«Διόρθωση σφάλματος στην Αποφ. οικ.16073-Μέτρα στήριξης εργαζομένων Ειδικών Κατηγορίων»

«Διόρθωση σφάλματος στην Αποφ. οικ.16073-Μέτρα στήριξης εργαζομένων Ειδικών Κατηγορίων»

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ 1841, τεύχος Β΄ της 13.5.2020)

 

 

 

Στην οικ. 16073/287/22-04-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1547/τ. Β7/22-04-2020, στη σελίδα 16088, στην α' στήλη, στο τέλος του ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ τίθεται:

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

► Την Αποφ. οικ.16073/287/2020 βλ. εδώ