«Ο Νέος Νόμος»

«Ο Νέος Νόμος»

N. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.»

(ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄ της 12.5.2016)

 

 

Το κείμενο του Νόμου εδώ