«Οφείλεται το ημερομίσθιο για την 28η Οκτωβρίου 2018»

«Οφείλεται το ημερομίσθιο για την 28η Οκτωβρίου 2018»

«Οφείλεται το ημερομίσθιο για την 28η Οκτωβρίου 2018»

(Σχόλιο της Συντακτικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

1.  Η 28η Οκτωβρίου ανήκει στις 7 εξαιρέσιμες εορτές, για τις οποίες στο ΝΔ 3755/57 ορίζεται ότι σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχολούνται για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς καταβάλλεται «ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως». Στο ίδιο νομοθέτημα αναφέρεται ότι στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις εξαιρέσιμες εορτές οφείλεται προσαύξηση 75%

Από τις 7 εξαιρέσιμες εορτές (25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου) οι 6 έχουν τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας, ενώ μόνον η 28η Οκτωβρίου έχει τον χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο χαρακτήρας ως υποχρεωτικής ή προαιρετικής αφορά αποκλειστικά και μόνον την δυνατότητα λειτουργίας της επιχειρήσεως και απασχολήσεως των μισθωτών κατά την ημέρα αργίας. Ουδεμίαν σχέσιν έχει με την αμοιβή.

Έτσι κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών (πλην των επιχειρήσεων και εργασιών που αναφέρονται στα άρθρα 2,7 και 9 του ΒΔ 748/66 ως εξαιρέσεις - βλ. σχετικά στο ΔΕΝ 2016, τεύχος 1700 σελ. 1386 και ΔΕΝ 2015, τεύχος 1644 σελ. 241 επ. αντιστοίχως). Αντιθέτως κατά την προαιρετική αργία (δηλαδή την 28η Οκτωβρίου), η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότου (είναι δηλαδή νόμιμη).

3. Το ημερομίσθιο της αργίας οφείλεται και όταν η αργία συμπίπτη με Κυριακή. Τα ανωτέρω έχει δεχθή ο Άρειος Πάγος, το έτος 1962. Στην νομολογία αυτή προσφεύγουμε και σήμερα, αφού δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του ιδίου δικαστηρίου.

Έτσι το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου οφείλεται και εφέτος που η εορτή αυτή συνέπεσε με Κυριακή.

Επί πλέον, εφέτος η 28η Οκτωβρίου, λόγω της συμπτώσεώς της με την Κυριακή αργία, προσέλαβε τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας (απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρήσεως και απασχολήσεως των μισθωτών).

4.  Το ημερομίσθιο οφείλεται και στους ημερομισθίους των επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας, σε όσους εκ του προγράμματος εργασίας έχουν την 28η Οκτωβρίου ως ημέρα «ρεπό».

Οφείλεται επίσης στους μερικώς απασχολουμένους, αφού στον νόμο δεν γίνεται διάκριση.

Ως προς το ποσόν του ημερομισθίου:

Επειδή η εορτή συνέπεσε με Κυριακή (ημέρα μη απασχολήσεως) το ημερομίσθιο τόσο για τους απασχολουμένους με πλήρη απασχόληση επί 5 ή 6 ημέρες, όσο και για τους απασχολουμένους με μερική απασχόληση καθ’ όλες τις ημέρες (5 ή 6) της εβδομάδος ή με διαλείπουσα απασχόληση, είναι ίσο με το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής.

(Περισσότερα βλ. στο ΔΕΝ 2018, τεύχος 1741 σελ. 1276)