«Η από 27.5.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας - Η Προσέγγισή μας»

«Η από 27.5.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας - Η Προσέγγισή μας»

 

 

 

 

 

 

Με την από 27.5.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

  • Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών κατά τμήματα. Ειδικότερα :

Στις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού*,  πλην, βεβαίως, της  καθολικής αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, προστίθενται :

α) Η τμηματική λειτουργία της σχολικής μονάδας ή του βρεφονηπιακού σταθμού**. Συγκεκριμένα, οι γονείς δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού για τις ημέρες κατά τις οποίες το τέκνο τους, στα πλαίσια της τμηματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή του βρεφονηπιακού σταθμού, δεν πηγαίνει στο σχολείο ή στο σταθμό.

β) Η προσκόμιση στον εργοδότη βεβαίωσης της οικείας σχολικής μονάδας ή του βρεφονηπιακού σταθμού για τον προγραμματισμό της τμηματικής λειτουργίας τους.   

  • Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται και στην περίπτωση που το τέκνο δεν προσέρχεται στη σχολική μονάδα ή τον βρεφονηπιακό σταθμό επειδή, είτε το ίδιο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου να νοσήσει από COVID - 19, είτε άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος, με το οποίο το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή, ανήκει σε αντίστοιχη ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί από COVID – 19. Ειδικότερα :

Στις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού*,  πλην, βεβαίως, της  καθολικής αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, προστίθεται :

α) Η προσκόμιση στον εργοδότη βεβαίωσης της οικείας σχολικής μονάδας ή του βρεφονηπιακού σταθμού ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στους χώρους τους, επειδή, είτε το ίδιο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου να νοσήσει από COVID - 19, είτε άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος, με το οποίο το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή, ανήκει σε αντίστοιχη ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί από COVID – 19.

  • Σε περίπτωση στοχευμένης αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή του βρεφονηπιακού σταθμού, λόγω εμφάνισης κρούσματος COVID – 19, οι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, βάσει των προϋποθέσεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα*.
  • Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, κατά την παράδοση των τέκνων τους στις σχολικές μονάδες και την παραλαβή τους από αυτές, καθώς και κατά το διάστημα που τα παιδιά δεν προσέρχονται στο σχολείο, λόγω τμηματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών ***. Ειδικότερα:  

Χρήση της εν λόγω αδείας μπορούν να κάνουν :

α) Οι γονείς – δικαιούχοι αδείας ειδικού σκοπού****.

β) Οι γονείς που δεν δικαιούνται αδείας ειδικού σκοπού.

γ) Οι γονείς που, κάνοντας χρήση της αδείας ειδικού σκοπού, εξάντλησαν την κανονική τους άδεια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.


* Τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού μπορείτε να δείτε στις σελίδες 4 – 8 της από 12.3.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας.

** Στην περίπτωση που η σχολική μονάδα ή ο βρεφονηπιακός σταθμός δεν εφαρμόζουν πρόγραμμα τμηματικής λειτουργίας και τα τέκνα που εντάσσονται σε αυτά προσέρχονται καθημερινά (και όχι τμηματικά), οι γονείς τους δεν δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού.

*** Οι προϋποθέσεις λήψεως της συγκεκριμένης αδείας παρατίθενται στο τέλος της συνημμένης από 27.5.2020 Εγκυκλίου.

**** Προφανώς αντί της αδείας ειδικού σκοπού.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

► Την Εγκ. οικ.12339/404/12.3.2020 εδώ