«ΔΑ 5/2016 (ΠΕΝΤ.) Κλινικών ΣΕΚ»

«ΔΑ 5/2016 (ΠΕΝΤ.) Κλινικών ΣΕΚ»

«ΔΑ 5/2016 (ΠΕΝΤ.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές-μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΚ για τα έτη 2015-2016»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασίας., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 6/8.7.2016)

 

 

Προς:

1. Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), Αριστοτέλους 27, 104 33 Αθήνα

2. Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), Κεφαλαρίου 1, 145 62 Κηφισιά

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΝΤ. 5/2016

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ,

(του άρθρου 16 Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση: α) Χαράλαμπος Καλαματιανός, Αρεοπαγίτης (Πρόεδρος), β) Ηλίας Μάζος, Σύμβουλος της Επικρατείας (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Ιωάννης Τουτζιαράκης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Δημήτριος Βερβεσός, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 322/004Εφ/4.4.2016 εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 3/2016 Διαιτητικής Αποφάσεως Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚ για τα έτη 2015-2016», με ακρόαση του εκκαλούντος Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) και της εφεσίβλητου Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ).

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκε ο εκκαλών «Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ)» εκπροσωπούμενος από τον Βασίλειο Μπαρδή, και την Νομική τους Σύμβουλο Ελένη Ανδρώνη, καθώς και η εφεσίβλητη «Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ)», εκπροσωπούμενη από τους Βασίλειο Γκλεζάκο, Γεώργιο Υφαντή και την Νομική τους Σύμβουλο Χρυσάνθη Υφαντή.

Οι εκπρόσωποι του εκκαλούντος και της εφεσίβλητου εξέθεσαν τις απόψεις τους επί της εφέσεως απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής και χορήγησαν στην Επιτροπή προθεσμία μέχρι τις 6 Ιουνίου 2016 για την έκδοση της αποφάσεώς της.

Μετά την προαναφερόμενη συνεδρίαση και την κατάθεση των υπομνημάτων, η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

Με την κρινόμενη έφεση προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 3/2016 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚ για τα έτη 2015-2016». Ειδικότερα, με τους λόγους έφεσης προσάπτεται στην εκκαλουμένη, ότι δεν έλαβε υπόψη, άλλως δεν εκτίμησε ορθώς όλα τα στοιχεία του φακέλου με συνέπεια να προβεί, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία, σε καθορισμό των βασικών μισθών, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τα θεσπιζόμενα από τον νόμο κριτήρια και δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική κατάσταση του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών-μελών του εκκαλούντος σωματείου.

Ειδικότερα με το άρθρο 2 της εκκαλουμένης ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 2 Οικονομικές Ρυθμίσεις

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας, οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) όλης της χώρας, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό), όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 19.9.2014 ΣΣΕ μεταξύ των μερών (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 11/22.9.2014), μειώνονται κατά το ποσοστό 0,5%, θα ισχύσουν για όλη την διάρκεια της παρούσας και προσαρμόζονται ως εξής:

(…) Περαιτέρω, στις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα επιδόματα, από τα οποία έχει καταργηθεί το προβλεπόμενο με τις προϊσχύσασες ΣΣΕ επίδομα εξομάλυνσης, περί του οποίου θα γίνει λόγος κατωτέρω, ενώ με το άρθρο 5 αυτής προβλέπονται τα εξής: «Η παρούσα ΔΑ έχει έναρξη ισχύος την 11.6.2015 και λήξη ισχύος την 11.6.2016, η δε μείωση του βασικού μισθού κατά 0,5% θα ισχύσει από 1.3.2016».

Ο εκκαλών Σύνδεσμος (ΣΕΚ) ζητεί την μείωση των βασικών μισθών κατά ποσοστό 6% σε σχέση με τους διαμορφωθέντες με βάση την από 19.9.2014 ΣΣΕ, για δε τους εργαζομένους που είχαν προσληφθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της από 28.6.2012 ΣΣΕ, των οποίων οι βασικοί μισθοί είχαν διαμορφωθεί με βάση την εν λόγω ΣΣΕ σε 630 ευρώ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να ορισθεί βασικό μισθός 610 ευρώ, άλλως όλως επικουρικά, εφόσον θεωρηθεί ότι η εκκαλουμένη θεσπίζει ενιαίο μισθολόγιο για όλους τους εργαζομένους, ήτοι τους παλαιούς και τους προσληφθέντες μετά την ημερομηνία υπογραφής της από 28.6.2012 ΣΣΕ (όπως πράγματι συμβαίνει), ζητεί την μείωση όλων των βασικών μισθών κατά ποσοστό 10%, με ταυτόχρονη διασφάλιση ότι κανένας βασικός μισθός σε κανένα μισθολογικό κλιμάκιο δεν θα υπολείπεται του ποσού των 610 ευρώ μικτών.

Η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας. Ιδιαίτερα αξιολόγησε:

1. Τα προσκομισθέντα έγγραφα εκ μέρους της εργοδοτικής οργάνωσης «Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ)», ήτοι οικονομικά στοιχεία, οικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ομίλων-μελών του ΣΕΚ, απόσπασμα από την μελέτη της ICAP του Ιουλίου 2015 «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» και ιδίως τα συμπεράσματα και τις προοπτικές του κλάδου. (…)

2. Ότι με το άρθρο 100 παρ. 1 και 5 του Ν. 4172/2013 και τις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών σχετικές υπουργικές αποφάσεις θεσπίσθηκε μηχανισμός αυτόματης επιστροφής που συνεπάγεται μείωση των αμοιβών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ κλινικών. (…)

3. Την από 19.9.2014 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 11/22.9.2014) μεταξύ ΣΕΚ και ΟΣΝΙΕ με διάρκεια ισχύος από 1.1.2014 έως 31.12.2014, την από 28.6.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 7/2.7.2012) μεταξύ ΣΕΚ και ΟΣΝΙΕ με διάρκεια ισχύος από 1.7.2012 έως 31.12.2013, καθώς και τις προϊσχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου. Σε όλες τις προϊσχύουσες ΣΣΕ (2012, 2014) και Διαιτητικές Αποφάσεις (ΔΑ 20/2011) διατηρήθηκαν σε ισχύ όλα τα επιδόματα που ορίζονταν σε αυτές. Η ρύθμιση που έλαβε χώρα με την ΣΣΕ του 2012 επέφερε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων μεσοσταθμικά μεγαλύτερη του 25%. Με την ανωτέρω ΣΣΕ θεσμοθετήθηκε ως κανονιστικός όρος το επίδομα εξομάλυνσης. Δι’ αυτού διασφαλίστηκε ότι οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων δεν θα μειώνονταν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%. Ο όρος αυτός διατηρήθηκε και με την ΣΣΕ του Σεπτεμβρίου του 2014. Ήδη, με την εκκαλουμένη καταργήθηκε το εν λόγω επίδομα εξομάλυνσης η κατάργηση δε αυτή είχε ως συνέπεια την μεσοσταθμική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά ποσοστό 23,7% επί των αποδοχών τους ενώ σε σύγκριση με τις αποδοχές της ΔΑ 20/2011 η μεσοσταθμική μείωση των συνολικών αποδοχών ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 36-37%. Οι ανωτέρω μειώσεις προκύπτουν από σχετικούς συγκριτικούς πίνακες μισθών της ΔΑ 20/2011 και της ΣΣΕ 2014, καθώς και επερχομένων μειώσεων δια της κατάργησης του επιδόματος εξομάλυνσης που προσκόμισε η ΟΣΝΙΕ, στους οποίους γίνεται (ενδεικτικά) σύγκριση μισθών εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων με 13 έτη και με 30 έτη υπηρεσίας. Επίσης η πλευρά των εργαζομένων προσκόμισε, ενδεικτικά, αποδείξεις πληρωμής της ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. και της ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. Η εργοδοτική πλευρά διατείνεται ότι η κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης επιφέρει, κατά μέσο όρο, μείωση των αποδοχών σε ποσοστό 15% μόνο (άποψη που περιορίζει την μέση μείωση σε σύγκριση με τις αποδοχές της ΔΑ 20/2011 σε ποσοστό περίπου 30%). Όμως δεν προσκόμισε έγγραφα στοιχεία για να στηρίξει τον εν λόγω ισχυρισμό.

O εκκαλών Σύνδεσμος (ΣΕΚ) επικαλείται ενδεικτικά για τη σημασία των μέτρων clawback - rebate την ΔΑ 2/2015 της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαγνωστικά κέντρα, η οποία έκρινε ότι η εκκαλούμενη απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας (3/2014) δεν προέβη σε ορθή στάθμιση των μέτρων αυτών και την μεταρρύθμισε μειώνοντας περαιτέρω τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων στα εν λόγω διαγνωστικά κέντρα για τα έτη 2014-2015, καθώς και την ΔΑ 3/2015 της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας που επικύρωσε την ΔΑ 1/2015 της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία συνεκτιμώντας τα θεσπισθέντα με το άρθρο 100 παρ. 1 και 5 του Ν. 4172/2013 μέτρα προέβη σε μείωση του συνόλου των αποδοχών των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας όλης της χώρας που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), 2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), 3) Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (ΕΣΓΕΚΑ), 4) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 5) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας, 6) Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, 8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος για τα έτη 2014-2015. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των ανωτέρω αποφάσεων, η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας με την υπ' αριθ. 3/2014 ΔΑ είχε, για πρώτη φορά, αποφασίσει πολύ μικρή μείωση των αποδοχών των εργαζομένων σε σχέση με την ΔΑ 20/2011, η οποία είχε διατηρήσει αμετάβλητες τις αποδοχές που είχαν συμφωνηθεί με την από 5.7.2009 ΣΣΕ, η οποία μείωση δεν είχε κριθεί αντίστοιχη με τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της θέσπισης του ως άνω μέτρου, ενώ με την υπ’ αριθ. 1/2015 ΔΑ η αυτή Τριμελής Επιτροπή είχε, το πρώτον, μειώσει σημαντικά τις αποδοχές των υπαγομένων σ' αυτήν εργαζομένων σε σχέση και πάλι με την ΔΑ 20/2011 και την από 5.7.2009 ΣΣΕ. Αντιθέτως στην παρούσα υπόθεση έχει επέλθει ήδη η προαναφερθείσα σημαντική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚ σε σχέση με τις προβλεπόμενες από την ΔΑ 20/2011.

4. Το ότι με τις ανωτέρω από 28.6.2012 και από 19.9.2014 ΣΣΕ μεταξύ των μερών ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ως βασικός μισθός των εργαζομένων που προσλαμβάνονται μετά την υπογραφή της από 28.6.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 7/2.7.2012) το ποσό των 630 ευρώ ανεξαρτήτως ειδικότητας και την πρόταση της ΟΣΝΙΕ για σταδιακή κατάργηση της διάκρισης μεταξύ νέων και παλαιών εργαζομένων.

Η Πενταμελής Επιτροπή συνεκτιμώντος τα ανωτέρω καθώς και όλα τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν στον πρώτο βαθμό διαιτησίας κρίνει ότι: Α. Η προαναφερθείσα κατά ποσοστό 23,7% μεσοσταθμική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, που επέφερε η εκκαλουμένη με την κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης, συν την μείωση των βασικών μισθών των παλαιών (προ της από 28.6.2012 ΣΣΕ) εργαζομένων κατά 0,5% ανταποκρίνεται πλήρως στην υποχώρηση του κύκλου εργασιών και τον περιορισμό της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και στις δυσμενείς επιπτώσεις των μέτρων clawback - rebate και της αύξησης του Φ.Π.Α. στην οικονομική κατάσταση των ιδιωτικών κλινικών μελών του εκκαλούντος Συνδέσμου και είναι απορριπτέος ο λόγος έφεσης καθ' όσο πλήττει την ως άνω όμοια κρίση της εκκαλουμένης. Β. Εφόσον η επιφέρουσα την μεγαλύτερη μείωση των αποδοχών κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης αποφασίστηκε να γίνει με την έναρξη ισχύος της εκκαλουμένης ΔΑ, δεν αιτιολογείται ούτε κρίνεται δικαιολογημένο, η μείωση του βασικού μισθού κατά 0,5% να ισχύει μόνο για το τελευταίο τρίμηνο ισχύος της αυτής Δ.Α, Επομένως πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος έφεσης ως προς το κεφάλαιο που επιδιώκει την περαιτέρω μείωση των βασικών μισθών των παλαιών εργαζομένων, κατά το μέρος τούτο, και να ισχύσει και η εν λόγω μείωση για όλη τη διάρκεια της παρούσας. Γ. Η κατάργηση της διάκρισης των μισθών μεταξύ παλαιών εργαζομένων και προσληφθέντων μετά την υπογραφή της από 28.6.2012 ΣΣΕ, αφ’ ενός δεν αιτιολογείται και αφ’ ετέρου υπερβαίνει την βούληση των συμβαλλομένων, οι οποίοι, αφού επανέλαβαν τη διάκριση αυτή και με τη ΣΣΕ του 2014 απέβλεψαν, κατά τα προεκτεθέντα, στη μελλοντική σταδιακή κατάργησή της και όχι στην άμεση εξομοίωση των μισθών των δύο κατηγοριών, όπως συνομολόγησε και η πλευρά των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος έφεσης κατά το κεφάλαιο αυτό. Δ. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή κρίνει ότι η περαιτέρω καθήλωση των βασικών μισθών των νεοπροσληφθέντων, ανεξαρτήτως ειδικότητας στο ποσό των 630 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε κάτω από ειδικές συνθήκες το 2012 δεν κρίνεται πλέον δικαιολογημένη, διότι ο μισθός αυτός είναι αναντίστοιχος με τη σημαντική και υπεύθυνη εργασία, που παρέχουν οι εργαζόμενοι αυτοί και, συνεπώς, πρέπει να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται η μεγάλη ανισότητα στις αποδοχές μεταξύ παλαιών και νέων εργαζομένων με την αύξηση του βασικού μισθού των τελευταίων, ανεξαρτήτως ειδικότητας στο ποσό των 660 ευρώ, που υπολείπεται σημαντικά από τους βασικούς μισθούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι κυμαίνονται από τα 671, 625 ευρώ μέχρι τα 1069, 625 ευρώ. Η ρύθμιση δε αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την βούληση των συμβαλλομένων, οι οποίοι ασφαλώς δεν απέβλεψαν στην παγίωση αυτής της διάκρισης μεταξύ παλαιών και προσληφθέντων μετά την ημερομηνία υπογραφής της από 28.6.2012 ΣΣΕ εργαζομένων. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η πλευρά των εργαζομένων ισχυρίζεται ότι οι νεοπροσληφθέντες με βασικό μισθό 630 ευρώ είναι ολιγάριθμοι (ενδεικτικά 300 έως 330 σε σύνολο 4050 εργαζομένων σε πέντε μεγάλες κλινικές) και συνακόλουθα η επιβάρυνση των εργοδοτών από την όποια αύξηση των μισθών τους θα είναι αμελητέα, ενώ η εργοδοτική πλευρά αναβιβάζει τον συνολικό αριθμό αυτών σε 4.244, χωρίς όμως να προσκομίσει κανένα στοιχείο αποδεικτικό του ισχυρισμού της αυτού.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή δέχεται εν μέρει την κρινόμενη έφεση και μεταρρυθμίζει την υπ' αριθ. 3/2016 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚ για τα έτη 2015-2016» ως ακολούθως;

Στο άρθρο 2 παρ, 1 της εκκαλουμένης προστίθεται εδάφιο β', το οποίο έχει ως εξής: «Για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της από 28.6.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 7/2-7-2012), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός 660 ευρώ μικτά». Επίσης, το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής: «Ισχύς - Διάρκεια Δ.Α. Η παρούσα ΔΑ έχει έναρξη ισχύος την 11.6.2015 και λήξη ισχύος την 11.6.2016».

Συνεπώς στην προκειμένη συλλογική διαφορά οι όροι της Διαιτητικής Απόφασης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων Σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται με σύβαση εξαρτημένης εργασίας σε Ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας. οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων, κ.λπ.).

Άρθρο 2

Οικονομικές Ρυθμίσεις

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

α) Οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό), όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 19.9.2014 ΣΣΕ μεταξύ των μερών (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 11/22.9.2014), μειώνονται κατά το ποσοστό 0,5%, θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της παρούσας και προσαρμόζονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (κατά αλφαβητική σειρά) ΜΙΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΙ 885,55
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ, ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ 895,5
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 791,02
ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  726,35
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 835,80
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  845,75
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  771,125
ΘΥΡΩΡΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 726,35
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ   810,925
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΠΛΥΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ  701,475
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  870,625
ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΡΑΠΤΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΟΙ  746,25
ΛΟΓΙΣΤΕΣ 860,675
ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ 845,75
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 671,625
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 771,125
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Κ.ΛΠ.  895,5
ΟΔΗΓΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   681,575
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ    771,125
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.069,625
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 915,4
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 815,9
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ    815,9
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  840,75
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 820,875
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  721,375
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   796
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 796
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 915

β) Για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της από 28.6.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 7/2.7.2012), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός 660 ευρώ μικτά.

2.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α) Επίδομα τριετίας

Χορηγείται επίδομα 5% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 για κάθε 3ετία πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και μέχρι 4 τριετίες. Κατά την διάρκεια ισχύος της ΔΑ αυτής το ποσό του επιδόματος αυτού για κάθε εργαζόμενο παραμένει σταθερό όπως είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2014.

β) Επίδομα πολυετίας

Χορηγείται επίδομα 3% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 σε όσους συμπληρώνουν 15 έτη πραγματικής προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μετά τα 15 έτη, 3% για κάθε επιπλέον 5ετία στον ίδιο εργοδότη. Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας του εργαζομένου λαμβάνεται υπ’ όψη με την προσκόμιση από τους εργαζομένους των σχετικών πιστοποιητικών (βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών ή ασφαλιστική βεβαίωση) μέσα σε δύο μήνες από της προσλήψεως. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομισθούν αργότερα, δηλαδή μετά το δίμηνο από της προσλήψεως, τα επιδόματα αυτά θα χορηγηθούν από την ημέρα της καταθέσεως των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας ΔΑ το ποσό του επιδόματος αυτού για κάθε εργαζόμενο παραμένει σταθερό όπως είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2014.

3. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

α) Τέκνων

Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο εργαζομένου και μέχρι 3 τέκνα. Το επίδομα χορηγείται και μετά την ενηλικίωσή τους και εφ’ όσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται, από της υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού φοίτησης της σχολής ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλες από το κράτος αναγνωρισμένες σχολές μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

β) Σπουδών

1) Χορηγείται επίδομα σπουδών στους κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ημεδαπών Πανεπιστημίων ή αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής καθώς και στους κατόχους τίτλων σπουδών σχολής τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ κ.λπ.), εφόσον το   περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού. Το επίδομα αυτό καθορίζεται σε 5% επί του βασικού μισθού τους για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο όριο το 20%,

2) Επιπλέον των ανωτέρω χορηγείται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας τους. Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων σπουδών ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφειά τους.

γ) Ανθυγιεινής ή Επικίνδυνης Εργασίας

Χορηγείται επίδομα επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του πίνακα No 1 στις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ Β/Μ του πίνακα νο1  
1. Φυσικοθεραπευτές 12%
2. Ιατροί, Βιοχημικοί - Βιολόγοι - Κλινικοί Χημικοί, Νοσηλευτές, Καθαριστές/στριες, Αποστειρωτές 15%
3. Παρασκευαστές και Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων 25%
4. Στους απασχολουμένους αποκλειστικά σε εργαστήρια ισοτόπων & ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, χειρισμό αξονικού τομογράφου & ακτινολογικών μηχανημάτων-εμφανιστές πλακών, με χρήση ιωδίου, σε  εξετάσεις  βιοχημείας  &  ιστοχημείας  παθολόγο  ανατομικών συντηρητές μηχανημάτων  ιοντιζουσών ακτινοβολιών το  παρόν επίδομα αντί των αμέσως ανωτέρω 35%

δ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Χορηγείται επίδομα 30 € μικτά ανά ημέρα σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα κατ΄ οίκον.

ε. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Οι ιατροί που πραγματοποιούν εφημερίες εντός της κλινικής αμείβονται ως ακολούθως:

- Για 18ωρη εφημερία καθημερινής: 60 ευρώ μικτά

- Για 18ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 80 ευρώ μικτά

- Για 24ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 100 ευρώ μικτά

- Για 24ωρη εφημερία Κυριακής και αργιών: 120 ευρώ μικτά

Άρθρο 3

Γενικές Διατάξεις (για όλους τους εργαζόμενους)

Α. Χρόνος εβδομαδιαίας και ημερήσιας απασχόλησης

Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για εργασία συνεχούς ωραρίου, έως 8ωρη εργασία ανά ημέρα, 40 ωρών εβδομαδιαίως συνολικά, καταμεριζόμενη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου σε 5 ή 6 ημέρες ανά εβδομάδα.

Β. Αργίες

Ορίζονται ως αργίες οι εξής ημέρες: Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, 1η Μαΐου, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου.

Γ. Άδειες

1) Ως προς τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

2) Σε γονείς που έχουν την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%, η οποία   βεβαιώνεται   αρμοδίως,  χορηγείται   επιπλέον ετήσια  άδεια  5  ημερών  με αποδοχές με την προϋπόθεση να προσκομισθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Δ. Καταβολή μέρους ιδίας συμμετοχής για διαγνωστικές εξετάσεις

Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και έχουν την ανάγκη για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό, σε περίπτωση που τις διενεργήσουν σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα, δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ποσού του κόστους της συμμετοχής τους σ' αυτές η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 50 € ετησίως.

Άρθρο 4

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν καθώς επίσης και λοιποί θεσμικοί όροι της ΕΓΣΣΕ.

Άρθρο 5

Ισχύς - Διάρκεια Δ.Α.

Η παρούσα ΔΑ έχει έναρξη ισχύος την 11.6.2015 και λήξη ισχύος την 11.6.2016.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 6.6.2016. »