«Ο καθορισμός των νέων κατωτάτων ορίων μισθών-ημερομισθίων»

«Ο καθορισμός των νέων κατωτάτων ορίων μισθών-ημερομισθίων»

«Ο καθορισμός των νέων κατωτάτων ορίων μισθών-ημερομισθίων»

Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

1. Με την διάταξη της ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ.11 του Ν. 4093/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393(1436) «θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατώτατου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013. Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου θεσπίζεται η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας....»

Στο άρθρο 103 του Ν. 4172/2013 (ΔΕΝ 2013, σελ. 1028(1065) καθορίζεται «η νέα διαδικασία-μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου η οποία τίθεται σε ισχύ ... όχι πριν την 1.1.2017»

Στην περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 103, ορίζονται τα εξής: «Ο Υπουργός Εργασίας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατώτατου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από την σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου».

Με την περ. 2 της ΥΠΟΠ. ΙΑ.6 του Ν. 4254/14 (ΔΕΝ 2014 σελ. 447(471) προσετέθη φράση στο τέλος του εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4172/13 ως εξής: «και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς.»

Έτσι η παρ. 1α του άρθρου 103 διαμορφώθηκε ως εξής: «1α. Έπειτα από διαβούλευση που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς».

2. Σύμφωνα με την ανωτέρω Νομοθεσία, αναμένεται απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θα δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως ανακοινώθηκε μετά από την σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου,  το ποσόν του κατωτάτου μισθού καθορίζεται σε 650 €. Παραλλήλως καταργείται το προβλεπόμενο για τους κάτω των 25 ετών μικρότερο κατώτατο όριο και συνεπώς και η κατηγορία αυτή των μισθωτών λαμβάνει το ίδιο κατώτατο όριο μισθού και ημερομισθίου.

3. Από την αύξηση των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων επηρεάζεται πλήθος διατάξεων που παραπέμπουν στα κατώτατα όρια.

Αναφέρουμε ενδεικτικώς την αμοιβή των ανηλίκων κατ’ αρθρ. 55 του Ν. 3850/10 (ΔΕΝ 2010 σελ. 786), των απασχολουμένων με ειδικές συμβάσεις μαθητείας ατόμων 15-18 ετών κατ’ αρθρ. 74 παρ. 9 του Ν. 3863/10 (ΔΕΝ 2010 σελ. 897), την αμοιβή των πρακτικώς ασκουμένων, με 80% επί του ημερομισθίου (βλ. ΔΕΝ 2015 σελ. 399), τον περιορισμό του ποσού των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα κατά την ΥΑ 19040/81 (βλ. και ΔΕΝ 2016 σελ. 432), τον περιορισμό του ποσού της αποζημιώσεως καταγγελίας των υπαλλήλων στο 8πλάσιο του ημερομισθίου επί 30 (για τον ΠΙΝΑΚΑ Α’ - βλ. σχετικά στο ΔΕΝ 2017 σελ. 1385 και την σχετική Μελέτη μας στο ΔΕΝ 2016, τεύχος 1700 σελ. 1346 επ.) κ.ά.

Από πλευράς ασφαλιστικής νομοθεσίας επηρεάζονται οι εισφορές προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, το ανώτατο όριο ασφαλιστικών αποδοχών (10πλάσιο του μηνιαίου κατωτάτου μισθού), αλλά και το κατώτατο όριο, το επίδομα ανεργίας (55% του κατωτάτου ημερομισθίου - βλ. ΔΕΝ 2015 σελ. 750) και πολλά άλλα.

4. Το ΔΕΛΤΙΟΝ μας θα αναρτήση αναλυτικούς ΠΙΝΑΚΕΣ μετά από την έκδοση των σχετικών νομοθετημάτων κ.λπ. από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τους ΠΙΝΑΚΕΣ με τα ισχύοντα σήμερα κατώτατα όρια βλ. στο ΔΕΝ 2018, τεύχος 1725 σελ. 96.