«Η Δεύτερη Υπουργική Απόφαση για τα Οικοδομοτεχνικά Έργα»

«Η Δεύτερη Υπουργική Απόφαση για τα Οικοδομοτεχνικά Έργα»

Αποφ. 54286/Δ1.17642/19 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει».

 

(ΦΕΚ 4293, τεύχος Β΄ της 27.11.2019)

 

 

 

Η Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ