«Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (11.3.2020)-Κορωνοϊός»

«Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (11.3.2020)-Κορωνοϊός»

«Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (11.3.2020)-Κορωνοϊός»

(Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

Στα άρθρα 1, 2 και 3 προβλέπεται αντιστοίχως αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, αναστολή εισπράξεως βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων καθώς και παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς πάσης φύσεως. Και στα τρία άρθρα προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως για την ρύθμιση των σχετικών θεμάτων.

Το άρθρο 4 αφορά έκτακτα μέτρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις:

1. Προβλέπεται η αναστολή της υποχρεώσεως καταχωρίσεως (πριν απο την πραγματοποίησή τους) στο ΕΡΓΑΝΗ, κάθε αλλαγής ή τροποποιήσεως του ωραρίου ή της οργανώσεως του χρόνου εργασίας καθώς και της υπερεργασίας και της νομίμου υπερωρίας.

Καθιερώνεται υποχρέωση συγκεντρωτικής καταχωρίσεως όλων των ανωτέρω στοιχείων που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, κατά το πρώτο δεκαήμερο του επομένου από την πραγματοποίηση της εργασίας μηνός.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των όρων για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Μεταξύ άλλων θα προβλέπεται προφανώς και το έντυπο με το οποίο θα γίνεται συγκεντρωτικώς η καταχώριση και αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ (ήδη δεν υπάρχουν πλέον στο ΕΡΓΑΝΗ τα έντυπα Ε4 και Ε8).

2. Δίνεται η δυνατότης μονομερούς επιβολής από τον εργοδότη εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας). Ως γνωστόν κατά το άρθρο 5 του Ν. 3846/10 (ΔΕΝ 2016 σελ. 606 και Αλληλ. ΔΕΝ 2020 σελ. 280) η τηλεργασία αποτελεί υπό κανονικές συνθήκες αντικείμενο συμφωνίας (συμβάσεως) μεταξύ εργοδότου και μισθωτού.

3. Καθιερώνεται η «ειδικού σκοπού» άδεια για τους εργαζομένους γονείς παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή που φοιτούν σε Σχολεία υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) ή σε Ειδικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους γονείς ατόμων με αναπηρία, που περιθάλπονται ή εκπαιδεύονται σε ειδικές δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας. Η άδεια αυτή διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες και έχει ως προϋπόθεση ότι στο τριήμερο αυτό προστίθεται μία ημέρα από την κανονική άδεια του μισθωτού. Η λήψη της ειδικής αδείας προβλέπεται για το διάστημα από 12 Μαρτίου έως 10.4.2020. Χορηγείται στον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα γονέα και όταν ο άλλος γονεύς είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Όταν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, τότε συμφωνείται και γνωστοποιείται (με υπεύθυνη δήλωση) στον εργοδότη, ο τρόπος και η σειρά λήψεως από τον ένα ή από τον άλλο, των τριημέρων. Δεν χορηγείται ειδική άδεια όταν ο ένας από τους γονείς δεν εργάζεται (παρά μόνον κατ’ εξαίρεσιν, ασθένεια κ.λπ.).

Καθιερώνεται υποχρέωση του εργοδότη να δηλώση μετά από τις 10.4 (και μέχρι 15.4) στο ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζομένους που έλαβαν την ειδική άδεια και προβλέπεται η έκδοση ΥΑ που θα καθορίζη τις σχετικές λεπτομέρειες.

Για την λήψη της αδείας ειδικού σκοπού τίθεται ως προϋπόθεση να δικαιούται ο εργαζόμενος γονεύς κανονική άδεια τουλάχιστον 6 ή 5 ημερών - εξαήμερο-πενθήμερο.

Ορίζεται όμως ότι αν ο γονεύς δικαιούται μικρότερο αριθμό ημερών αδείας, τότε δικαιούται να πάρη «την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογίαν των ημερών αδείας που δικαιούται». Η φράση σημαίνει προφανώς ότι ο γονεύς δικαιούται τόσα τριήμερα (στα οποία θα επισυναφθή ως 4η ημέρα η ημέρα αδείας) όσες είναι οι (λιγώτερες των 6 ή 5) ημέρες κανονικής αδείας που δικαιούται.

Αποδοχές για τις ημέρες αδείας ειδικού σκοπού οφείλονται ως εξής: Για τις δύο από τις 3 ημέρες οφείλει αποδοχές ο εργοδότης, για την υπόλοιπη 1 ημέρα το Δημόσιο. Για την 4η ημέρα οφείλονται κανονικές αποδοχές αδείας.

Στο άρθρο 5 προβλέπεται αντίστοιχο δικαίωμα του εργαζομένου στο Δημόσιο γονέως να λάβη την ειδικού σκοπού άδεια. Ορίζεται ότι για τις 4 ημέρες ειδικής αδείας, η μία αποτελεί ημέρα κανονικής αδείας και ότι αν ο υπάλληλος κάνει χρήση μικροτέρου διαστήματος, αυτό αποτελεί όλο κανονική άδεια.

Αν ο έτερος των γονέων απασχολήται στον ιδιωτικό τομέα, τότε, για να λάβη την άδεια ο γονεύς-δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η προσκόμιση υπευθύνου δηλώσεως περί μη χρήσεως της ειδικής αδείας από τον ιδιωτικό υπάλληλο ή περί μη πραγματοποιήσεως τηλεργασίας από αυτόν.

Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου καθιερώνεται εναλλακτικώς, αντί της ειδικής αδείας, η εργασία με μειωμένο μέχρι και κατά 25% ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος υποχρεούται να παράσχει την λόγω της μειώσεως υπόλοιπη εργασία επί τις ανάλογες ώρες, πέρα του ωραρίου του και χωρίς αμοιβή υπερωρίας, όταν επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Στην περίπτωση επιλογής της μειωμένης απασχολήσεως, ο γονεύς-δημόσιος υπάλληλος μπορεί να παρέχη την εργασία του και σε ώρες πέρα του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών. Σε περίπτωση δε που ο σύζυγός του (έτερος γονεύς) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να παρέχει την μειωμένη απασχόλησή του σε ώρες κατά τις οποίες δεν εργάζεται ο γονεύς ιδιωτικός υπάλληλος.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται η δυνατότης προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών με ειδική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης. Με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.17734/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Επικρατείας από 13.3. έως 27.3.2020.

Στα άρθρα 12 και 13 προβλέπεται η δυνατότης διενεργείας εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως για τους σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.λπ. και των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ. αντιστοίχως.

Στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι για λόγους δημοσίας υγείας δύναται να κηρύσσωνται περιοχές της Επικρατείας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολτικής προστασίας. Τέλος με το άρθρο 20 αναγγέλλεται η ματαίωση κατά το τρέχον έτος, των στρατιωτικών παρελάσεων και της παρελάσεως της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, καθώς και των παρελάσεων λόγω τοπικών επετείων, μέχρι 12.4.2020.