«Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η κατάργηση των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέως»

«Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η κατάργηση των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέως»

«Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η κατάργηση των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέως»

(Η κρίση της υπ’ αριθμ. 1307/2019 Ολομ. αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας)

 

 

 

Με την υπ’ αριθμ. 1307/2019 απόφαση της Ολομελείας (και τις όμοιες αποφάσεις 1308-1316/2019), το Συμβούλιο Επικρατείας δέχεται ότι η διάταξη του Ν. 4093/12 (παρ. Γ, ΥΠΟΠ. Γ1 περ.1) με την οποία καταργήθηκαν τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας όλων των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται από το Δημόσιο Ταμείο δεν αντίκειται στην κατωχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητος, ούτε στο άρθρο 1 του ΠΡΩΤΟΥ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Δεν αντίκειται ούτε στα άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, διότι πρόκειται για μέτρο που αφορά όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου Τομέα, ενώ διαφορετκό είναι το ζήτημα χορηγήσεως επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία, εις βάρος της οποίας έχουν επιβληθή άλλα οικονομικής φύσεως μέτρα.

Η Ολομέλεια συνεκροτήθη από 30 μέλη. Στην απόφαση υπάρχει και μειοψηφία έξη μελών (2 Αντιπροέδρων και 4 Συμβούλων).

Η κρίση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αντίθετη από εκείνη της υπ’ αριθμ. 2626/18 απόφάσεως του ΣΤ΄ Τμήματος, το οποίο παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια.

Την Αποφ. 2226/18 έχει δημοσιεύσει το ΔΕΛΤΙΟΝ στο τεύχος 1746 (Ιανουαρίου 2019) σελ. 35.

Την απόφαση της Ολομελείας θα δημοσιεύσουμε στο τεύχος ΔΕΝ του Οκτωβρίου.

Χρυσούλα Πετίνη-Πηνιώτη

Δικηγόρος

Επιμέλεια Συντάξεως του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας