«Τα προσωπικά δεδομένα με λιγώτερα λόγια»

«Τα προσωπικά δεδομένα με λιγώτερα λόγια»

«Τα προσωπικά δεδομένα με λιγώτερα λόγια»

 

 

 

 

Στα τεύχη μας 1732 σελ. 497 επ. και 1733 σελ. 593 επ. δημοσιεύθηκε Μελέτη της Δήμητρας Λεμπέση,  Δικηγόρου LLM Ευρωπαϊκό Δίκαιο Essex, UK (ΙΚΥ) και ΜΔΕ Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σύμβουλος του ΣΦΕΕ, με τίτλο «Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) - Κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ - Συγκριτική Μελέτη».

Κατωτέρω παραθέτουμε τα κύρια σημεία της Μελέτης με την μορφή ΠΙΝΑΚΩΝ παρουσίασης.

Την Παρουσίαση βλ. εδώ