«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων - Δώρο Πάσχα 2020»

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων - Δώρο Πάσχα 2020»

Αποφ. 22043/Δ1.7451/2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β'3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

(ΦΕΚ 2278, τεύχος Β΄ της 14.6.2020)

 

 

► Η Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ