«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης»

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασία του Πολίτη-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 1780, τεύχος Β΄της 10.5.2020)

 

Η επισυναπτόμενη ΚΥΑ περιέχει κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α.

Εστιάστε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στα εξής :

  • Τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ μέτρα θα ισχύουν από τις 11.5.2020 έως τις 17.5.2020 (άρθρο 14 της ΚΥΑ).
  • Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων [(άρθρο 1§2 της ΚΥΑ) - Η προϋπόθεση για ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ., η οποία προβλεπόταν μέχρι τις 10.5.2020, δεν υφίσταται πλέον].
  • Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 της ΚΥΑ αναφέρεται σε συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων (ενσωματώνεται πίνακας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών) και περιλαμβάνει μέτρα (αποστάσεις, κανόνες χρήσης ανελκυστήρων, υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά περίπτωση, ωράρια λειτουργίας κ.α.) που αφορούν εργαζομένους και καταναλωτές.
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ αναφέρεται στις κυρώσεις που απειλούνται στις περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που προεκτέθηκαν (δηλαδή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ).
  • Το άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν στην περίπτωση των μέσων  μαζικής μεταφοράς και στο απειλούμενο πρόστιμο για τους παραβάτες.
  • Τα άρθρα 4, 5 και 6 της ΚΥΑ αναφέρονται στα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν σε επιβατηγά οχήματα και λεωφορεία, ΔΧ και ΙΧ και στο απειλούμενο πρόστιμο για τους παραβάτες.
  • Το άρθρο 7 της ΚΥΑ αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν ειδικώς κατά τη μετακίνηση μαθητών.
  • Το άρθρο 8 της ΚΥΑ αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού γενικότερα, καθώς και  στα απειλούμενα πρόστιμα για τους παραβάτες.
  • Τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 της ΚΥΑ αναφέρονται στα όργανα που θα επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπει η ΚΥΑ και στις λεπτομέρειες επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων.

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ