονισμό των ανωτέρω μνημονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισμών.

5. Στους τεχνικούς που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού αυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για εργασία λόγω της σωματικής ή πνευματικής νόσου του. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο εργαζόμενος γονέας (τεχνικός) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος παιδιού του.

6. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.

7. Επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση τριών [3] πενταετίων.Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης το ποσό του καταβαλλόμενου επιδόματος χρόνου συνεχους παραμονής στον ιδιο εργοδότη παραμένει σταθερό, όπως είχε διαμορφωθεί στις 14.2.2012.

8. Επίδομα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους αναγνωρισμένο από το κράτος. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο Πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής:

9. Ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης και

10. Ποσοστό εννέα τοις εκατό [9%] επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.

11. Στους τεχνικούς που διαθέτουν αναγνωρισμένο από το κράτος μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της ειδικότητας τους, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δύο τοις εκατό [2%] επί του Βασικού τους Μισθού.

12. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών. Οι τεχνικοί των ειδικοτήτων Εικονολήπτη, Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων -Link, Ηχολήπτη [Μηχανικού ήχου] και τεχνικού ENG που απασχολούνται μόνιμα σε εξωτερικές μεταδόσεις λαμβάνουν επίδομα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.

13. Σε τεχνικούς με τις πιο πάνω ειδικότητες που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης στις εξωτερικές μεταδόσεις.

14. Επίδομα Θέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό [20%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Τεχνικούς Διευθυντές και δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Προϊσταμένους Τμημάτων για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

Άρθρο 4Α

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου εκπομπής [ΚΕ], που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του Βασικού τους Μισθού ή επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης σε όσους απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής. Το ως άνω επίδομα λαμβάνουν και όσοι τεχνικοί της παραπάνω ειδικότητας εργάζονται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας εντός των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι αντίστοιχες με αυτές των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ήτοι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας στις εσωτερικές εγκαταστάσεις η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι αντίστοιχη με αυτήν των εξωτερικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 4Β

Οι εικονολήπτες για τις ημέρες που ο τηλεοπτικός σταθμός τους αναθέτει το χειρισμό steadycam ή jimmyjip, λαμβάνουν πρόσθετη ωριαία αμοιβή που υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής, (ανεξάρτητα από το πόσο αυτή θα διαρκέσει όταν μεταδοθεί) και ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ και δώδεκα (12) ευρώ την ώρα αντίστοιχα.

Άρθρο 4Γ

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται στην αντικατάσταση των οθονών παλαιάς τεχνολογίας με οθόνες νέας τεχνολογίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας του σταθμού για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτές.

Άρθρο 4Δ

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων οι οποίοι προβαίνουν σε συνδεσμολογήσεις ρευματοληψίας των ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων που χειρίζονται λαμβάνουν επίδομα 3% επί του Βασικού τους Μισθού.

Άρθρο 5

1. Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται.

2. Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό της χώρας, ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35° του μηνιαίου βασικού μισθού. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός αναλαμβάνει επιπλέον το κόστος των μεταφορικών, διαμονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η μετάβαση από και προς τον τόπο αποστολής γίνεται με αυτοκίνητο που παρέχει η εταιρία και οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση έξι (6) ευρώ ανά ημέρα μετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο τεχνικός μεταβεί για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται, αυθημερόν και χωρίς διανυκτέρευση, για το χρονικό διάστημα που απασχολείται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας πέραν του οκταώρου του, δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35° του μηνιαίου βασικού μισθού, καθώς και κατ' αναλογίαν κάλυψη των δαπανών διατροφής του.

3. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

4. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο παροχής της εργασίας στους τεχνικούς που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε ημέρα ή ώρα που τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούν, μετά την προσκόμιση των αντιστοίχων παραστατικών.

Άρθρο 6

1. Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση αποστολής σε εμπόλεμες περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μετάβασης του τεχνικού στις προαναφερόμενες περιοχές καταβάλλεται ειδικό επίδομα ανερχόμενο σε 250 € για κάθε ημέρα παραμονής στις περιοχές αυτές. Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις τακτικές αποδοχές, με την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασμού εξόδων (βάσει παραστατικών) του ταξιδιού. Εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς φορείς.

2. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζημίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

3. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και να ασφαλίζεται για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του.

4. Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια του διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθμού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης και συμψηφίζεται με τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόμοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόμο ασφόλισή του.

6. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζημίωσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, αν ο τεχνικός δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το εκατό τοις εκατό [100%] της αποζημίωσης του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6Α

Σε περίπτωση που ο τεχνικός εκτελεί αποστολή σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων, τότε ο τηλεοπτικός σταθμός θα προβλέπει για την παροχή ικανής/αναγκαίας εξάρτησης προφύλαξης.

Άρθρο 7

1. Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόμενης και της προϋπηρεσίας τους, στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία.

2. Για τους τεχνικούς που συμπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, μέλος της ΕΙΤΗΣΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της άδειας ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) ημέρες.

3. Οι γονείς παιδιών Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται επί πλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας, άδεια με πλήρεις αποδοχές δέκα (10) ημέρες τον χρόνο.

4. Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δέκα [10] εργάσιμες συνεχόμενες μέρες.

5. Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας ή ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ρύθμιση [εργαζόμενες μητέρες, θάνατος συγγενούς, κλπ] ισχύει ότι προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ.

6. Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του. Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως ημέρα αργίας ορίζεται και η ημέρα εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου (26η Οκτωβρίου).

Άρθρο 7Α

Μετά από αίτημα του τεχνικού προς τον Τηλεοπτικό Σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών, που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης εξαιρετικώς, επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με κατάτμηση, σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει κάθε φορό.

Άρθρο 7Β

Για τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) και αργιών, εάν ο τεχνικός δεν εργασθεί δεν του οφείλεται επιπλέον αποζημίωση, πλέον των νομίμων αποδοχών του. Σε περίπτωση που εργασθεί θα του δοθεί ρεπό εντός της επόμενης εβδομάδας και η προσαύξηση θα είναι 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό. Σε κάθε άλλη περίπτωση που απασχοληθεί τεχνικός κατά τις ως άνω ημέρες, τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 8

1. Οι καθοριζόμενες με την παρούσα τακτικές αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχή οκτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα [40] ωρών.

2. Οι νόμιμες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

3. Στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο [2] Σαββατοκύριακα ανάπαυσης [ρεπό].

4. Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

5. Για τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 9

1. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον υφιστάμενο εξοπλισμό των Τηλεοπτικών σταθμών

i. τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη.

ii. Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ρόδιο-ζεύξεων - Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη.

2. Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας, την στελέχωση ή τις ειδικότητες, τότε οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

3. Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη θα εξετάσουν τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στη χρήση διμελών συνεργείων για εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέταση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων.

Άρθρο 10

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μη προβούν σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών για οικονομοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες εταιρείες του ιδίου εργοδότη.

2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το μισό [1/2] της αποζημίωσης που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης του.

3. Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν εντολής του Τηλεοπτικού Σταθμού και τίθενται σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το ένα πεντηκοστό [1/50] των μηναίων νομίμων αποδοχών τους για κάθε ημέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής.

Άρθρο 11

1. Σε περίπτωση κήρυξης απεργίας, οι οργανώσεις των μισθωτών υποχρεούνται να τηρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών σταθμών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεχόμενων από τους εν λόγω σταθμούς υπηρεσιών (υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού).

2 Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγομένων στην ρύθμιση ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις, ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.

3 Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε μήνα σε Τραπεζικό Λογαριασμό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών — μελών τους, που εργάζονται σε αυτούς, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος από την Συνδικαλιστική Οργάνωση. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την Συνδικαλιστική Οργάνωση.

Άρθρο 11Α

Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο των συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τεσσάρων (4) ημερών, ανά μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Στα υπόλοιπα (περιοριστικά κατ' αριθμό οριζόμενα) τέσσερα (4) μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους, των ως άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια μιας (1) ημέρας, ανά μήνα με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων.

Άρθρο 12

Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο 13

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσης ΔΑ αρχίζει στις 13η Οκτωβρίου του έτους 2015 και λήγει στις 13.10.2016».

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 24 Φεβρουαρίου 2016