«Οι Αλλαγές που επήλθαν στην Εργατική Νομοθεσία»

«Οι Αλλαγές που επήλθαν στην Εργατική Νομοθεσία»

«Οι Αλλαγές που επήλθαν στην Εργατική Νομοθεσία»

Α. Ν. 4488/17

Β. Ν. 4485/17

Γ. Ν. 4487/17

Α.1. Με το άρθρο 35 προβλέπεται (ως προσθήκη στον Νόμο 4144/13) η επιβολή των κυρώσεων για αδήλωτη εργασία όταν διαπιστώνεται η μη αναγραφή εγαζομένου στον ΠΙΝΑΚΑ προσωπικού.

2. Με το άρθρο 36 επιβάλλεται η καταχώριση στο «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής, τροποποιήσεως ωραρίου ή της οργανώσεως του χρόνου εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ και της νομίμου ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ εργασίας, πριν από την πραγματοποίησή της.  Καταργείται το βιβλίο υπερωριών και η υποχρέωση υποβολής εγγράφου για τις υπερωρίες το α΄ 15θήμερο του επομένου μηνός στο ΣΕΠΕ. Η ισχύς του άρθρου 36 αρχίζει από την έκδοση της αποφάσεως Υπ. Εργασίας που προβλέπεται.

3.  Με το άρθρο 37 αντικαθίσταται το ΒΗΔΑΠ οικοδομικών και τεχνικών έργασιών με την ηλεκτρονική αναγγελία, πριν από την έναρξη κάθε ημερησίας απασχολήσεως. Η ισχύς αρχίζει από την έκδοση της προβλεπομένης αποφάσεως.

4. Με το άρθρο 38 καθιερώνεται η υποχρέωση αναγγελίας ηλεκτρονικώς στο ΕΡΓΑΝΗ των εντύπων: 1) οικειοθελούς αποχώρησης (Ε5), 2) καταγγελίας συμβάσεως (Ε6) και 3) λήξης συμβάσεως ωρισμένου χρόνου ή έργου (Ε7). Το αργότερο μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες (αντί του ισχύοντος 8 ημερολογιακών ημερών). Επί πλέον προβλέπεται ότι η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης πρέπει να συνοδεύεται ή από έντυπο υπογεγραμμένο και από τον εργοδότη και από τον μισθωτό ή από την εξώδικη δήλωση του εργοδότη η οποία πρέπει να έχη επιδοθή στον εργαζόμενο 4 το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή αποχώρηση και η αναγγελία να γίνη την επομένη της επιδόσεως.

Κύρωση για την μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων επί οικειοθελούς αποχωρήσεως είναι το να θεωρείται η οικειοθελής αποχώρηση ως άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Έναρξη ισχύος του ανωτέρω άρθρου 38 είναι η ημερομηνία δημοσιεύσεως του Νόμου (13.9.2017).

5. Με το άρθρο 41 του Νόμου καθιερώνεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων, όταν απασχολούνται εκτός έδρας, με αντίγραφο ή απόσπασμα της καταστάσεως προσωπικού.

6. Τα άρθρα 42 και 43 αφορούν τροποποιήσεις στο ΠΔ 240/2006 για την ενημέρωση και διαβούλευση (ΔΕΝ 2006 σελ. 1686).

7. Στο άρθρο 44 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η αποκτώσα το τέκνο με παρένθετη μητρότητα δικαιούται την άδεια λοχείας και τα σχετικά επιδόματα, καθώς και την ειδική εξάμηνη άδεια του Ν. 3655/08.

8. Με το άρθρο 45 επεκτείνεται η 10ήμερη άδεια με αποδοχές του άρθρου 51 Ν. 4075/12 και στην περίπτωση τέκνου που πάσχει από βαρειά νοητική στέρηση ή σύνδρομο  DOWN ή αυτισμό (βλ. και Αλληλ. ΔΕΝ 2016 σελ. 363).

9. Το άρθρο 51  καθορίζει τις προϋποθέσεις επιδοτήσεως ανεργίας στην περίπτωση βλαπτικής μεταβολής που θεωρείται ως καταγγελία.

10. Με τα άρθρα 31, 32, 33, 34 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3996/11 για τις κυρώσεις για μη τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας.

11. Με το άρθρο 51 καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιδοτήσεως ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν βλαπτικής μεταβολής.

12. Με το άρθρο 119 τροποποιείται ο Ν. 3850/10 και δημιουργούνται ηλεκτρονικές βάσεις «καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στο ΟΠΣ του ΣΕΠΕ».

Β. Με τον Ν. 4485 (άρθρο 109) καθιερώνεται υποχρέωση τηρήσεως ΒΗΔΑΠ στις αγροτικές εργασίες και την αλιεία.

Γ. Με το άρθρο 56 του Ν. 4487/17 ορίζεται ότι θεωρείται ως μονομερής βλαπτική μεταβολή η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών.

Αναλυτικότερα τα ανωτέρω θα υπάρχουν στο τεύχος 1718 του Σεπτεμβρίου 2017. 

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας θα διενεργήσει Σεμινάρια για όλες τις αλλαγές που έγιναν στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Πληροφορίες εδώ