«Διόρθωση σφάλματος στην ΚΥΑ 21036/1737/20 «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής»

«Διόρθωση σφάλματος στην ΚΥΑ 21036/1737/20 «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής»

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ 2196, τεύχος Β΄της 5.6.2020

 

 

 

 

Στην υπ' αρ. 21036/1737/2.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο Β' 2141: στη σελίδα 22184 στην Α' στήλη, στον 21 στίχο εκ των άνω (άρθρο 2, παρ. 1) διορθώνεται το εσφαλμένο: «03» και αντικαθίσταται στο ορθό ο κωδικός τύπου αποδοχών ως ακολούθως: «04».

(Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)