ΔΑ ΠΕΝΤ. 1/2016 και ΔΑ ΤΡΙΜ. 7/2015 Τουριστικών και Ταξειδιωτικών Γραφείων

ΔΑ ΠΕΝΤ. 1/2016 και ΔΑ ΤΡΙΜ. 7/2015 Τουριστικών και Ταξειδιωτικών Γραφείων

ΔΑ ΠΕΝΤ. 1/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. που απασχολούνται στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας, μελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΕΠΟΕΤ»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 2/23.3.2016)

 

 

 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΝΤ. 1/2016

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

(του άρθρου 16 Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016(...)

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 794/008Εφ/4.12.2015 εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 7/2015 Διαιτητικής Αποφάσεως Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. που απασχολούνται στα Γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας μελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΕΠΟΕΤ», με ακρόαση των εκκαλούντων Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ) και του εφεσίβλητου Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.). (...)

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

Με την κρινόμενη έφεση προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 7/2015 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ., που απασχολούνται στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας, μελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΕΠΟΕΤ».

Με τον πρώτο λόγο έφεσης οι εκκαλούντες προσάπτουν στην εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένη εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου, ως προς τον ορισμό του ύψους των αποδοχών των εργαζομένων, το οποίο είναί μειωμένο κατά ποσοστό 4,7% σε σχέση με την τελευταία υπ' αρ. 12/2011 ΔΑ. Ειδικότερα: Α. Θεωρούν εσφαλμένη την κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας περί του ότι «Μετά από μια σημαντική κάμψη τα έτη 2009-2012, το 2013 και το 2014 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών εμφανίζει μια ήπια ανάκαμψη». Β. Αμφισβητούν την εκτίμηση ότι «ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, του Β' τριμήνου 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη Α' Τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση 117,5%, έναντι αύξησης 160,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014». Ως προς την εκτίμηση αυτή διατείνονται ότι δεν απεικονίζει τα συνολικά ετήσια αποτελέσματα, αλλά ο Δείκτης αυτός αφορά στη μεταβολή του κύκλου των εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου από το Α' τρίμηνο του έτους στο Β' τρίμηνο. Γ. Υποστηρίζουν ότι, εάν είχαν εκτιμηθεί ορθά τα προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών για το 2014 ανέρχεται σε 38,29 έναντι 90,10 το έτος 2009, θα έπρεπε η μείωση του ύψους των αποδοχών να είναι πολύ μεγαλύτερη, σύμφωνα με την από 19-10-2015 πρόταση για σύναψη ΣΣΕ της πρώτης τούτων, που αντανακλά στις δυνατότητες του κλάδου. Η υπό στοιχ. Α αιτίαση είναι απορριπτέα, ως αβάσιμη, δεδομένου ότι, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που προσκομίσθηκαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής (Πίνακας 1), η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών γραφείων εμφανίζει πράγματι ήπια ανάκαμψη τα έτη 2013 και 2014, μετά από μία σημαντική κάμψη τα έτη 2009-2012. Ειδικότερα, τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα έχουν ως εξής: Έτος 2008 Δείκτης Κ.Ε. 100, έτος 2009 μεταβολή - 9,90% δείκτης Κ.Ε. 90,10, έτος 2010 μεταβολή - 24,50% δείκτης Κ.Ε. 68,03%, έτος 2011 μεταβολή - 35,20% δείκτης Κ.Ε. 44,08%, έτος 2012 μεταβολή - 27% δείκτης Κ.Ε. 32,18, έτος 2013 μεταβολή 11,30% δείκτης Κ.Ε. 35,81, έτος 2014 μεταβολή 6,5% δείκτης Κ.Ε. 38,29. Η υπό στοιχείο Β αιτίαση στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση, ότι οι δείκτες Κ.Ε. του Α' και Β' τριμήνου του 2015, από τους οποίους εμφανίζεται αύξηση (από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο) 117,5%, έναντι αυξήσεως 160,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014, λήφθηκαν υπόψη προς απεικόνιση των ετησίων αποτελεσμάτων των εργασιών των επιχειρήσεων του εν λόγω κλάδου, ενώ είναι προφανές ότι τα στοιχεία αυτά μνημονεύονται με σκοπό να καταδειχθεί η τάση της αγοράς, ως ένα στοιχείο συνεκτιμώμενο με τα λοιπά. Επίσης η υπό στοιχείο Γ αιτίαση είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, διότι, κατά την κρίση της Πενταμελούς Επιτροπής, λήφθηκαν υπόψη και σταθμίστηκαν ορθώς όλα τα προσκομισθέντα ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής στοιχεία και δεν υπάρχουν άλλα αντίθετα ικανά να αιτιολογήσουν επαρκώς μεγαλύτερη μείωση του ύψους των αποδοχών των εργαζομένων σε σχέση με την τελευταία συλλογική ρύθμιση του 2011, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξετάζονται τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν από τις δύο πλευρές (απαραδέκτως κατ' άρθρο 16Α του ν. 1876/1990) ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.

Με τον δεύτερο λόγο έφεσης αποδίδεται στην εκκαλουμένη ότι προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου, απορρίπτοντας το αίτημα των εκκαλούντων να μειωθεί το επίδομα τριετιών και να καταργηθούν η 4η, 5η και 6η τριετία για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους, με την αναφορά «...τούτο δεν γίνεται δεκτό, δεδομένου μάλιστα ότι κατά τις διατάξεις της ΠΥΣ 6/28-2-2012 [για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, (ΦΕΚ 38/28-2-2012)] "εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα"», διότι η διάταξη αυτή αφορά σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις, των οποίων ο χρόνος ισχύος έχει λήξει, μετά το πέρας των τριών μηνών της αναγκαστικής παράτασης ισχύος, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση κατάρτισης νέας ΣΣΕ ή έκδοσης νέας ΔΑ, και, συνεπώς, η προσβαλλόμενη Διαιτητική Απόφαση θα μπορούσε να ρυθμίσει διαφορετικά το θέμα των τριετιών, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της ρύθμισης της προηγούμενης ΔΑ. Ο δεύτερος λόγος, καθ' όσο μέρος με αυτόν προσάπτεται ότι η εκκαλουμένη δεν μείωσε το επίδομα τριετιών και δεν κατήργησε την 4η, 5η και 6η τριετία, διότι, δήθεν, έκρινε εσφαλμένως ότι δεσμεύεται από την ΠΥΣ 6/2012, είναι απορριπτέος ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, αφού στην εκκαλούμενη απόφαση ενδεικτικό μνημονεύεται η ως άνω διάταξη, η οποία διατήρησε μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήξη ή καταγγελία ΣΣΕ, εφόσον δεν είχε στο μεταξύ συναφθεί νέα ΣΣΕ, από τους κανονιστικούς όρους και εκείνον που αφορά στο ως άνω επίδομα, και μάλιστα σε περίοδο μεγάλης ύφεσης, προς άντληση επιχειρήματος περί της ανάγκης διατήρησης στην παρούσα ρύθμιση του επιδόματος και για τους νεοπροσλαμβανομένους, και δεν αποφάνθηκε εφαρμόζοντας εσφαλμένως τις διατάξεις της ως άνω ΠΥΣ 6/2012, όπως διατείνονται οι εκκαλούντες. Καθ' όσο μέρος δε ο λόγος αυτός πλήττει την κατ’ ουσίαν κρίση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος διότι ορθώς αξιολογήθηκαν τα προσκομισθέντα ενώπιον της στοιχεία και δεν υπάρχουν αντίθετα, ικανά να αιτιολογήσουν τη μείωση ή κατάργηση, κατά τα προαναφερθέντα, του ως άνω επιδόματος.

Τέλος απορριπτέος ως αβάσιμος κρίνεται και ο τρίτος λόγος έφεσης με τον οποίο παραπονούνται οι εκκαλούντες για τη ρύθμιση του ωραρίου εργασίας εργαζομένων, με την οποία προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 6 ότι «Για τους μισθωτούς της παρούσας ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως», χωρίς να προβλέπεται διακοπή τριών ωρών, και η οποία είναι όμοια με την τελευταία συλλογική ρύθμιση, δοθέντος ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι επιχειρήσεις του κλάδου λειτουργούν με συνεχές ωράριο και δεν προσκομίσθηκαν στοιχεία επαρκή, προς στήριξη της άποψης των εκκαλούντων, περί ανάγκης παροχής στους εργοδότες δυνατότητας εφαρμογής διακεκομμένου ωραρίου.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή απορρίπτει την έφεση και επικυρώνει την εκκαλουμένη υπ’ αριθμόν 7/2015 Διαιτητική Απόφαση Τριμ. Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ., που απασχολούνται στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας, μελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΕΠΟΕΤ».

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 21-3-2016.

* * *

ΔΑ ΤΡΙΜ. 7/2015 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.ΝΤ. που απασχολούνται στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας, μελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΕΠΟΕΤ»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 11/7/12.2015)

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΡΙΜ. 7/2015

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. που απασχολούνται στα γραφείων ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας, μελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΠΟΕΤ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Με την υπ' αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ, 439/15Μ της 19.9.2014 αίτηση, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης από τον Ο.ΜΕ.Δ., με σκοπό την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. που απασχολούνται στο γραφείων ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρος μελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΕΠΟΕΤ. (...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατόπιν των ανωτέρω

Και επειδή δεν κατέστη δυνατό τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

(...) 8. Την τελευταία συλλογική ρύθμιση ΔΑ 12/2011 (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 7/28.9.2011), καθώς και την κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου από τον ΟΜΕΔ, από το 1981 έως και το 2011, όπου φαίνεται ότι είχαν υπογραφεί 14 ΣΣΕ και μόνον 5 ΔΑ (και μία ΔΔΔΔ το 1982).

9. Την ΠΥΣ 6/2012, όπως ισχύει σήμερα, όσον σφορά τα επιδόματα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

10. Την από 29.9.2015 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2015 (Π.Κ. 7/29.9.2015), την από 26.3.2014 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2014 (Π.Κ. 3/26.3.2014) και την από 14.5.2013 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2012-2013 (Π.Κ. 4/14.5.2013), οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς για τα διαπραγματευόμενα μέρη.

11. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Ως προς το αίτημα της εργοδοτικής πλευράς, να γίνεται παραπομπή στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με επί μέρους θέματα της παρούσας, όπως ενδεικτικά για τα επιδόματα και για τις άδειες, η νομοθεσία (Ν. 4303/2014 αρ.16 παρ. 6) επιτάσσει να διατυπώνονται στη διαιτητική απόφαση «ρητώς όλοι οι κανονιστικοί όροι»,

Η διατύπωση της παρούσας στηρίζεται στο κείμενο της πρότασης μεσολάβησης επειδή οι συζητήσεις μεταξύ των μερών κατά τη διαιτησία οργανώθηκαν με βάση αυτό το κείμενο.

Σημειώνεται ότι στην πρόταση μεσολάβησης δεν έχουν διατηρηθεί (σε σχέση με τη ΔΑ 12/2011) παροχές όπως το «διαχειριστικό επίδομα» (ΣΣΕ 27.7.2006), η «άδεια ονομαστικής εορτής» (ΣΣΕ 27.7.2006), η «εορτή του Αγίου Πνεύματος», η «παρακράτηση ποσοστού εργοδοτών». Ως προς τα θέματα αυτά ομοίως αποφασίζεται στην παρούσα.

Οσον αφορά στο αίτημα της εργοδοτική πλευράς να μειωθεί το επίδομα τριετιών και ιδίως να καταργηθούν η 4η , 5η και 6η τριετία, τούτο δεν γίνεται δεκτό, δεδομένου μάλιστα ότι κατά τις διατάξεις της ΠΥΣ 6/28.2.2012 [για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, (ΦΕΚ 38/28.2.2012)]: «... εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα».

Οσον αφορά στη γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, εντάσσεται στην παρούσα η ρύθμιση του άρθρου 50 του ν. 4075/12.

Τέλος, όσον αφορά στο ύψος του βασικού μισθού, με τη πρόταση μεσολάβησης προτάθηκε μείωση στους βασικούς μισθούς, 4%, σε σχέση με αυτούς που είχαν ορισθεί με τη ΔΑ 12/2011.

Για να αποφασίσουμε το ύψος των βασικών μισθών σκεφθήκαμε τα ακόλουθα:

Οικονομική Αιτιολόγηση για τη ΔΑ Εργαζομένων Τουριστικών Γραφείων

Ρόλος του τουριστικού γραφείου είναι να συνθέσει και να προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται (από μεταφορές, ξενοδοχεία, κλπ) σε ένα ενιαίο, οργανωμένο τουριστικό πακέτο, τόσο για τους ξένους όσο και για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και να παρέχει γενικότερες ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τον τουρισμό, που παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και των αντίστοιχων τάσεων, ωστόσο, αναφέρονται στο σύνολο της τουριστικής αγοράς και όχι αποκλειστικά στο προϊόν/υπηρεσία, που παρέχουν τα τουριστικά πρακτορεία. Η διάσταση αυτή είναι εμφανής στην μελέτη των στοιχείων, που κατέθεσαν τα δύο μέρη της συλλογικής εργατικής διαφοράς, που χρησιμοποιούνται παρακάτω. (...)

Με βάση τα ως άνω αποφασίζεται να μειωθούν οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων κατά 4,7%, σε σχέση με τις αμοιβές που είχαν ορισθεί με την τελευταία συλλογική ρύθμιση ΔΑ 12/2011.

Η Επιτροπή διαιτησίας καλείται να υποκαταστήσει την, ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής & εργασίας με διαιτητική απόφαση αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλαγική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων όλης της χώρας, όπως το προσωπικό που ασχολείται μεταξύ άλλων και (ενδεικτική απαρίθμηση):

1. Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή δημοσίας χρήσης αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα, αναλαμβάνοντας προς τούτο, μεταξύ άλλων, εργασίες εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών.

2. Με τη μεσολάβηση προς εύρεση καταλυμάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και μέσων διακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3. Με τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

4. Με τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσης συνεδρίων και εκθέσεων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

5. Με τη διαμεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.

6. Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό ή με κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών προγραμμάτων ή μονάδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

7. Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

8. Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας.

9. Με τη συνοδεία ομάδων ή μεμονωμένων πελατών, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς και με τη συνοδεία αυτών κατά τη μεταφορά τους από και προς τα αεροδρόμια, τους σταθμούς τρένων, τα λιμάνια, αλλά και τους τόπους διαμονής, σίτισης αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.

10. Με τη μέριμνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβλημάτων αυτών, στους χώρους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράμματος βάση των οδηγιών του εργοδότη.

11. Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ημεδαπών ταξιδιωτών, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

12. Με το Handling αεροπορικών εταιρειών.

13. Με κάθε άλλο συναφές με το έργο των Τουριστικών Γραφείων αντικείμενο.

Άρθρο 2

Βασικοί Μισθοί

α) Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού ανάλογα με τα έτη που υπηρετούν οι μισθωτοί (κλίμακες), όπως ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, με βάση την υπηρεσία τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε τα έτη προϋπηρεσίας τους σε όμοια καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση του κλάδου.

β) Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους οπότε και αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του βάσει της προϋπηρεσίας βασικού μισθού, έχουν δε υποχρέωση εντός μηνός από την πρόσληψη να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την λήψη υψηλότερου μισθού με βάση την προϋπηρεσία αυτή γεννάται από την ημερομηνία που κατατίθενται τα πιστοποιητικά αυτά.

γ) Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων μισθωτών, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα τα σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται με δήλωσή τους, από την κατάθεση της οποίας αρχίζει το δικαίωμα τους για λήψη υψηλότερων αποδοχών και έχουν υποχρέωση εντός μηνός από την ισχύ της παρούσης να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στο μισθωτό, όταν λύεται η εργασιακή σχέση.

δ) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση ο εργοδότης στον οποίο έγινε η μετάταξη, υποχρεούται να προσμετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού, που διήνυσε ο μεταταγείς σε αυτόν, για τον προσδιορισμό της μισθοδοσίας του.

Άρθρο 3

Επιδόματα

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους εργαζομένους της παρούσης ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου. Επίσης το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες καθώς και στους άγαμους γονείς (Ν.1849/1989 άρθρο 20 παρ. 2).

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 6% για κάθε τέκνο, που υπολογίζεται στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου τους.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες καθώς και στους άγαμους γονείς.

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εκτός εάν σπουδάζουν σε μεταλυκιακές σχολές και προσκομίζονται ανάλογα πιστοποιητικά, οπότε παρατείνεται η χορήγησή του μέχρι το τέλος των σπουδών τους και όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή χωρών της EΕ ή άλλων χωρών του εξωτερικού που είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος, χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%, υπολογιζόμενο στο βασικό μίσθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου,

β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού ή χωρών της EE ή άλλων χωρών του εξωτερικού που είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου.

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χορηγείται στους μισθωτούς της παρούσας επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του κλάδου που καλύπτονται από την παρούσα και μέχρι συμπληρώσεως έξι (6) τριετιών.

Με βάση τα παραπάνω, από την έναρξη ισχύος της παρούσας τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του Άρθρου 1 διαμορφώνονται όπως στους συνημμένους αντίστοιχους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Άρθρο 4

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται σε περίπτωση γάμου (θρησκευτικού ή πολιτικού), άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη κανονική άδεια ανάπαυσης του ΑΝ 539/45.

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατα μία ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

β) Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακπκά να ζητήσει ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα ή ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ό σύζυγος να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών, ή ότι ασκει ελεύθερο επάγγελμα. Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείτοι και αμείβεται ως χρόνος εργασίος.

Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

ε) Στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. H άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

στ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

ζ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις,

η) Γονική άδεια ανατροφής του παιδιού

η.1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

η.2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει νο έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

η.3. H γονική αδεία ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

η.4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

η.5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

η.6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

η.7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής του Ν. 4075/2012 χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα,

η.8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή ανοδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.

3. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους/ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

4. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α) Χορηγείται κανονική άδεια ανάπαυσης όπως ορίζει ο ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήμερα.

β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.

γ) Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες.

δ) Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησης του ποσοστό της ετησίας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.

5. ΑΔΕΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ

Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικών, προαιρετικών, ή κατ’ έθιμο, καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι εργαζόμενοι που τυχόν θα απασχοληθούν κατ’ αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος για τις Κυριακές και αργίες:

• Η Πρωτοχρονιά

• Ημέρα των Θεοφανείων

• Η Καθαρά Δευτέρα

• Η 25η Μαρτίου

• Η Κυριακή του Πάσχα

• Η Δευτέρα του Πάσχα

• Η 1η Μάη (Η oποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού)

• Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)

• Η 28η Οκτωβρίου

• Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)

• Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τους μισθωτούς της παρούσας ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως.

7. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στους υπαγομένους στην παρούσα μισθωτούς χορηγούνται τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, όπως ορίζεται κάθε φορα από τη σχετική νομοθεσία.

8. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στο μέλη του Δ.Σ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γεν. γραμματέα, τον ταμία, της αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές, για τη συνδικαλιστική τους δράση. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

9.  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γίνεται παρακράτηση από τις επιχειρήσεις ποσοστού 0,25% από τις αποδοχές όλων των εργαζομένων, που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕNT).

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καταβάλλεται κάθε συντονισμένη προσπάθεια για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας

Για τον λόγο αυτό τα μέρη συμπράττουν προς όφελος και των δύο πλευρών (επιχειρήσεων και εργαζομένων) τόσο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήδη έχουν εγκριθεί από Δημοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς, αλλά και σε όσα καταρτίζονται περαιτέρω.

Επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία & Τουρισμό θα συμμετέχει στην εκπόνηση των προγραμμάτων και στην επιλογή εκπαιδευομένων στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς από την παρούσα δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

H ισχύς της παρούσας, αρχίζει από 1 Απριλίου 2015 και ισχύει για δύο έτη, ήτοι λήγει την 31 Μαρτίου 2017.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 16 Νοεμβρίου 2015

 

Τους Πίνακες εδώ