«Η από 19.5.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας - 8 επισημάνσεις, 4 παρατηρήσεις & 1 ερώτημα»

«Η από 19.5.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας - 8 επισημάνσεις, 4 παρατηρήσεις & 1 ερώτημα»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Από 1ης Μαΐου 2020 και εφεξής, οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν, μετά την άρση αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, θεωρούνται πλέον πληττόμενες επιχειρήσεις.

- Στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που τέθηκαν σε αναστολή (ή παρατάθηκε η αναστολή τους), η διάρκειά τους παρατείνεται, κατά χρόνο ίσο με το διάστημα αναστολής τους (ή της παράτασης αυτής). Δηλαδή, το χρονικό διάστημα που απέμενε μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνημένης διάρκειας μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τον χρόνο που η τελευταία τέθηκε σε αναστολή (ή παράταση της αναστολής), προστίθεται στην διάρκεια της σύμβασης, μετά την λήξη της αναστολής της (ή της παράτασης αυτής).

- Αντιθέτως, στις περιπτώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου που η διάρκειά τους θα ήταν αντικειμενικώς αδύνατον να παραταθεί, λόγω της φύσεως της εργοδοτικής επιχείρησης ή των αναγκών για τις οποίες οι συμβάσεις αυτές συνήφθησαν, δεν επέρχεται αναστολή της διάρκειάς τους. Δηλαδή, στην περίπτωση των συγκεκριμένων συμβάσεων, η διάρκειά τους δεν παρατείνεται κατά χρόνο ίσο με το διάστημα αναστολής τους (ή της παράτασης αυτής).

- Οι επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτουργούν, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, για τους εργαζομένους των οποίων δεν επιθυμούν να  παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, πρέπει να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής τους(*).

- Στο μέτρο του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο 9 της από 20.3.2020 ΠΝΠ) μπορούν να ενταχθούν :

Α) Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους δεν τέθηκε ποτέ σε αναστολή και

Β) Εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν και η αναστολή αυτή έληξε, είτε λόγω παρέλευσης του χρόνου διαρκείας της (στις περιπτώσεις των πληττομένων επιχειρήσεων), είτε λόγω οριστικής ανάκλησής της (στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους κατόπιν απόφασης της Αρχής ή/και στις περιπτώσεις των πληττομένων επιχειρήσεων)(**).

- Ως «προσωπικό της επιχείρησης», επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του 50%, για την εφαρμογή του μέτρου του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, νοείται το άθροισμα των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής, είτε επειδή δεν τέθηκαν ποτέ σε τέτοιο καθεστώς, είτε τέθηκαν σε αναστολή και η τελευταία έπαυσε με οποιονδήποτε τρόπο (λήξη ή οριστική ανάκληση)(***).

- Κατά την Εγκύκλιο, στις εβδομάδες εργασίας του μέτρου του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες πάσης φύσεως νόμιμης άδειας (κανονική, αναρρωτική κ.α.)(****)

- Στην περίπτωση μισθωτών που κάνουν χρήση αδειών ειδικού σκοπού, είναι δυνατή η κατάτμηση της ετήσιας κανονικής αδείας τους, ακόμη κι αν, λόγω ακριβώς της λήψεως αδειών ειδικού σκοπού, δεν είναι δυνατή η λήψη τμήματος κανονικής αδείας που να περιλαμβάνει 10 εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου και 12 εργάσιμες ημέρες, επί εξαημέρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(*) Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν και κατά πόσον, από τη στιγμή που η αναστολή των συγκεκριμένων συμβάσεων εργασίας παύει αυτοδικαίως, λόγω της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών, οι τελευταίοι θα έπρεπε να προβούν σε υποβολή δηλώσεων οριστικής ανάκλησης ή η οριστική αυτή ανάκληση είναι δεδομένη και αλληλένδετη με την επαναλειτουργία. Έχουμε τη γνώμη ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν, εάν δεν προβούν σε παράταση της αναστολής, δεν θα έπρεπε να υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση οριστικής ανάκλησης αυτής (της αναστολής). Στην αντίθετη περίπτωση, ποιες θα ήταν άραγε οι συνέπειες της μη υποβολής δηλώσεων ανάκλησης αναστολής ; Σίγουρα, πάντως, η συνέπεια δεν θα μπορούσε να είναι η παράταση της αναστολής, από τη στιγμή που γι’ αυτήν απαιτείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης με το αντικείμενο αυτό.

(**) Σύμφωνα με τη διατύπωση της Εγκυκλίου, στο μέτρο του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας είναι δυνατόν να περιληφθούν και εργαζόμενοι πληττόμενων επιχειρήσεων που οι συμβάσεις τους βρίσκονταν σε αναστολή και η τελευταία έληξε, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 45 ημερών μετά την λήξη της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, κατά το οποίο οι εν λόγω εργαζόμενοι πρέπει να απασχολούνται «με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21.3.2020 …» [(άρθρο 1§5 Υποκεφάλαιο Α2 της ΚΥΑ 12998/232/23.3.2020 (ΦΕΚ 1078 Β)].

(***) Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, δεν θεωρούνται «προσωπικό της επιχείρησης» για την εφαρμογή του μέτρου του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας.

(****) α) Σημειώνεται ότι η οποιασδήποτε μορφής άδεια μπορεί να αντιστοιχεί μόνον σε εργάσιμες ημέρες, δηλαδή σε διάστημα κατά το οποίο, εάν δεν χορηγείτο η άδεια, ο μισθωτός θα παρείχε εργασία.

β) Δεν διευκρινίζεται στην Εγκύκλιο ποια θα είναι η συνέπεια στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος π.χ. ασθενήσει κατά την διάρκεια της εβδομάδας απασχόλησής του, ενώ έχει ενταχθεί στο προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στις περιπτώσεις των πληττομένων επιχειρήσεων, απαγορεύεται η απόλυση κατά τη διάρκεια αναστολής των συμβάσεων εργασίας ή της παράτασης της αναστολής τους. Επίσης, απαγορεύεται η απόλυση κατά το χρονικό διάστημα των 45 ημερών που ακολουθούν τόσο την λήξη της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, όσο και την λήξη της τυχόν παράτασής της. Στην περίπτωση που πληττόμενος εργοδότης προβεί σε οριστική ανάκληση της αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας που είχε θέσει σε αυτό το καθεστώς (της αναστολής), μπορεί να πραγματοποιήσει απολύσεις αμέσως μετά την οριστική ανάκληση ή θεωρείται ότι απαγορεύεται κάθε απόλυση για διάστημα 45 ημερών από την επομένη της ανάκλησης κάθε αναστολής, όπως και στην περίπτωση της λήξης της ;

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος