«Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας - Και Σημείωμα ΔΕΝ»

«Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας - Και Σημείωμα ΔΕΝ»

Αποφ. 59635/1063/2017 Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφαλ. και Κοινων. Αλληλ.  «Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.»

(ΦΕΚ 4487, τεύχος Β΄ της 19.12.2017)

 

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ Α΄ 179), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 4 αυτού, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄  29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του ν.δ. 184/1969 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Περί Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και λοιπών Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας»,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας την 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017

 

Σημείωση ΔΕΝ:

Η απόφαση εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 4 του ΒΔ 748/66. Στο ΒΔ αυτό (άρθρο 4 παρ. 1) απαριθμούνται ο εξαιρέσιμες εορτές, δεν αναφέρεται όμως αν και τι οφείλεται για την απασχόληση κατά τις εορτές αυτές. Την οφειλόμενη προσαύξηση 75% για όσους απασχολούνται και το οφειλόμενο στους μη απασχολουμένους ημερομισθίους ημερομίσθιο προβλέπει μόνον το ΝΔ 3755/57 (άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3).

Κατά την ΑΠ 270/72 (ΔΕΝ 1972 σελ. 456), που έκρινε σχετικά με την εορτή της 15ης Αυγούστου η οποία υπήρχε στο ΒΔ 748/66 εξ αρχής, δεν είχε όμως περιληφθή (μέχρι το έτος 1973) στο ΝΔ 3755/57, δεν οφείλεται η προσαύξηση 75% για την εορτή, αφού δεν περιλαμβανεται στις περιοριστικώς αναφερόμενες στο ΝΔ 3755/57, έστω και αν περιλαμβάνεται στο ΒΔ 748/66. Σχετικά και τα Έγγραφα του Υπ,. Εργασίας 115573/68 και 39821/72 (ΔΕΝ 1968 σελ. 959 και ΔΕΝ 1972 σελ. 781).

Συμπέρασμα: Για την 26η Δεκεμβρίου δεν οφείλεται σε όσους απασχοληθούν προσαύξηση 75%, ούτε στους ημερομισθίους που δεν θα απασχοληθούν το ημερομίσθιό τους.

Εάν η 26η Δεκεμβρίου ήταν ήδη για ωρισμένες επιχειρήσεις (βάσει ισχυούσης ΣΣΕ, ατομικής συμβάσεως, εθίμου κ.λπ) αργία, θα εφαρμοσθή ό,τι προβλέπεται (στην ΣΣΕ) ή ό,τι έχει συμφωνηθή.

Οι απασχολούμενοι παρά την απαγόρευση:

α) ημερομίσθιοι, δικαιούνται απλά (χωρίς προσαύξηση) τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν.

β) και οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ίση με τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν, αφού ο μηνιαίος μισθός τους δεν αντιστοιχεί πλέον και στην 26η Δεκεμβρίου, ως μη εργάσιμη ημέρα.

Η 26η Δεκεμβρίου δεν μπορεί να θεωρηθή ως ημέρα κανονικής αδείας, αφού δεν είναι εργάσιμη.