«Ο Νέος Νόμος»

«Ο Νέος Νόμος»

«Ο Νέος Νόμος»

«Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»

 

 

 

  • Περιέχει θέματα εργατικά, ασφαλιστικά κ.ά.

1.  Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, άρθρα 5 έως 8, περιλαμβάνονται διατάξεις για την ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Στο άρθρο 5, επαναλαμβάνεται η «κατά δέσμια αρμοδιότητα και χωρίς πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων» εξουσία Ειδικού Επιθεωρητού ή άλλων αρμοδίων οργάνων να επιβάλλουν στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 €, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αλλά και για μη αναγραφή εργαζομένου στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατά την διερεύνηση των αιτίων εργατικού ατυχήματος.

Προβλέπεται ο διπλασιασμός ή και τριπλασιασμός του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο.

Επίσης καθιερώνεται μαχητό τεκμήριο ότι η σχέση εργασίας του «αδήλωτου μισθωτού» έχει διαρκέσει 3 μήνες, με συνέπεια την καταβολή από τον εργοδότη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα αυτό, με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Οι ανωτέρω κυρώσεις προστίθενται στις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία

Στο άρθρο 6 ορίζονται οι προϋποθέσεις μειώσεως του προστίμου, όταν ο εργοδότης προσλάβη τον αδήλωτο μισθωτό. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και η απαγόρευση μειώσεως του προσωπικού. Καθορίζεται τι σημαίνει μείωση του προσωπικού και οι συνέπειες μειώσεως, καθώς και τι δεν αποτελεί μείωση του προσωπικού, για την εφαρμογή της διατάξεως.

Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι σε περίπτωση επιβολής περισσοτέρων προστίμων για αδήλωτη εργασία του ιδίου μισθωτού κατά την ίδια ημέρα, καταβάλλεται μόνον μία φορά το πρόστιμο.

Στο άρθρο 8 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεως με την οποία θα ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και παροχής εκπτώσεως, οι προθεσμίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Ορίζεται ότι τα άρθρα 5 έως 7 θα ισχύσουν από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως αυτής.

2. Στο άρθρο 10 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ορίζεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίζη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τους μαθητευόμενους, τους σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή πριν από την έναρξη πραγματοποιήσεώς της.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι τώρα δεν υπήρχε γενική υποχρέωση καταχωρίσεως των ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ στο ΕΡΓΑΝΗ, ως μη εχόντων την ιδιότητα του εργαζομένου.

Ορίζεται ότι η ισχύς της διατάξεως του άρθρου αυτού θα αρχίση από την δημοσίευση της αποφάσεως,  για την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση εκδόσεως, από το ίδιο άρθρο.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται η προσθήκη διατάξεως στον ΚΝΥΑΕ (Ν. 3850/10 - ΔΕΝ 2010 σελ. 786) βάσει της οποίας θα εκδίδωνται αποφάσεις σχετικές με τα ζητήματα προλήψεως και αντιμετωπίσεως της θερμικής καταπονήσεως των εργαζομένων κατά το θέρος.

Τέτοιες αποφάσεις εκδίδονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Υγείας (βλ. για το τρέχον έτος στο ΔΕΝ 2018 τεύχος 1737 σελ. 934)

Με το άρθρο 12 τροποποιείται το άρθρο 80 του Ν. 4144/13 ( ΔΕΝ 2013 σελ. 514). Προβλέπεται και ότι όταν διαπιστώνεται απασχόληση καθ’ υπερωρίαν ή υπερεργασίαν χωρίς την καταχώριση στο ΕΡΓΑΝΗ πριν από την πραγματοποίησή της, επιβάλλονται για κάθε εργαζόμενο κυρώσεις διοικητικές και ποινικές κατά τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/11 (ΔΕΝ 2011 σελ. 1090, βλ και ΔΕΝ 2014 σελ. 411).

Το άρθρο 40 αφορά την κοινοποίηση κάθε είδους διοικητικής πράξεως ή εγγράφων των οργάνων του ΣΕΠΕ, μέσω του Συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του αποδέκτη και παράλληλη αποστολή ειδοποιήσεως στο ηλετρονικό τραχυδρομείο.

Προβλέπεται και η περίπτωση μη δυνατότητος κοινοποιήσεως μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ κ.λπ.

Με το άρθρο 42 του Νόμου εντάσσεται κανονικά η 26η Δεκεμβρίου και στο ΝΔ 3755/57, με συνέπεια να εξομοιώνεται με τις υπόλοιπες 6 εξαιρέσιμες εορτές ως προς την οφειλομένη προσαύξηση για απασχόληση (75%) και την οφειλή ημερομισθίου σε όσους ημερομισθίους δεν απασχολούνται (βλ. σχετική Αλληλ. ΔΕΝ 2017, τεύχος 1724 σελ. 1549, επ’ ευκαιρία της καταργούμενης ήδη αποφάσεως 59635/17 με την οποία η εορτή είχε ενταγή μόνον στο ΒΔ 748/66).

Με το άρθρο 68 προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αδείας αιμοδοσίας για τον ιδιωτικό τομέα.

Για την έλλειψη μέχρι τώρα προβλέψεως τέτοιας αδείας στον ιδιωτικό τομέα βλ. Αλληλ. ΔΕΝ 2018, τεύχος 1734 σελ. 736.

Αναμένεται η δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.