«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ»

«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ»

Αποφ. 14675/469/20 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β'/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

(ΦΕΚ 1378, τεύχος Β΄ της 14.4.2020)

 

 

 

 

Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 14675/469/14.4.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1378, Β΄, 14.4.2020), το ΦΕΚ της οποίας κυκλοφόρησε σήμερα.

Η συγκεκριμένη απόφαση τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 60201/Δ7.1422/20.12.2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4997, Β΄, 31.12.2019), η οποία κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και καθορίζει το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για τις παραβάσεις αυτές.

Στην νέα απόφαση περιλαμβάνονται τρεις νέες παραβάσεις :

● Η απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, κάνοντας χρήση του μέτρου που προβλέφθηκε για εργοδότες – επιχειρήσεις ο ΚΑΔ των οποίων εντάσσεται μεταξύ των πληττόμενων  (περίπτωση υπ’ αριθμ. 67)  – Για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ.

● Η απασχόληση εργαζομένων από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας  αρχής (προφανώς αναφέρεται στις περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη τους ότι τελούν σε καθεστώς αναστολής) - (περίπτωση υπ’ αριθμ. 68)  - Για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ.

● Η απασχόληση εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για την δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (περίπτωση υπ’ αριθμ. 69)  - Για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ.

* * *

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α'64).

2. Το άρθρο ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68).

3. Τον ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις.» (Α'76).

4. Την 12997/231/23-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993)

5. Την 13031/Δ1.4551/23-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β'/ 19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υπο βολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β' 994).

6. Την 12998/232/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημοσιάς αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19» (ΦΕΚ 1078 Β').

7. Την 13564/Δ1.4770/2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 3520/ 19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β' 1161).

8. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α') «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις παρ. 1Α και 2 του άρθ. 24 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α').

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α').

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α').

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α').

14. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσε- ως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3249/1955 (ΦΕΚ 139 Α').

15. Τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84 Α').

16. Την 16909/19-12-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπραττομένου πρόστιμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» (ΦΕΚ 1892 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την 120151/17-5-2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 705 Β').

17. Την 46691/1491/23-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθ. 26 του ν. 3996/2011» (ΦΕΚ 1106 Β').

18. Την 46561/8369/9-10-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 80 του ν. 4144/2013» (ΦΕΚ 3677 Β').

19. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί- ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/ Β731-12-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ως εξής:

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προστίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ οι αριθμούμενες ως 67, 68 και 69 ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως κατωτέρω:

► Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ εδώ

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β731-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2020