ΔΑ ΠΕΝΤ. 8/2016 «Επισιτιστικών Καταστημάτων»

ΔΑ ΠΕΝΤ. 8/2016 «Επισιτιστικών Καταστημάτων»

ΔΑ ΠΕΝΤ. 8/2016 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 10/13.10.2016)

 

 

 

Προς:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕ-ΥΤΕ), Σόλωνος 87-89 (3ος όροφος), 106 79 Αθήνα

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα

3. Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (ΟΕΖΕ), Εμμ. Μπενάκη 16, 106 78 Αθήνα

4. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος, Βουλής 16 (2ος όροφος), 105 63 Αθήνα

5. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΝΤ. 8/2016 Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

(του άρθρου 16 Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 16:30, με την εξής σύνθεση: α) Χαράλαμπος Καλαματιανός Αρεοπαγίτης (Πρόεδρος), β) Ηλίας Μάζος, Σύμβουλος της Επικρατείας (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Ιωακείμ Σμυρνιώτης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 683/009Εφ/25.7.2016 εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 6/2016 Διαιτητικής Αποφάσεως Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκαν οι εκκαλούσες Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλλάδος και Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), εκπροσωπούμενες από τον Γεώργιο Καββαθά, τον Ιωάννη Κουζούπη, τον Ιωάννη Γλύκο, και τους Νομικούς τους Συμβούλους Νικόλαο Δήμα και Σωτήρη Παπαμιχαήλ, καθώς και η εφεσίβλητη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕ-ΥΤΕ), εκπροσωπούμενη από τον Παναγιώτη Προύτζο, τον Γεώργιο Χότζογλου και τον Παναγιώτη Κούκο.

Οι εκπρόσωποι των εκκαλουσών και της εφεσιβλήτου εξέθεσαν τις απόψεις τους επί της εφέσεως απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής και χορήγησαν στην Επιτροπή προθεσμία μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2016 για την έκδοση της αποφάσεώς της.

Μετά την προαναφερόμενη συνεδρίαση και την κατάθεση των υπομνημάτων, η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

Με την κρινόμενη έφεση προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 6/2016 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

Με τον πρώτο λόγο έφεσης, κατ’ ορθή εκτίμηση του εφετηρίου, προσάπτεται στην εκκαλουμένη, ότι εσφαλμένως εκτίμησε όλα τα στοιχεία του φακέλου, τα οποία αφορούν στους κλάδους που οι εκκαλούσες εκπροσωπούν, στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην επιχειρηματικότητα, στις αμοιβές και στην οικονομία, με συνέπεια να μειώσει τις ελάχιστες αμοιβές των υπαγόμενων σ’ αυτήν εργαζομένων κατά ποσοστό 20%, έναντι των προβλεπομένων στην τελευταία ΔΑ 36/2010, ενώ, αν αξιολογούσε ορθώς τα εν λόγω στοιχεία, θα έπρεπε η μείωση αυτή να ανέρχεται σε ποσοστό 28% τουλάχιστον, όπως τεκμηριωμένα κατά τις εκκαλούσες είχε προτείνει ο μεσολαβητής.

Κατά το στάδιο της μεσολάβησης από την πλευρά των εργοδοτών οι μεν εκπρόσωποι της ΟΕΖΕ είχαν ζητήσει τη μείωση των βασικών μισθών σε σχέση με εκείνες που προέβλεπε η τελευταία ως άνω συλλογική ρύθμιση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%, ενώ η ΠΟΕΣΕ διατύπωσε την άποψη, ότι οι αποδοχές που θα οριστούν πρέπει να κινούνται στα όρια των αμοιβών της ΕΓΣΣΕ με κατώτατο ημερομίσθιο 26,18 ευρώ, επικαλούμενη αύξηση του κόστους κατά 10%, μείωση κύκλου εργασιών στον κλάδο κατά 35% και πτώση του τζίρου, χωρίς όμως να στηρίζει τα ανωτέρω με προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας με μείωση των ονομαστικών αμοιβών ανά απασχολούμενο οδήγησε σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους, επικαλούμενοι έκθεση της ΤτΕ, την οποία δεν προσκόμισαν.

Η Τριμελής Επιτροπή προέβη στη διαλαμβανόμενη στην εκκαλούμενη απόφαση ρύθμιση, η οποία, πράγματι, περιλαμβάνει μειώσεις των ελάχιστων αποδοχών κατά ποσοστό 20%, σε σχέση με τις προβλεπόμενες στην ΔΑ 36/2010.

Η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου, που προσκομίσθηκαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας ήτοι τόσο εκείνα που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης όσο και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της διαιτησίας. Ιδιαίτερα αξιολόγησε:

1. Την υπ’ αριθμ. 36/2010 ΔΑ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 19/2.8.2010) μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας», η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική δια της ΥΑ 11330/676/2011 και καταγγέλθηκε από την εργοδοτική πλευρά την 14.5.2012. Με την απόφαση αυτή δόθηκε από 1.7.2011 μικρή αύξηση στους εργαζομένους του εν λόγω κλάδου, ίση με το ποσοστό του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού.

2. Τα διαθέσιμα στοιχεία του ΙΚΑ, που αναζήτησε ο Μεσολαβητής βάσει των οποίων παρατηρείται μία συνεχής διαδικασία μειώσεων των μέσων καταβαλλόμενων μισθών και ημερομισθίων ετησίως γενικώς για όλη την περίοδο 2012-2015, η οποία ωστόσο ήδη έχει αρχίσει να επιβραδύνεται το 2014 και επιβραδύνθηκε περαιτέρω κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015. Ειδικότερα, από τα ως άνω στοιχεία (αν αναχθούν σε πλήρη απασχόληση 25 ασφαλιστέων ημερών ανά μήνα) προκύπτει συνολική μείωση μέσων μισθών της τάξης του 26,1%. Το δε ποσοστό των πλήρως απασχολουμένων μειώθηκε από 57,7% τον Ιανουάριο του 2012 σε 41,8% τον Απρίλιο του 2015. Πρέπει να επισημανθεί, ότι παρατηρήθηκε έλλειψη επαρκών στατιστικών δεδομένων, που να αφορούν στις επιχειρήσεις τις αμοιβές και την απασχόληση του συγκεκριμένου κλάδου των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων.

3. Τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα οποία κατά την χρονική περίοδο από τον Αύγουστο του 2013 έως και τον Νοέμβριο του 2015 παρατηρείται αρνητική μεταβολή δωδεκάμηνης περιόδου του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών.

Η Επιτροπή συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν στον πρώτο βαθμό διαιτησίας κρίνει ότι, με βάση τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, στον τομέα της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στον κλάδο, αλλά και την ανάγκη της στοιχειώδους προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων σε αξιοπρεπές επίπεδο, πρέπει να μεταρρυθμισθεί η εκκαλούμενη απόφαση και να μειωθεί ο προβλεπόμενος στα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ αυτής μικτός βασικός μισθός, κατά ειδικότητα, ως εξής: «Κεφάλαιο Α΄: Καταστήματα περίπτωσης I. Προσωπικό κουζίνας. Αρχιμάγειρος 940,76 ευρώ, Μάγειρος Α΄ 737,73 ευρώ, Μάγειρος Β΄ 683,94 ευρώ, Μάγειρος Γ΄ 682,11 ευρώ, Μπουφετζής 680,26 ευρώ, Λαντζέρης 667,52 ευρώ, Ψήστης ντονερτζής 667,52 ευρώ ... Λοιπό προσωπικό. Μπάρμαν 742,96 ευρώ, Βοηθός Μπάρμαν 669,31 ευρώ, Αποθηκάριος 672,44 ευρώ, Πωλητές φαγητών, Ταμίες 680,35 ευρώ. Κεφάλαιο Β΄: Καταστήματα περίπτωσης II. Μπουφετζής Πωλητές-τριες κρύων φαγητών 670,25 ευρώ, Ταμίας Ψήστης Τεχνίτης Πιτσαρίας 657,67, Καθαριστής Λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών 656,86 ευρώ .... Μπάρμαν 745,24 ευρώ, Βοηθοί των ανωτέρω 655,37 ευρώ. Επί πλέον οι σερβιτόροι των καταστημάτων της περ. II λαμβάνουν συμβολικό μισθό 146,55 ευρώ. Κεφάλαιο Γ΄ Διανομείς των καταστημάτων και των περιπτώσεων I και II. Οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολουμένων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων ορίζονται σε 657,70 ευρώ.». Επίσης να διαμορφωθεί το ημερομίσθιο των σερβιτόρων και βοηθών αυτών στις περιπτώσεις του κεφαλαίου Δ΄ 2 και 3 (απασχόληση σε οικίες και σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων) στα ποσά των 63,48 ευρώ και 46,21 ευρώ, αντιστοίχως. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός πρώτος λόγος έφεσης με τον οποίο αποδίδεται στην εκκαλουμένη εσφαλμένη εκτίμηση των προσκομισθέντων στοιχείων κατά τον προσδιορισμό των βασικών μισθών των εργαζομένων.

Με τους δεύτερο και τρίτο λόγους έφεσης όπως εκτιμώνται, οι εκκαλούσες ζητούν την κατάργηση ορισμένων ειδικοτήτων (λαντζέρη, καθαριστή), προκειμένου αυτοί να θεωρούνται ανειδίκευτοι εργάτες. Οι λόγοι αυτοί είναι απορριπτέοι, ως αβάσιμοι, διότι οι ειδικότητες αυτές, που έχουν θεσπιστεί συμβατικά και προβλέπονται σε όλες τις παλαιότερες ΣΣΕ, εξακολουθούν να υφίστανται, περιλαμβάνουσες εργαζόμενους (χαμηλότερα αμειβόμενους με μισθούς πλησίον των κατώτατων ορίων αμοιβών της ΕΓΣΣΕ), οι οποίοι παρέχουν συγκεκριμένες εργασίες οι δε εκκαλούσες δεν επικαλούνται ότι ανέκυψαν ουσιώδεις δυσχέρειες κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, ούτε προβάλλουν με σαφείς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς μεταβολή των συνθηκών εργασίας στον κλάδο, σε βαθμό που να επιβάλλει την κατάργηση των ως άνω ειδικοτήτων.

Με τον τέταρτο λόγο έφεσης οι εκκαλούσες παραπονούνται, διότι η εκκαλουμένη, εσφαλμένως κατ’ αυτές χορηγεί επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στους εργαζομένους της περίπτωσης I (προσωπικό εστιατορίων, ταβερνών κ.λ.π.), πλην σερβιτόρων και βοηθών αυτών, α) σε αυξημένο ποσό 5,28 ευρώ ανά έτος (έναντι 4,63 ευρώ ανά έτος που προτάθηκε από τον Μεσολαβητή), και β) χωρίς να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ότι με την ΠΥΣ 6/2012 έχει ανασταλεί η υπηρεσιακή ωρίμανση, τόσο του εν λόγω επιδόματος όσο και του χορηγουμένου αντιστοίχου στο προσωπικό της περίπτωσης II (καφενείων, καφέ - σνακ μπαρ κ.λ.π.), ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού για κάθε τριετία και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε τριετιών, με αποτέλεσμα η ρύθμιση αυτή να υπερβαίνει τα οριζόμενα από την ως άνω ΠΥΣ. Ο λόγος αυτός κατά την πρώτη του αιτίαση, πρέπει να γίνει δεκτός και να μειωθεί το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας του προσωπικού της περίπτωσης I στο ποσό των 4,63 ευρώ ανά έτος το οποίο η Επιτροπή κρίνει εύλογο. Ως προς την δεύτερη αιτίαση αυτού, ο λόγος είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής μη απαιτουμένης ειδικής αναφοράς της διάταξης της ΠΥΣ 6/2012 στο κείμενο της ΔΑ, στις σχετικές με το ανωτέρω επίδομα διατάξεις, οι οποίες είναι αυτονόητο ότι ισχύουν με τους περιορισμούς του άρθρου 4 της ΠΥΣ 6/2012, βάσει του οποίου αναστέλλεται οποιαδήποτε επαύξηση αποδοχών δια της ωρίμανσης (και) του εν λόγω επιδόματος από 14.2.2012.

Με τους πέμπτο και έκτο λόγους έφεσης οι εκκαλούσες επιδιώκουν την κατάργηση των προβλεπομένων από την εκκαλουμένη επιδομάτων α) γάμου (Δ περ. I 2α και Δ περ. II 3α) και β) ταμειακού (Δ περ. I 2ε και Δ περ. II 3γ), τα οποία εσφαλμένως κατ' αυτές χορηγήθηκαν, διότι δεν προβλέπονται από την ΠΥΣ 6/2012. Οι λόγοι αυτοί, καθ’ όσο μέρος διατείνονται δι’ αυτών οι εκκαλούσες ότι η θέσπιση των επιδομάτων αυτών προσκρούει στην ΠΥΣ 6/2012, είναι απορριπτέοι ως νομικά αβάσιμοι, δοθέντος ότι η περιορισμένη μετενέργεια του βασικού μισθού και των τεσσάρων άλλων επιδομάτων, που ορίζει το άρθρο 2 της ως άνω ΠΥΣ, αφορά σε όρους εργασίας ΣΣΕ ή ΔΑ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και δεν απαγορεύει την πρόβλεψη άλλων επιδομάτων στις νέες συλλογικές ρυθμίσεις. Καθ’ όσο μέρος δε με τους λόγους αυτούς πλήττεται η ουσιαστική κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι, διότι με τις διατάξεις αυτές επαναλαμβάνονται πάγιες ρυθμίσεις των προηγούμενων ΣΣΕ του κλάδου (από την ΣΣΕ της 3.8.1993), χωρίς να γίνεται επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων, ικανών να δικαιολογήσουν μεταβολή των ανωτέρω ρυθμίσεων. Περαιτέρω, ως προς την ανάγκη διατήρησης του επιδόματος γάμου, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό χορηγείται για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των έγγαμων εργαζομένων, που είναι αυξημένες έναντι εκείνων των αγάμων, ιδιαίτερα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία λόγω της μεγάλης ανεργίας είναι σύνηθες να μην εργάζονται και οι δύο σύζυγοι, ενώ το ταμειακό επίδομα συνδέεται με τις ειδικές συνθήκες εργασίας και παρέχεται προς κάλυψη της αυξημένης ευθύνης διαχείρισης του Ταμία.

Η εκκαλουμένη προβλέπει στο κεφάλαιο Ε΄ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) και στην παρ. 3 (Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων) τα εξής: «Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση - δήλωσή του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστείλει μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο. Για να είναι έγκυρη η γραπτή δήλωση, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη επιστολή στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο. Ο εργαζόμενος καλούμενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα και από τις αρχές Νοεμβρίου εκάστου έτους, αντίστοιχα. Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία». Η ρύθμιση αυτή, όμοια της οποίας έχει θεσπισθεί νομοθετικά για τους εργαζομένους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983, καθιερώθηκε στους εργαζομένους του κλάδου με την από 1.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργ. Απασχόλησης 72/22-7-2008). Με τον έβδομο λόγο έφεσης προβάλλεται ότι εσφαλμένως δεν προέβη η εκκαλουμένη στην κατάργηση της εν λόγω διάταξης, ως άκρως δεσμευτικής και αντιεπιχειρηματικής.

Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος διότι ρυθμίσεις, όπως η επίμαχη, δεν μπορούν να θεωρηθούν «ως άκρως δεσμευτικές και αντιεπιχειρηματικές», όπως προβάλλεται, εφ’ όσον δικαιολογούνται από την φύση και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας, δεν επιβαρύνουν δε δυσανάλογα τους εργοδότες. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, εφαρμόζονται παγίως από τα πολιτικά δικαστήρια χωρίς να αμφισβητηθεί η συνταγματικότητά τους. Ούτε γίνεται εξ άλλου επίκληση ιδιαιτέρων περιστάσεων που θα επέβαλαν αντίθετη ρύθμιση στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Εξάλλου, ειδικά για το προσωπικό της περίπτωσης I (προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου), στο κεφάλαιο ΣΤ΄ παρ. 1 ορίζεται ότι σε αυτό παρέχεται πλην του μισθού υποχρεωτικώς τροφή μετά άρτου, χορηγουμένη δύο φορές κατά τον χρόνο εργασίας εντός του 24ώρου εφ’ όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ ωρών, άλλως άπαξ. Περαιτέρω, το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, ενώ προβλέπεται επίσης ότι, αν τα καταστήματα αυτά δεν παρέχουν τροφή, για οποιονδήποτε λόγο, θα καταβάλλουν στους εργαζομένους την αξία της ως άνω καθοριζόμενης τροφής υπολογιζόμενη στην τιμή κόστους αγοράς του καταστήματος. Η διάταξη αυτή αποτελεί επανάληψη ομοίας της ΔΑ 36/2010 και δεν κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση ή τροποποίησή της, όπως επιδιώκουν οι εκκαλούσες με τον όγδοο λόγο έφεσης ο οποίος είναι απορριπτέος.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή δέχεται εν μέρει την κρινόμενη έφεση και μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθ. 6/2016 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και. επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας», ως προς τα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ αυτής στα οποία ορίζονται οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων για κάθε ειδικότητα, ως προς το κεφάλαιο Δ΄ στο οποίο ορίζεται αμοιβή σερβιτόρων και βοηθών αυτών, και ως προς το ποσό που χορηγείται στους εργαζομένους της περίπτωσης I, ως επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. Περαιτέρω, με την εκκαλουμένη έχει καταργηθεί μετά από αίτημα της εργοδοτικής πλευράς μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, και εκείνη του μαρκαδόρου, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο Γ (ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ). Εν τούτοις από προφανή παραδρομή, η εν λόγω ειδικότητα αναφέρεται στο περί επιδομάτων άρθρο Δ στην περίπτωση II 3 γ (Ταμειακό επίδομα μαρκαδόρου - Ταμία) και αυτεπαγγέλτως η Πενταμελή Επιτροπή προβαίνει στη διαγραφή της ειδικότητας «Μαρκαδόρου» και από το σημείο αυτό.

Συνεπώς στην προκειμένη συλλογική διαφορά οι όροι της Διαιτητικής Απόφασης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Ειδικότερα υπάγεται:

περίπτωση I) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπάρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.

περίπτωση II) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπάρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο-ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετηριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπάρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξάρτητως της αδείας λειτουργίας τους.

2. Στις παρούσες ρυθμίσεις υπάγονται και οι εργαζόμενοι στα παραπάνω καταστήματα (περ. ί και ii) που έχουν αρχίσει να λειτουργούν μετά το έτος 1992 χωρίς να έχουν καταταγεί σε κατηγορία. Οι εργαζόμενοι των καταστημάτων αυτών θα αμείβονται με τις αποδοχές που ορίζονται κάθε φορά για τους εργαζόμενους των καταστημάτων πρώην Β΄ και Γ΄ λοιπών κατηγοριών.

3. Στα νέα καταστήματα, που θα προσλαμβάνονται οι ανωτέρω μισθωτοί, η μισθολογική τους κατάσταση θα αρχίζει από την πρώην κατηγορία Β΄.

4. Ως καταστήματα και κέντρα πολυτελείας Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας νοούνται τα καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν με τις αντίστοιχες κατηγορίες μέχρι την έκδοση της Αγορανομικής Διάταξης με αριθμό 16/92.

5. Σε οποιαδήποτε κατηγορία καταστήματος , για να υπάρξει θέση βοηθών Μπάρμαν ή μπυραριέρη θα πρέπει απαραίτητα να υπηρετεί σε αυτό μπάρμαν ή μπυραριέρης, διαφορετικά οι βοηθοί θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο μισθό αυτών .

Διευκρινίζεται ότι Μπάρμαν είναι ο μισθωτός εκείνος ο οποίος ως βασική απασχόληση έχει την μέριμνα και φροντίδα για τον έγκαιρο εφοδιασμό του μπαρ με τα εκάστοτε αναγκαία ποτά, μπύρες, μεζέδες κ.λπ. από την αποθήκη και την κουζίνα του καταστήματος τα οποία σερβίρει εις τους ορθίους ή τους καθημένους έμπροσθεν του Μπαρ πελάτες καθώς και εις τους σερβιτόρους του καταστήματος με την παραλαβή παρ’ αυτών των μαρκών ή σημειωμάτων ίσης αξίας προς τα σερβιριζόμενα είδη.

Εξ άλλου μπυραριέρης θεωρείται ο μισθωτός εκείνος ο οποίος ως βασική απασχόληση προσφέρει εις τους καθημένους ή ισταμένους προ του Μπάρ πελάτες μπύρα με μεζέδες χειριζόμενος μηχανήματα Ζύθου.

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μετά των επιδομάτων και προσαυξήσεων ισχύουν και για τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς ως έξτρα ή ρεπατζή οιασδήποτε ειδικότητος των καταστημάτων των περ. Ι και II της παρούσας. Αυτοί θα λαμβάνουν την αναλογία των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων κατά μήνα.

Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων των περιπτώσεων I και II της παρούσας, ορίζονται από 1.1.2016 ως εξής:

Κεφάλαιο Α΄: Καταστήματα περίπτωσης Ι  

  Από 1-1-2016
Προσωπικό κουζίνας
Αρχιμάγειρος 940,76 €
Μάγειρος Α΄ 737,73 €
Μάγειρος Β΄ 683,94 €
Μάγειρος Γ΄ 682,11 €
Μπουφετζής 680,26 €
Λαντζέρης 667,52 €
Ψήστης, ντονερτζής 667,52 €
Σερβιτόροι-Βοηθοί σερβιτόρων Αμείβονται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994
Λοιπό προσωπικό 
Μπάρμαν 742,96 €
Βοηθός μπάρμαν 669,31 €
Αποθηκάριος 672,44 €
Πωλητές φαγητών, ταμίες 680,35 €

Κεφάλαιο Β΄: Καταστήματα περιπτώσεως II 

  Από 1-1-2016
Μπουφετζής, πωλητές-τριες κρύων φαγητών 670,25 €
Ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας 657,67 €
Βοηθητικό προσωπικό
Καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών 656,86 €
Σερβιτόρος  Αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994
Μπάρμαν   745,24 €
Βοηθοί των ανωτέρω  655,37 €

Επιπλέον οι σερβιτόροι των καταστημάτων της περ. II λαμβάνουν συμβολικό μισθό ευρώ 146,55.

Κεφάλαιο Γ: Διανομείς των καταστημάτων και των δύο περιπτώσεων I και II

Οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολουμένων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων ορίζονται σε 657,70 €.

Οι έγγαμοι διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 20 του Ν.1849/1989, υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού, και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών.

Επίσης καταβάλλεται στους διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.

Κεφάλαιο Δ: Αμοιβή Σερβιτόρων

1. α) Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς και των δύο περιπτώσεων καταστημάτων (περιπτώσεις I και II) τους απασχολουμένους κατά τις Κυριακές εξαιρετέες εορτές και νύκτες χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως υπολογιζομένη επί του ισχύοντος γενικού κατωτάτου νομίμου ημερομισθίου.

Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής μέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται αρχομένη από του μεσονυκτίου του Σαββάτου (24.00) προς Κυριακή και λήγει το μεσονύκτιον της Κυριακής προς Δευτέρα (24.00) αναλόγως δει και επί εξαιρετέων εορτών.

β) Απαγορεύεται στους καταστηματάρχες να παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπον την εκ μέρους των σερβιτόρων παρά των πελατών είσπραξη του ανωτέρω φιλοδωρήματος επί του λογαριασμού.

Πάσα κατά συνήθεια ή δια συμβάσεως κατακράτηση των ποσοστών των σερβιτόρων καταργείται.

2. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2016 ημερομίσθιο 63,48 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2016 ημερομίσθιο 46,21 ευρώ.

3. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), θα αμείβονται κατ’ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994, είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους από 1.1.2016 63,48 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 1.1.2016 ημερομίσθιο 46,21 ευρώ.

Δ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επιδόματα προσωπικού καταστημάτων της περίπτωσης i (εστιατόρια κ.λπ.)

1. α) Σε όλους τους εργαζόμενους της περίπτωσης i εργαζόμενους όλων των κατηγοριών, εξαιρέσει των σερβιτόρων και βοηθών αυτών, χορηγείται μηνιαίως επίδομα πολυετούς υπηρεσίας για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα, από 4,63 ευρώ ανά έτος.

β) Στους σερβιτόρους & βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα τριετίας εκ ποσοστού 5% για την συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντα της ειδικότητος τους αποδεικνυομένης με βεβαίωση του εργοδότη. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του κατωτάτου νομίμου βασικού ημερομισθίου.

γ) Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% υπολογιζομένου επί του κατωτάτου νομίμου βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

2. Στους υπαγομένους στην παρούσα περ. I χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

α) Γάμου εκ ποσοστού 10%, όπως ορίζεται προκειμένου για τους ανωτέρω διανομείς.

β) Εποχικής απασχόλησης: Στο προσωπικό κουζίνας που εργάζεται εποχικώς χορηγείται κάθε μήνα επίδομα εποχιακής απασχόλησης εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόμενο επί των ως άνω βασικών μισθών.

γ) Τουριστικής εκπαίδευσης: Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 15%, 10% για τους αποφοίτους των μέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαιδεύσεως και 6% για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμου εκπαιδεύσεως υπολογιζόμενο επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους.

Το ως άνω επίδομα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως προκειμένου περί σερβιτόρων και βοηθών αυτών υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

δ) Ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους μαγείρους Βοηθούς μαγείρων, και όλους έν γένει τους εργαζομένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπάρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα εστιατορίου εκ ποσοστού 10%.

Το ως άνω επίδομα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζομένων.

ε) Ταμειακό επίδομα εκ ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους ταμίες.

Επιδόματα προσωπικού της περίπτωσης II (καφενεία κ.λπ.)

1. Οι ως άνω βασικοί μισθοί των περί ων η παρούσα μισθωτών προσαυξάνονται δι’ επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο ή διαφορετικούς εργοδότες σε ποσοστό 5% με τη συμπλήρωση εκάστης τριετίας και μέχρι συμπληρώσεως πέντε τριετιών, υπολογιζομένων από της το πρώτον ασκήσεως του επαγγέλματος εις οιασδήποτε ειδικότητας των καταστημάτων της περ. II.

2. Στους υπό του εργοδότου χαρακτηριζόμενους ως υπευθύνους διευθυντάς ή αγορανομικώς υπευθύνους χορηγείται προσαύξηση 15% επί του βασικού μισθού των, όστις δεν δύναται να είναι κατώτερος του βασικού μηνιαίου μισθού του μπάρμαν από 1-1-2017.

3. Επί των παραπάνω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται και τα εξής επιδόματα:

α) Γάμου 10%, όπως ορίζεται ανωτέρω προκειμένου για τους διανομείς.

β) Ανθυγιεινής εργασίας: Στους μισθωτούς των καταστημάτων της περ. II τούς απασχολουμένους με την παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων ως και εις τούς πλύντας οιουδήποτε σκεύους τούς απασχολουμένους εις οιονδήποτε διακεκριμένον χώρον, ανεξαρτήτως εάν ο χώρος ούτος είναι κοινός με τον χώρον εψήσεως και παρασκευής, χορηγείται το υπό της υπ' αρίθμ. 75/80 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10% και κατά τάς εν αυτή διακρίσεις και προϋποθέσεις.

γ) Ταμειακό επίδομα Ταμία 5% από 1-1-2017.

δ) Τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 6%, 10%, 15% σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.

4. Ειδικά για τους σερβιτόρους τα επιδόματα γάμου, εκ ποσοστού 10% και τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 6%, 10% και 15%, υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου νομίμου βασικού ημερομισθίου.

Του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για κάθε τριετία και μέχρι πέντε τριετιών δικαιούνται και οι σερβιτόροι των Καταστημάτων της περίπτωσης ii (υπολογιζόμενου επί του συμβολικού μηνιαίου μισθού τους).

5. Στον καθαριστή των καταστημάτων της περίπτωσης ii χορηγούνται όσα επιδόματα δικαιούται ο λαντζέρης των ίδιων καταστημάτων.

Ρυθμίσεις για τα επιδόματα τόσο του προσωπικού της περίπτωσης i όσο και του προσωπικού της περίπτωσης ii.

1. Η προϋπηρεσία όλων των εργαζομένων της παραγρ. 1 των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων συμπεριλαμβανομένων, για τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα νόμιμα στοιχεία.

2. Το πτυχίο (αποδεικτικό) τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος τουριστικής εκπαίδευσης, εφ’ όσον αποδεδειγμένα το γνωστοποιεί ο εργαζόμενος στον εργοδότη. Η γνωστοποίηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση και σφραγίδα του εργοδότη σε ακριβές αντίγραφο του γνωστοποιημένου πτυχίου, ή με αποδεικτικό επίδοσης δικαστικού επιμελητή.

3. Για τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 19040/1981 και σύμφωνα με το προσάρτημα που έχει τεθεί στην ΕΓΣΣΕ 2010-2012.

4. Το επίδομα αδείας χορηγείται σύμφωνα με τον Ν. 4504/1966 (όρθρο 3 παρ.16.).

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι' αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι' αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καθιερώνονται, πέραν των μέχρι τώρα προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες η Καθαρά Δευτέρα και η 1η του έτους.

Για τις παραπάνω αργίες, όσοι μισθωτοί εργασθούν θα καταβάλλεται προσαύξηση επί του νομίμου ημερομισθίου τους κατά 75%.

2. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.

3. Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων: Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωση του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστείλει μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.

Για να είναι έγκυρη η γραπτή δήλωση ,πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη επιστολή στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσης του. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Ο εργαζόμενος καλούμενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα και από τις αρχές Νοεμβρίου εκάστου έτους αντίστοιχα.

Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

4. Για να διατηρηθεί ο θεσμός του μαιτρ στα καταστήματα πολυτελείας κέντρα διασκέδασης και καταστήματα Α΄ κατηγορίας πρέπει να απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων αυτών (δηλ. καταστήματα πολυτελείας κέντρα διασκέδασης και Καταστήματα Α΄ κατηγορίας) και όχι μόνο στα καταστήματα Α΄ κατηγορίας ένδεκα σερβιτόροι στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι μαιτρ και ότι για κάθε 11 σερβιτόρους μπορεί να απασχολείται ένας μαιτρ.

5. Η διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων-μαγειρισσών από την Γ΄ στην Β΄ και από την Β΄ στην Α΄ Κατηγορία θα γίνεται μετά από 7ετή συνολική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από την ασφαλιστική βεβαίωση ΙΚΑ. Στα καταστήματα πολυτελείας που απασχολούν ένα Μάγειρα, αυτός θεωρείται και θα αμείβεται σαν Α΄ Μάγειρας.

6. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζεται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (Ν. 4254/2014).

7. Το διάλειμμα που λαμβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται μέσα στον εργάσιμο χρόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη για τη συγκεκριμένη ώρα πραγματοποίησης του τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα (περίπτωση I και II) έχουν εφαρμογή όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΣΤ. Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

(για το προσωπικό της περίπτωσης I)

1. Εις άπαν το περί ού η παρούσα προσωπικό της περίπτωσης I παρέχεται, πλην του μισθού υποχρεωτικώς τροφή μετά άρτου. Αυτή δέον να είναι επαρκής και καθαρά, χορηγείται δε δύο φοράς κατά τον χρόνο της εργασίας εντός του 24ώρου εφ’ όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ ωρών, άλλως άπαξ.

Ειδικότερα το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται ως εξής:

Δευτέρα: Γεύμα: Όσπρια, φρούτο εποχής

Τρίτη: Γεύμα: Εντόσθια ή βακαλάος ή κρέας, σαλάτα εποχής φρούτο εποχής

Τετάρτη: Γεύμα: Λαδερό, φρούτο εποχής

Πέμπτη: Γεύμα: Κρέας σαλάτα εποχής φρούτο εποχής

Παρασκευή: Γεύμα: Λαδερό ή όσπρια, φρούτο εποχής

Σάββατο: Γεύμα: Ψάρι, σαλάτα, φρούτο εποχής

Κυριακή: Γεύμα: Κρέας σαλάτα, φρούτο εποχής.

Άπαντα τα βραδινά γεύματα δέον να είναι εκ ζυμαρικών ή γεωμύλων ή άλλου είδους ανωτέρας αξίας τούτων.

Πίνακα του ανωτέρω διαιτολογίου οι επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως μερίμνη και ενός συνυπευθύνου εκ του προσωπικού αναρτούν εις εμφανές μέρος προς παρακολούθησιν εφαρμογής του εκ μέρους των αρμοδίων.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην καταστήματα τινά δεν παρέχουν τροφήν εις το υπ’ αυτών απασχολουμένων προσωπικόν δι’ οιονδήποτε λόγο θα καταβάλλουν εις τούτο την αξία της ως άνω τροφής υπολογιζομένης εκάστοτε εις τιμήν κόστους αγοράς του Καταστήματος.

2. Εις τους μαγείρους και ψητάδες (σκαριέρηδες) χορηγείται μπλούζα, σκούφια, και ποδιά, εις δε το λοιπό προσωπικό κουζίνας φόρμα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

(για το προσωπικό της περίπτωσης ii)

1. Απαγορεύεται στους εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα να απασχολούν μισθωτούς σε εργασίες καθαρίσματος υαλοπινάκων, αφοδευτηρίων, σαρώματος και σφουγγαρίσματος πλατειών και δαπέδων.

2. Σε όλο το προσωπικό χορηγείται μπλούζα και ποδιά, στον δε λαντζέρην ή λαντζέραν χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος χειρόκτια (γάντια) και ένα ζεύγος ελαστικών υποδημάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους, εφ’ όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της ειθισμένης (άσπρη μπλούζα μαύρο παντελόνι) τότε υποχρεούται να την προμηθεύει αυτός.

Όλα τα ανωτέρω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τυχόν ισχύοντες, βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα.

2. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2016 και λήγει την 31.12.2017.»

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 10/10/2016.