«ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ: Απασχόληση με πλήρη και μερική απασχόληση. Διαλείπουσα και εκ περιτροπής απασχόληση»

«ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ: Απασχόληση με πλήρη και μερική απασχόληση. Διαλείπουσα και εκ περιτροπής απασχόληση»

«ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ:Απασχόληση με πλήρη και μερική απασχόληση. Διαλείπουσα και εκ περιτροπής απασχόληση»

(ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΑΔΕΙΑ, ΔΩΡΑ, ΑΠΟΥΣΙΑ κ.λπ.)

 

 

 

 

Α. Μισθωτός με 5 ημέρες και 8 ώρες την ημέρα (πλήρης απασχόληση):

● Αποδοχές: Οι εργατοτεχνίτες δικαιούνται 6 ημερομίσθια την εβδομάδα. Για τους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό, ο μισθός θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις 25 ημέρες τον μήνα. Δικαιούνται 6/25 την εβδομάδα.

Ως «ημερομίσθιο» θεωρείται το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Το ωρομίσθιο εξευρίσκεται, επί ημερομισθίου με τον πολλαπλασιασμό του επί 6:40 ή επί 0,15. Επί μισθού, με τον πολλαπλασιασμό του μισθού επί  6/25 : 40 ή επί 0,006.

Η αμοιβή με 6 ημερομίσθια των 6 ωρών και 40 λεπτών είναι ισοδύναμη με την αμοιβή με 5 των 8 ωρών ή 5 ημερομίσθια (των 6,40 λεπτών) προσηυξημένα κατά 20% (1,20), αφού η σχέση μεταξύ 5 και 6 είναι 1 προς 1,20 όπως και η σχέση μεταξύ 6,40 λεπτών (ή 6,666 στο δεκαδικό σύστημα) προς τις 8 ώρες είναι και πάλι 1 προς 1,20 (βλ. Αλλ. ΔΕΝ 2018 σ. 591).

● Ημέρες ασφαλίσεως: 25 για τον αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό και όσες οι εργάσιμες (+ την 6η ημέρα) συμπεριλαμβανομένων των ημερών των 7 εξαιρέσιμων εορτών, για τον ημερομίσθιο (βλ. ΔΕΝ 2018, τ. 1736 σ. 878 και ΔΕΝ 2017 σ. 333).

● Απουσία:

α) Ανυπαίτιο κώλυμα: καταβάλλεται κανονικά η αμοιβή, (μέχρι συμπληρώσεως 1/2 μισθού ή 13 ημερομισθίων κατά εργασιακό έτος όταν δεν έχη συμπληρωθή έτος υπηρεσίας ή μέχρι 1 μισθού ή 26 ημερομισθίων όταν έχη συμπληρωθή έτος υπηρεσίας και εφεξής. Από τα ποσά αυτά, τα οποία υπόκεινται ολόκληρα σε εισφορές, μπορεί να αφαιρεθή ό,τι έχει καταβληθή στον μισθωτό για το αντίστοιχο διάστημα, λόγω υποχρεωτικής ασφαλίσεως (βλ. ΔΕΝ 2014, τ. 1653 σ. 1105 επ.) Το διάστημα αυτό αναγνωρίζεται ως εν ασφαλίσει.

β) αδικαιολόγητη απουσία: αφαιρούνται τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχολήσεως κατά το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας. Δεν γεννάται θέμα εισφορών όταν δεν καταβάλλεται αμοιβή.

γ) Πρόσληψη κατά την διάρκεια του μηνός:

Στον ημερομίσθιο καταβάλλονται τόσα ημερομίσθια, όσες οι ημέρες απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της 6ης ημέρας της εβδομάδος.

Στον επί μηνιαίω μισθώ: αν οι ημέρες μη παροχής εργασίας είναι λιγώτερες από 13, θα αφαιρούνται από τον μισθό τόσα εικοστά πέμπτα όσες οι ημέρες μη παροχής εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 6ης ημέρας). Αν οι ημέρες μη παροχής εργασίας είναι περισσότερες από 13, θα καταβάλλωνται τόσα εικοστά πέμπτα όσες οι εργάσιμες ημέρες παροχής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 6ης ημέρας (βλ. Αλλ. ΔΕΝ 2018, τεύχος 1730 σ. 411, όπου και το Έγγραφο 1030/88 του Υπ. Εργασίας). Αν παρέχεται εργασία περιστασιακώς ή λύεται η σχέση εργασίας κατά κάποιο σημείο της εβδομάδος, η αμοιβή θα υπολογισθή με το ωρομίσθιο, δηλαδή θα καταβληθούν τόσα ωρομίσθια, όσες οι ώρες απασχολήσεως.

Ασφάλιση, για όσες ημέρες παρεσχέθη εργασία, προστιθεμένης μιας ημέρας όταν στην εβδομάδα υπάρχη απασχόληση επί 3 τουλάχιστον ημέρες.

Υπολογισμός των δώρων:

Βάσει της ΥΑ 19040/81. Για το δώρο Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη το διάστημα από 1/1 έως 30/4 και για το δώρο Χριστουγέννων, το διάστημα από 1/5 έως 31/12.

Το πλήρες δώρο είναι για το Πάσχα 1/2 μισθού και 15 ημερομίσθια, ενώ για τα Χριστούγεννα, 1 μισθός και 25 ημερομίσθια. Ως «ημερομίσθιο» θεωρείται το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής.

Τι υπολογίζεται και τι αφαιρείται για τον υπολογισμό των δώρων βλ. στις ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και τους ΠΙΝΑΚΕΣ του ΔΕΝ στα τεύχη Μαρτίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους. (Για το δώρο Χριστουγέννων 2019 βλ. τεύχος 1756 σ. 1495 επ.).

Άδεια, αποδοχές και επίδομα αδείας επί πενθημέρου:

Για τον αριθμό των ημερών αδείας (20, 21, 22 ή 25 ή 26) δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η 6η ημέρα της εβδομάδος.

Για τις αποδοχές αδείας λαμβάνεται υπ’ όψη και η 6η ημέρα της εβδομάδος, όπως συμβαίνει στο 6ήμερο (Βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ στο ΔΕΝ 2019, τεύχος 1751 σ. 779-781).

Δεν είναι ασφαλής ο υπολογισμός των αποδοχών αδείας με τον πολλαπλασιασμό των ημερών αδείας επί 1,20 (παρά μόνον για τον δικαιούμενο 20 ή 25 ημέρες αδείας, αφού οι 20 ή 25 ημέρες προς τις 24 ή 30 του εξαημέρου έχουν αναλογία 1 προς 1,20). Για τις λοιπές περιπτώσεις ο υπολογισμός δεν καταλήγει σε σωστό αποτέλεσμα (βλ. Αλληλ. ΔΕΝ 2015 σ. 253).

Ως «ημερομίσθιο» αδείας θεωρείται το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής. Το ίδιο και για το επίδομα αδείας.

Όταν χορηγούνται τμήματα αδείας οι οφειλόμενες αποδοχές αδείας είναι τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες κατά τις οποίες θα απασχολείτο ο μισθωτός κατά τις συγκεκριμένες ημέρες αδείας.

Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται κατά την έναρξη της αδείας.

Όταν δεν έχη χορηγηθή η άδεια μέχρι 31/12, η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική. Οφείλεται ό,τι θα ελάμβανε ο μισθωτός ως αποδοχές αδείας (και επίδομα αδείας) αν ζητούσε και ελάμβανε την άδειά του κατά την 31/12.

Εάν η σχέση εργασίας συνεχίζεται, σε εισφορές υπόκεινται και οι αποδοχές και το επίδομα αδείας. Αν λύεται η σχέση εργασίας, εισφορές οφείλονται μόνον στο επίδομα αδείας.

*

Β. ΜΙΣΘΩΤΟΣ με 5 ημέρες και λιγώτερες των 40 ώρες (μερική απασχόληση)

● Αμοιβή

Ο απλούστερος τρόπος είναι η απλή μέθοδος των τριών. Επί μισθού π.χ. κατωτάτου ορίου 650 ευρώ: Στις 40 ώρες 650 ευρώ, στις λιγώτερες πόσο; και επί ημερομισθίου π.χ. 29,04: στις 40 ώρες 29,04, στις λιγώτερες πόσο; Το ποσόν που θα εξευρεθή είναι ο οφειλόμενος μηνιαίος μισθός, καθώς και το 1/6 εβδομαδιαίας αμοιβής, όπως 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής είναι το ποσόν 29,04 (οφείλονται 6 τέτοια ημερομίσθια τόσο επί 6ημέρου, όσο και επί πενθημέρου). Το ημερομίσθιο αυτό χρησιμεύει και για τα δώρα και το επίδομα αδείας.

Πέρα τούτου, για την εξεύρεση της αμοιβής που οφείλεται ημερησίως, χρησιμοποιούμε το ωρομίσθιο (μισθός επί 0,006 και ημερομίσθιο επί 0,15). Οφείλονται ημερησίως τόσα ωρομίσθια, όσες οι ώρες απασχολήσεως.

● Ημέρες ασφαλίσεως

εξευρίσκονται σε συσχετισμό με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης Ασφαλιστικής κλάσεως (11,06):

Επί μηνιαίου μισθού:

― αν ο ημερήσιος μισθός (1/25) είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 11,06, αναγνωρίζονται για το πενθήμερο 21 ή 22 ημέρες ασφαλίσεως

― αν είναι μικρότερος από 11,06, διαιρείται ο μηνιαίος μισθός διά 11,06. Το πηλίκον της διαιρέσεως συνιστά τον αριθμό των ημερών ασφαλίσεως (βλ. τους ΠΙΝΑΚΕΣ που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στο ΔΕΝ 2018, τεύχος 1736 σ. 878).

Επί ημερομισθίου: Ημερομίσθιο ίσο ή μεγαλύτερο του 11,06: Όσες ημέρες πραγματικά απασχολείται. Άλλως, διαίρεση των μηνιαίων αποδοχών δια 11,06. Ημέρες ίσες με το πηλίκον.

Για την οφειλή όμως εισφορών, λαμβάνεται ως κατώτατο όριο - βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής κλάσεως (8,03 ευρώ).

● ΑΠΟΥΣΙΑ

Σε περίπτωση απουσίας λόγω ανυπαιτίου κωλύματος, καταβάλλονται τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχολήσεως κατά το πρόγραμμα εργασίας και αποδοχές μέχρι 1/2 ή ενός μισθού και για τον ημερομίσθιο μέχρι 13 ή 26 ημερομισθίων αναλόγως αν δεν είχε ή είχε συμπληρώσει έτος υπηρεσίας, για κάθε εργασιακό έτος. Ως «ημερομίσθιο» θεωρείται το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής.

Σε περίπτωση αδικαιολογήτου απουσίας, αφαιρούνται για κάθε ημέρα τόσα ωρομίσθια, όσες οι ώρες απασχολήσεως κατά το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας.

Όταν δεν οφείλωνται αποδοχές, δεν οφείλονται και εισφορές και δεν αναγνωρίζονται οι ημέρες ως εν ασφαλίσει.

Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων

Ο αμειβόμενος με μηνιαίο μισθό λαμβάνει 1/2 μισθού για το Πάσχα και 1 μισθό για τα Χριστούγεννα, ο οποίος είναι αναλόγως προς τον χρόνο απασχολήσεώς του μειωμένος. Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο λαμβάνει 15 ημερομίσθια για το Πάσχα και 25 για τα Χριστούγεννα. Ως ημερομίσθιο θεωρείται το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής του.

Αποδοχές και Επίδομα αδείας

Ως προς τον αριθμό ημερών αδείας δεν υπάρχει διαφορά από τον μισθωτό με πενθήμερο και πλήρη απασχόληση.

Ως προς τις αποδοχές αδείας, λαμβάνεται υπ’ όψη και η 6η ημέρα της εβδομάδος.

Ως ημερομίσθιο για το επίδομα αδείας θεωρείται το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής.

Αν δεν χορηγηθή η άδεια μέχρι 31/12, οφείλονται οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας που θα ελάμβαναν αν ζητούσαν και τους εχορηγείτο η άδεια.

*

Γ. Διαλείπουσα μερική απασχόληση (λιγώτερες ημέρες, λιγώτερες ώρες)

● Πραγματική αμοιβή: ημερησίως τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες παροχής εργασίας. Το ωρομίσθιο εξευρίσκεται βάσει της αμοιβής της πλήρους απασχολήσεως επί 6 ημέρες και 40 ώρες.

Ως «ημερομίσθιο» θεωρείται και πάλι το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής.

Η αμοιβή του αμειβομένου με μηνιαίο μισθό μπορεί να εξευρεθή και με την μέθοδο των τριών σε συσχετισμό με τον μισθό της πλήρους απασχολήσεως (βλ. και ΔΕΝ 2018 σελ. 799).

● Ημέρες ασφαλίσεως:

Μηνιαίος μισθός: Ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερος από 11,06 ευρώ: Αναγνωρίζονται όσες ημέρες εργάζεται πραγματικά - Μικρότερος: ίσες με το πηλίκον της διαιρέσεως του μισθού δια 11,06.

Ημερομίσθιο

― Ίσο ή μεγαλύτερο του 11,06: Αναγνωρίζονται όσες πραγματικά ημέρες απασχολείται

― Μικρότερο του 11,06: Μηνιαίες αποδοχές δια του 11,06 - Ημέρες ασφαλίσεως ίσες με το πηλίκον.

Για την οφειλή εισφορών δεν μπορεί να ληφθή υπ’ όψιν ανά ημέρα εργασίας, ποσόν μικρότερο των 8,03 ευρώ (1η Ειδική Ασφαλιστική Κλάση).

● Απουσία:

Ανυπαίτιο κώλυμα κατά την ημέρα απασχολήσεως. Λαμβάνει όσα ωρομίσθια αντιστοιχούν στις ώρες απασχολήσεως κατά το πρόγραμμα εργασίας (και μέχρι αποδοχές 1/2 ή 1 μηνός ανά εργασιακό έτος).

Αδικαιολόγητη απουσία: Αφαιρούνται τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απουσίας. Επειδή δεν οφείλεται αμοιβή, δεν οφείλονται εισφορές. Η ημέρα απουσίας δεν υπολογίζεται για την εξεύρεση των ημερών ασφαλίσεως.

● Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων

Διαλείπουσα απασχόληση: Για το Πάσχα 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα από 1/1 έως 30/4. Για τα Χριστούγεννα: 1 ανά 8 πραγματοποιηθέντα από 1/5 έως 31/12.

Υπολογισμός: Βλ. Πρακτικό τρόπο - ΔΕΝ 2017 σ. 1387 και 2018 σελ. 1433.

● Άδεια: Αποδοχές και επίδομα αδείας

Κατά τους ΠΙΝΑΚΕΣ διαλειπούσης απασχολήσεως (Ανά 25 ημέρες 2 κ.λπ.) Βλ. τεύχος 1751 σελ. 782-784. Ως επίδομα αδείας λαμβάνουν 1/2 μισθού ή 13 ημερομίσθια, ίσα με το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής. Υπάρχει βεβαίως και η άποψη του Υπουργείου Εργασίας ότι για την διαλείπουσα απασχόληση το επίδομα αδείας ισούται με τις αποδοχές αδείας, όταν αυτές αντιστοιχούν σε λιγώτερα ή ίσα με 12,5 ημερομίσθια (επί μηνιαίου μισθού) ή σε λιγώτερα ή ίσα με 13 ημερομίσθια (επί ημερομισθίου). Αν δεν χορηγηθή η άδεια, αποδοχές και επίδομα αδείας ίσα με όσα θα ελάμβαναν αν τους εχορηγείτο άδεια.

● Αποζημίωση καταγγελίας: Υπάλληλος: βάσει του μισθού

Εργατοτεχνίτης: αναγωγή σε μισθό (εβδομαδιαίες αποδοχές Χ 4,3333) και διαίρεση δια 25 - πλασματικό ημερομίσθιο.

*

Δ. ΜΙΣΘΩΤΟΣ με λιγώτερες ημέρες και πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής απασχόληση)

● Αμοιβή - όπως επί μερικής απασχολήσεως

● Ασφάλιση: για εργασία 1 ή 2 ημερών, αναγνωρίζονται 1 ή 2 ημέρες την εβδομάδα. Για εργασία 3 ημέρες και άνω: Προστίθεται μία ημέρα ασφαλίσεως.

● Απουσία: Αδικαιολόγητη: αφαιρούνται όσα ωρομίσθια αντιστοιχούν στις ώρες που δεν πραγματοποίησε ο μισθωτός.

● Δώρο Πάσχα - Χριστουγέννων: Όπως στην διαλείπουσα απασχόληση

● Άδεια: κατά τους ΠΙΝΑΚΕΣ διαλειπούσης απασχολήσεως βλ. ΔΕΝ 2019 , τεύχος 1751 σ. 782-784.

● Αποζημίωση καταγγελίας: Υπάλληλος: Βάσει του μισθού.

Εργατοτεχνίτης: Αναγωγή σε μισθό (εβδομαδιαίες αποδοχές Χ 4,3333) και διαίρεση δια 25 - πλασματικό ημερομίσθιο.