ΣΣΕ 23.5.2016 «Οδηγών - Πωλητών Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδος»

ΣΣΕ 23.5.2016 «Οδηγών - Πωλητών Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδος»

ΣΣΕ 23.5.2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών».

(Π. Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2/26.5.2016)

 

 

Στη Θεσσαλονίκη, την 23η Μαΐου 2016,

Αφενός

Ο Ιωάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ενεργών ως νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα,

Και αφετέρου

Οι κ.κ. Αριστοτέλης Μερκενίδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Πρίπορας, Γενικός Γραμματέας του «Συνδικάτου Πωλητών - Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Βορείου Ελλάδος», το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Φιλίππου 43 και εκπροσωπείται νόμιμα,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη συνομολόγηση αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάγονται οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων - πωλητές και οι επιβαίνοντες των ιδίων αυτοκινήτων - βοηθοί τους, οι οποίοι αποτελούν μέλη του Συνδικάτου και απασχολούνται σε επιχειρήσεις εμφιαλωμένων ποτών και αναψυκτικών της Βορείου Ελλάδος, οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Άρθρο 2 Αποδοχές

Οι αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση μισθωτών, σε πραγματικά ποσά, παραμένουν, για το έτος 2016, όπως έχουν διαμορφωθεί από την 31.12.2011.

Άρθρο 3 Προηγούμενες ρυθμίσεις - Ρήτρα ευνοϊκότερης ρύθμισης

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 30.06.2010 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων, εφόσον από τη διατήρηση αυτή δεν προκαλείται μείωση των κατά τα ανωτέρω (άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης) αποδοχών, σε είδος και χρήμα, εις βάρος των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας. Ιδίως, συμφωνείται τυχόν μείωση της βάσης υπολογισμού των αποδοχών των εργαζομένων, που περιγράφονται στα άρθρα 4 και 7 της από 30.6.2010 Σ.Σ.Ε., να μην επιφέρει μείωση των διά του άρθρου 2 της παρούσας οριζομένων ελαχίστων αποδοχών.

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ξεκινά από την 01.01.2016 και λήγει την 31.12.2016.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ