«Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών»

«Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών»

«Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών»

Στο ΦΕΚ 3789, τεύχος Β΄ της 3.9.2018 δημοσιεύθηκαν οι εξής αποφάσεις του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 

 

 

1. Αποφ. οικ.46304/2607/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 1.6.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΔΕΝ 2017, τεύχος 1717 σελ. 950) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας». (Υποχρεωτική από 3 Σεπτεμβρίου 2018).

2. Αποφ. οικ.46306/2608/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 21.11.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΔΕΝ 2017, τεύχος 1723 σελ. 1422) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας». (Υποχρεωτική από 3 Σεπτεμβρίου 2018).

3. Αποφ. οικ.46307/2609/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 19.4.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1732 σελ. 548) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)». (Υποχρεωτική από 3 Σεπτεμβρίου 2018).

4. Αποφ. οικ.46308/2610/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 16.3.2016 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΔΕΝ 2016, τεύχος 1688 σελ. 406) των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2016-2018». (Υποχρεωτική από 3 Σεπτεμβρίου 2018).

* * *

Σημείωμα ΔΕΝ:

Κήρυξη ΣΣΕ και ΔΑ υποχρεωτικών

Όπως είναι γνωστό, οι Συλλογικές Συμβάσεις και οι Διαιτητικές Αποφάσεις δεσμεύουν κατ’ αρχήν μόνον τους εργοδότες και μισθωτούς που είναι μέλη των συνδικαλιστικών Οργανώσεων οι οποίες έχουν συμβληθή ή έχουν έλθει σε διένεξη για την σύναψη ή έκδοση της σχετικής ΣΣΕ ή ΔΑ (άρθρο 8 του Ν. 1876/90). Για την δέσμευση απαιτείται να είναι μέλος και ο εργοδότης και ο μισθωτός. (Εξαιρέσεις υπάρχουν για τις Επιχειρησιακές ΣΣΕ και την ΕΓΣΣΕ).

Επέκταση της εφαρμογής Συλλογικής Συμβάσεως ή Διαιτητικής Αποφάσεως σε όσους δεν δεσμεύονται (διότι δεν είναι μέλη των Οργανώσεων που έχουν συμβληθή κ.λπ. στήν σύναψή τους) επέρχεται  με την κήρυξη των ΣΣΕ ή ΔΑ γενικώς υποχρεωτικών.

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90 ορίζει ότι:

«2. Με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.»

Στην παρ. 3 όπως έχει αντικατασταθή με τον Ν. 4024/11 ορίζεται ότι:

«3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 4024/11 (ΔΕΝ 2011 σελ. 1393) είχε ανασταλή η εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 «όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής». Η ανωτέρω έκφραση αντικατεστάθη με την φράση «έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής» (δηλαδή έως 20.8.2018), με το άρθρο 16 Ν. 4472/17 και με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4475/17 (ΔΕΝ 2017 σελ. 643 και 853).

Στην Εγκύκλιο 32921/18 του Υπ. Εργασίας (ΔΕΝ 2018 σελ. 869) αναφέρεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήται για να εξακριβωθή αν καλύπτεται ή όχι το 51% του συνόλου των εργαζομένων, προϋπόθεση η οποία τίθεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 Ν. 1876/90. Η διάταξη του Νόμου αναφέρεται στις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ («51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος»), ενώ η Εγκύκλιος αναφέρεται μόνον στις κλαδικές ρυθμίσεις.

Ήδη με αποφάσεις του Υπ. Εργασίας που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 3789, τεύχος Β΄ της 3.9.2018, κηρύσσονται υποχρεωτικές από 3.9.2018 οι εξής κλαδικές ΣΣΕ: 1. Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (ΔΕΝ 2017 σελ. 950). 2. Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Επιχειρήσεων (ΔΕΝ 2017 σελ. 1422). 3. Πρακτορειακών Επιχειρήσεων ΔΝΕ (ΔΕΝ 2018 σελ. 548) και 4. Τραπεζών (ΔΕΝ 2016 σελ. 406).