«Η νέα παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018 μέχρι 31.12.2020»

«Η νέα παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018 μέχρι 31.12.2020»

«Η νέα παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018 μέχρι 31.12.2020»

(Σχόλιο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

 

Η τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση είναι η υπογραφείσα την 28 Μαρτίου 2018 (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1731 σ. 462), της οποίας η ισχύς άρχιζε την 1η Ιανουαρίου 2018 και έληγε την 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά το άρθρο 8 αυτής. Με το άρθρο 1 της ΕΓΣΣΕ ορίζεται ότι «όλοι οι θεσμικοί όροι... αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν».

Τους θεσμικούς όρους των ΕΓΣΣΕ (με σχετική σημείωση για όσους έχουν κυρωθή με νόμο) βλ. στα ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΔΕΝ 2018 σ. 1753 επομ.

Όπως είναι γνωστό, μετά από την λήξη τους οι ΕΓΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν (υποχρεωτική παράταση) επί 6 μήνες, βάσει του άρθρου 40 του Ν. 4320/15 (ΔΕΝ 2015 σ. 372 (381), με το οποίο προσετέθη παραγρ. 6 στο άρθρο 9 του Ν. 1876/90. Η υποχρεωτική παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018 έφθανε, κατά τα ανωτέρω, μέχρι 30.6.2019.

Με το άρθρο 63 του Ν. 4635/2019 (ΔΕΝ 2019, τεύχος 1756 σελ. 1446 επ.) παρετάθη η ισχύς της ΕΓΣΣΕ μέχρι 31.12.2019.

Η ισχύς της ΕΓΣΣΕ, μετά την παράτασή της, έληξε την 31.12.2019. Δεν εγεννάτο, βεβαίως, θέμα υποχρεωτικής παρατάσεως (επί εξάμηνο), αφού δεν έχουν εφαρμογή και για την δια νόμου παράταση ΣΣΕ, όσα ορίζονται στην ΠΥΣ 6/12 για την τύχη της ΣΣΕ μετά από την καταγγελία ή την λήξη της οριζομένης  σ’ αυτήν διαρκείας της.

Ήδη υπεγράφη η από 30.12.2019 Εθνική Γενική ΣΣΕ, η οποία κατετέθη στο Υπ. Εργασίας την 9.1.2020, με την οποία παρατείνεται μέχρι 31.12.2020, η σχύς της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ.

Όπως είναι γνωστό η ΕΓΣΣΕ δεσμεύει όλους τους εργαζομένους μόνον ως προς τους μη μισθολογικούς όρους (δηλαδή τους θεσμικούς). Η ΕΓΣΣΕ δεν περιέχει μισθολογικούς όρους.

Ως προς τους μισθολογικούς όρους ισχύουν αποκλειστικά τα κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται διοικητικώς κατά Ν. 4172/13, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4254/14. Από 1ης Φεβρουαρίου 2019 ισχύει η ΥΑ 4241/19 με την οποία καθορίζεται κατώτατο όριο μισθού (για τους υπαλλήλους) και κατώτατο όριο ημερομισθίου (για τους εργατοτεχνίτες). Τα ποσά είναι 650€ και 29,04€ αντιστοίχως (βλ. ΔΕΝ 2019 σελ. 213)

Ως προς τις τριετίες (υπολογιζόμενες στα διοικητικώς καθοριζόμενα κατώτατα όρια και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διανυθή μέχρι 14.2.2012) έχει εκδοθή η Εγκύκλιος 7613/2019 του Υπ. Εργασίας με την οποία καθορίζονται τα ποσά των μισθών και ημερομισθίων για όσους δεν έχουν τριετίες (μέχρι 14.2.2012) και για όσους έχουν μέχρι τότε τριετίες (βλ. ΔΕΝ 2019 σελ. 265)

Δεν προβλέπεται από τον νόμο και συνεπώς δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

Τόσο οι τριετίες (όσο και το επίδομα γάμου που δεν οφείλεται) αποτελούν μισθολογικούς όρους και ουδεμία σχέση έχουν με την Εθνική Γενική ΣΣΕ της 28.3.2018.