«Η νέα διαδικασία για την αναγγελία υπερεργασίας-υπερωρίας»

«Η νέα διαδικασία για την αναγγελία υπερεργασίας-υπερωρίας»

Αποφ. οικ.32143/Δ1.11288/11.6.2018 Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφαλ. και Κοινων. Αλληλ. «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

(ΦΕΚ 2401, τεύχος Β΄ της 22.6.2018)

 

 

Σημείωμα ΔΕΝ:

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 36 του Νόμου 4488/17 (ΔΕΝ 2017 σελ. 1-57) καταργείται το Βιβλίο Υπερωριών καθώς και η υποχρέωση υποβολής εγγράφου κατά το Α΄ δεκαπενθήμερο του επομένου μηνός για τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες. Ορίζεται ότι κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργανώσεως του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης και της υπερεργασίας και της νομίμου υπερωρίας, πρέπει να καταχωρίζεται στην ΕΡΓΑΝΗ πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη πραγματοποιήσεώς της.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεως στην οποία θα καθορίζεται η διαδικασία καταχωρίσεως, τα γνωστοποιούμενα στοιχεία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Εξεδόθη η Απόφαση οικ.32143/Δ1.11288/11.6.2018 (ΦΕΚ 2401/Β΄/22.6.2018) η οποία εκτός από την πρόβλεψη για την ηλεκτρονική υποβολή της υπερεργασίας-υπερωρίας στο ΕΡΓΑΝΗ, αναφέρεται στην υποβολή όλων των ετύπων (Ε3 έως και Ε11) και περιέχει τα σχετικά έντυπα, καταργώντας τις προηγούμενες ΥΑ 5072/13, 28153/13, 29502/14 και 49327/14 (ΔΕΝ 2013 σελ. 276, 1157, ΔΕΝ 2014 σελ. 1172 και ΔΕΝ 2015 σελ. 69).

Για την αναγγελία της υπερεργασίας-υπερωρίας υπάρχει το έντυπο Ε8 όπως διαμορφώνεται για τις νέες ανάγκες.

Στο άρθρο 4 (διαδικασία υποβολής εντύπων) αναφέρεται ότι από 1.7.2018 η υποβολή μπορεί να γίνεται και μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος εφόσον ο εργοδότης έχει δηλώσει στο ΣΕΠΕ τον αριθμό τηλεφώνου.

Το άρθρο 5 αναφέρεται στις προθεσμίες. Για την υπερεργασία-υπερωρία ορίζει ότι η αναγγελία πρέπει να γίνει πρίν από την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής. Σε περίπτωση τροποποιήσεως, απαιτείται νέα υποβολή πριν και πάλι από την πραγματοποίηση της υπερεργασίας-υπερωρίας.

Στο άρθρο 13 «μεταβατικές διατάξεις» ορίζεται ότι κατά το μεταβατικό διάστημα από 1.7.2018 μέχρι 31.8.2018 μπορεί για την αναγγελία της υπερωρίας να χρησιμοποιείται το παλιό έντυπο Ε8 της ΥΑ 5072/13, όπως τροποποιήθηκε, και της ΥΑ 29502/14 το οποίο επιγράφεται «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης» και εχρησιμοποιείτο μέχρι τώρα για να δηλωθή μέσα στο πρώτο 15θήμερο του επομένου μηνός η υπερωρία του πρηγουμένου μηνός.

Από 1.9.2018 θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το νέο έντυπο Ε8.

Ως προς τις κυρώσεις, ορίζεται ότι ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις περί διοικητικών και ποινικών κυρώσεων (Βλ. ΔΕΝ 2014 σελ. 411 και ΔΕΝ 2017 σελ. 143).

Το Δελτίον θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία αφού μελετήσει προσεκτικά το κείμενο της νέας αποφάσεως.

Την απόφαση όπως έχει δημοσιευθή στο ΦΕΚ βλ. εδώ