«Μία σύντομη προσέγγιση της ΠΝΠ 1.5.2020»

«Μία σύντομη προσέγγιση της ΠΝΠ 1.5.2020»

«Μία σύντομη προσέγγιση της ΠΝΠ 1.5.2020»

(Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η νέα ΠΝΠ της 1.5.2020, το ΦΕΚ της οποίας κυκλοφόρησε σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Α.   Από τις διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να εστιάσετε την προσοχή σας στα ακόλουθα :

Άρθρο δέκατο

Το συγκεκριμένο άρθρο, με τίτλο «Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας», περιέχει διατάξεις που αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, όσο και εκείνες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή της δημόσιας αρχής και η εν λόγω αναστολή λειτουργίας συνεχίζεται κατά τον μήνα Μάιο 2020. Ειδικότερα :

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους * :

 • Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής σε ποσοστό μέχρι του 60% των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν  ήδη θέσει σε αναστολή (άρθρο 10§1).
 • Η παράταση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί για χρονικό διάστημα το πολύ τριάντα (30) ημερών και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020 (άρθρο 10§1).
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης παρατείνει την αναστολή σε ποσοστό πέραν του 60% των συμβάσεων που έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή, υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις υπερβαίνουν το προαναφερθέν ποσοστό (άρθρο 10§1).
 • Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, θα δικαιούνται κρατικής οικονομικής ενισχύσεως κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής (άρθρο 10§3).
 • Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της, κατά τα ανωτέρω, δυνατότητας παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και το ύψος της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, θα καθορισθούν με ΚΥΑ που θα εκδοθεί (άρθρο 10§6).
 • Οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της δυνατότητας παράτασης της αναστολής σε ποσοστό μέχρι του 60% των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν  ήδη θέσει σε αναστολή, υποχρεούνται να μην προβούν σε απολύσεις, για όσο χρόνο κάνουν χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απολύσεων, οι τελευταίες θα είναι άκυρες (άρθρο 10§4).
 • Πέραν της ανωτέρω απαγόρευσης απολύσεων (για όσο χρόνο γίνεται χρήση της δυνατότητας παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Μαΐου 2020), οι εργοδότες που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής έχουν επίσης την υποχρέωση, για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών μετά από την λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (άρθρο 10§5) **.

 * Από το γράμμα των διατάξεων της ΠΝΠ δεν προκύπτει ότι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) έχουν την δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας, οι οποίες, μέχρι και τις 20.4.2020, δεν είχαν ήδη τεθεί σε αναστολή. Προβλέπεται μόνον η δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέρους των συμβάσεων εργασίας που είχαν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και τις 20.4.2020.

** Προφανώς η έννοια της εν λόγω διάταξης είναι η διατήρηση των ιδίων εργαζομένων, με τους ίδιους όρους εργασίας που είχαν κατά την 21.3.2020 [βλ. κεφ. Α2, άρθρο 1§5 της ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020 (ΦΕΚ 1078, Β΄, 28.3.2020)].

Για επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή της δημόσιας αρχής και η εν λόγω αναστολή λειτουργίας συνεχίζεται κατά τον μήνα Μάιο 2020 :

 • Προβλέπεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους (άρθρο 10§2).
 • Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, θα δικαιούνται κρατικής οικονομικής ενισχύσεως κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής (άρθρο 10§3).
 • Οι αναγκαίες λεπτομέρειες, καθώς και το ύψος της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, θα καθορισθούν με ΚΥΑ που θα εκδοθεί (άρθρο 10§6).
 • Με ΚΥΑ είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 το καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας και κρατικής οικονομικής ενισχύσεως του προσωπικού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων – εργοδοτών (άρθρο 10§7).

Άρθρο ενδέκατο

Το συγκεκριμένο άρθρο, με τίτλο «Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας», περιέχει διατάξεις που αφορούν μόνον τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους. Αντιθέτως, δεν τυγχάνει εφαρμογής σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή της δημόσιας αρχής και η εν λόγω αναστολή λειτουργίας συνεχίζεται κατά τον μήνα Μάιο 2020 (άρθρο 11§5). Ειδικότερα :

 • Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους προβλέπεται η δυνατότητα να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής αυτής (άρθρο 11§1).
 • Οι προϋποθέσεις για την οριστική ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας είναι, αφενός, η εν λόγω οριστική ανάκληση να αφορά τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και, αφετέρου, η αναστολή αυτή να έχει διαρκέσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες (άρθρο 11§1).
 • Οι συμβάσεις εργασίας των οποίων ανακαλείται οριστικώς η αναστολή, δεν είναι δυνατόν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή (άρθρο 11§2).
 •  Εφόσον πραγματοποιηθεί οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεως εργασίας εργαζομένου, ο τελευταίος είναι δικαιούχος της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής (άρθρο 11§3) *.
 • Οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες  για την υλοποίηση της δυνατότητας οριστικής ανάκλησης της αναστολής συμβάσεων εργασίας, θα καθορισθούν με ΥΑ που θα εκδοθεί (άρθρο 11§4).

* Δεδομένου ότι πολλοί εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή, έχουν ήδη λάβει το σύνολο του ποσού της κρατικής ενισχύσεως (800 ευρώ) για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής (45 ημέρες), τίθενται τα ερωτήματα εάν και με ποια διαδικασία θα «επιστραφεί» το τμήμα του ποσού της ενισχύσεως που θα αφορά το διάστημα για το οποίο δεν θα διαρκέσει, τελικώς, η αναστολή, λόγω της οριστικής ανακλήσεώς της.

Άρθρο δωδέκατο

Το συγκεκριμένο άρθρο, με τίτλο «Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας», περιέχει διατάξεις που αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, όσο και εκείνες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή της δημόσιας αρχής. Ειδικότερα :

 • Οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις – εργοδότες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλομένων και ανελαστικών αναγκών τους, επιτρέπεται να προβούν σε προσωρινή ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους (άρθρο 12§1).
 • Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο (του οποίου η αναστολή της σύμβασης εργασίας του ανακλήθηκε προσωρινώς) τις αποδοχές που, βάσει της σύμβασης εργασίας, αναλογούν στην απασχόληση του εργαζομένου για το διάστημα αυτό (άρθρο 12§§1, 4).
 • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να κάνουν χρήση του μέτρου της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής σύμβασης εργασίας, υποχρεούνται, πριν προβούν στην προσωρινή ανάκληση, να γνωστοποιήσουν το συγκεκριμένο γεγονός, μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο που θα δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτόν (άρθρο 12§2).
 • Μετά την λήξη του διαστήματος της προσωρινής ανάκλησης, η αναστολή της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί η πλήρης χρονική διάρκειά της (άρθρο 12§3).
 • Οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δυνατότητας προσωρινής ανάκλησης της αναστολής συμβάσεων εργασίας, θα καθορισθούν με ΥΑ που θα εκδοθεί (άρθρο 12§5).

Άρθρο δέκατο τρίτο

Το συγκεκριμένο άρθρο, με τίτλο «Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας», περιέχει διατάξεις που αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ), όσο και εκείνες των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί με εντολή της δημόσιας αρχής. Ειδικότερα :

 • Προβλέπεται η δυνατότητα των ανωτέρω επιχειρήσεων – εργοδοτών να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας του προσωπικού τους στο ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής τους.
 • Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος που δίδει η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί το να μην μεταβληθεί το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που θα αφορά η προαναφερθείσα προσαρμογή.

Άρθρο δέκατο πέμπτο – Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων ΣΣΕ και ΔΑ

Βάσει της συγκεκριμένης διατάξεως, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων ΣΣΕ και ΔΑ, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος τους έληξε εντός του χρονικού διαστήματος από 29.2.2020 έως και 30.4.2020.

Β.    Από τις λοιπές διατάξεις της ΠΝΠ, πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να εστιάσετε την προσοχή σας :

 • Στο άρθρο δεύτερο, με το οποίο συμπληρώνεται η ρύθμιση αναφορικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
 • Στο άρθρο πέμπτο, το οποίο αφορά την στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες.
 • Στο άρθρο τριακοστό πρώτο, το οποίο αφορά την άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων των ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ και ΥΠΑ.

Γ.     Τέλος, επισημαίνουμε ότι στο ΜΕΡΟΣ ΙΑ της ΠΝΠ, με τίτλο «ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο) :

 • Δίδεται η εξουσιοδότηση εκδόσεως ΚΥΑ με την οποία, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης κοινού, θα προβλέπεται η υποχρεωτική η χρήση μάσκας, θα προσδιορίζονται μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, θα προβλέπονται μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, καθώς και ειδικοί κανόνες λειτουργίας (άρθρο 44§1).
 • Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες των μέτρων της ανωτέρω εκδοθεισόμενης ΚΥΑ, ύψους από 150 έως 5.000 ευρώ (για τα φυσικά πρόσωπα) και 1.000 έως 100.000 ευρώ καθώς και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες (για επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα) (άρθρο 44§2).

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος