«Η παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018»

«Η παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018»

«Η παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018»

 

 

 

 

 

Η τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση είναι η υπογραφείσα την 28 Μαρτίου 2018 (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1731 σ. 462), της οποίας η ισχύς άρχιζε την 1η Ιανουαρίου 2018 και έληγε την 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά το άρθρο 8 αυτής. Με το άρθρο 1 της ΕΓΣΣΕ ορίζεται ότι «όλοι οι θεσμικοί όροι... αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν».

Τους θεσμικούς όρους των ΕΓΣΣΕ (με σχετική σημείωση για όσους έχουν κυρωθή με νόμο) βλ. στα ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΔΕΝ 2018 σ. 1753 επομ.

Όπως είναι γνωστό, μετά από την λήξη της η ΕΓΣΣΕ εξακολουθεί να ισχύη (υποχρεωτική παράταση) επί 6 μήνες, βάσει του άρθρου 40 του Ν. 4320/15 (ΔΕΝ 2015 σ. 372 (381), με το οποίο προσετέθη παραγρ. 6 στο άρθρο 9 του Ν. 1876/90. Η υποχρεωτική παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018 έφθανε, κατά τα ανωτέρω, μέχρι 30.6.2019.

Ήδη, όπως πληροφορούμεθα, με διάταξη στον νέο νόμο η ισχύς της ΕΓΣΣΕ πρόκειται να παραταθή μέχρι 31.12.2019. Όπως είναι γνωστό η ΕΓΣΣΕ δεσμεύει όλους τους εργαζομένους μόνον ως προς τους μη μισθολογικούς όρους (δηλαδή τους θεσμικούς). Η ΕΓΣΣΕ δεν περιέχει μισθολογικούς όρους.

Ως προς τους μισθολογικούς όρους ισχύουν αποκλειστικά τα κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται διοικητικώς κατά Ν. 4172/13, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4254/14. Από 1ης Φεβρουαρίου 2019 ισχύει η ΥΑ 4241/19 με την οποία καθορίζεται κατώτατο όριο μισθού (για τους υπαλλήλους) και κατώτατο όριο ημερομισθίου (για τους εργατοτεχνίτες). Τα ποσά είναι 650€ και 29,04€ αντιστοίχως (βλ. ΔΕΝ 2019 σελ. 213)

Ως προς τις τριετίες (υπολογιζόμενες στα διοικητικώς καθοριζόμενα κατώτατα όρια και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διανυθή μέχρι 14.2.2012) έχει εκδοθή η Εγκύκλιος 7613/2019 του Υπ. Εργασίας με την οποία καθορίζονται τα ποσά των μισθών και ημερομισθίων για όσους δεν έχουν τριετίες (μέχρι 14.2.2012) και για όσους έχουν μέχρι τότε τριετίες (βλ. ΔΕΝ 2019 σελ. 265)

Δεν προβλέπεται από τον νόμο και συνεπώς δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

Τόσο οι τριετίες (όσο και το επίδομα γάμου που δεν οφείλεται) αποτελούν μισθολογικούς όρους και ουδεμία σχέση έχουν με την Εθνική Γενική ΣΣΕ της 28.3.2018.

Χρυσούλα Πετίνη-Πηνιώτη

Δικηγόρος

Επιμέλεια Συντάξεως του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας