«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις»

«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις»

Ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις.»

(ΦΕΚ 86, τεύχος Α΄ της 25.4.2020)

 

 

Άρθρο 1

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ α-ριθμ. 75 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:

► Το κέιμενο της ΠΝΠ εδώ

..............................................................................

Άρθρο 2

Άδεια ειδικού σκοπού

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.»

Άρθρο 3

Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών - φοιτητών υπό όρους

1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 4

Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων

Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'84), το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), αναφέρεται η φράση «μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους», η φράση αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους».

Άρθρο 5

Μετατάξεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Η περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4652/2020 (Α' 9), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.»

Άρθρο 6

Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων

Παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοο-λούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (Λ'265). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 7

Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Στην περίπτωση β' της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α'49) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι να ολοκληρωθεί η στε-λέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα επείγοντα ζητήματα, ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε) της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ' του ν. 2725/1999 (Α' 121), που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση του υπεισέρχεται ο Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.»

Άρθρο 8

Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101Δ και της παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α' 121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού), καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά προκηρύξεων.

2. Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 1, γίνονται με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτωση, και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

Άρθρο 9

Στήριξη ανέργων

Το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α'68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο έβδομο

Στήριξη ανέργων

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦ-ΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της.

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παραγράφου 1 εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α'91). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α'152).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παραγράφου 1 και να ορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων.»

Άρθρο 10

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Το εικοστό πέμπτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο εικοστό πέμπτο

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη «παράταση»,

β) μετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,» προστίθεται η φράση «αναστολή της είσπραξης»,

γ) στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής για τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από τις 20.3.2020.»

Άρθρο 11

Ζητήματα προσωπικού της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ»

Η παρ. 8 του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011 (Α' 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας, από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), ή ανεξάρτητες αρχές, για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για απόσπαση στην Εταιρεία, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ακολούθως δε εκδίδεται κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί της διαδικασίας της κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α' 224), τηρουμένων ωστόσο των σχετικών προϋποθέσεων του άρθρου 4 του ν. 4440/2016. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την άμεση θυγατρική της, στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος. Ειδικότερα θέματα του προσωπικού που αποσπάται ρυθμίζονται από τον κανονισμό προσωπικού και αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς το άρθρο 3 και η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για το προσωπικό που έχει ήδη αποσπαστεί στην Εταιρεία.»

Άρθρο 12

Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»

1. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», που κωδικοποιή-θηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α' 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισμό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δομών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους».

2. Στην περίπτωση ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, μετά τη λέξη «ανωτέρω» διαγράφεται το κόμμα, τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις: «πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων».

Άρθρο 13

Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων Προμηθευτικών Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών

1. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, η οποία, βάσει του οικείου καταστατικού τους, έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ή αναμένεται να λήξει το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του οργάνου διοίκησης του ανωτέρω νομικού προσώπου που εκδίδεται έως την 31 η Αυγούστου 2020, η θητεία των μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων της παραγράφου 1 μπορεί να παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 14

Ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Επιμελητηρίων

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019 (Α' 70) τροποποιείται ως εξής:

«Αν πρόκειται για προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώ-νται με τον παρόντα νόμο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων που κατέχει, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.»

2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1, ανατρέχει στον χρόνο ισχύος της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019.

Άρθρο 15

Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης φορέων των Επιμελητηρίων

Η περίπτωση η' της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 (Α' 171), τροποποιείται ως εξής:

«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Επιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων του α' εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017.

Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό της παραγράφου 1 μπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Επιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α'185).

Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α' εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου Επιμελητηρίου.»

Άρθρο 16

Διατάξεις περί σώρευσης ενισχύσεων αναπτυξιακών νόμων

1. Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4399/2016 (Α' 117), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των καθεστώτων του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis), με την προϋπόθεση ότι η σώρευση των ενισχύσεων του καθεστώτος του παρόντος με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 8 Γ.Α.Κ.».

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει εκδοθεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απόφαση υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία οι αιτήσεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 είναι σε διαδικασία εξέτασης.

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλογικά και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α'261) και 3908/2011 (Α' 8).

4. Σε περίπτωση που η σώρευση ενισχύσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, οδηγεί σε υπέρβαση των ανώτατων ορίων ή/και εντάσεων ενίσχυσης, σύμφωνα με το ισχύον κατά την περίοδο των αιτήσεων υπαγωγής ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζεται η προσαρμογή στα εν λόγω όρια ή/και εντάσεις ενίσχυσης.

Άρθρο 17

Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περίπτωσης α' , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Η συναίνεση του προσημειού-χου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, πάντως όχι πέραν της 31 ης Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 18

Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020

Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31 η Αυγούστου 2020.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 25 Απριλίου   2020