«ΠΝΠ 10.8.2020 - Μια σύντομη προσέγγιση των δύο πρώτων άρθρων»

«ΠΝΠ 10.8.2020 - Μια σύντομη προσέγγιση των δύο πρώτων άρθρων»

«ΠΝΠ 10.8.2020 - Μια σύντομη προσέγγιση των δύο πρώτων άρθρων»

 

 

 

 

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτεται η από 10.8.2020 ΠΝΠ, η οποία δημοσιεύθηκε χθες (10.8.2020).

Τα πρώτα δύο άρθρα της ΠΝΠ περιέχουν εργασιακής φύσεως διατάξεις. Ειδικότερα :

1)   Με το άρθρο πρώτο άρθρο της ΠΝΠ* προβλέπεται ότι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ**, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.

*Το άρθρο πρώτο της ΠΝΠ αντικαθιστά τον τίτλο και την πρώτη παράγραφο του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (επισυνάπτεται επίσης). Ως εκ τούτου, κατά την υλοποίηση της νέας διάταξης, εφαρμόζονται πλήρως οι υπόλοιπες παράγραφοι (2 έως και 6) του άρθρου 124 του ν. 4714/2020.

**Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, αναμένεται η έκδοση ΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα περιλαμβάνει τους κλάδους που θα θεωρούνται πληττόμενοι, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής. Ήδη πάντως, με τη νέα διάταξη, η σχετική δυνατότητα δίδεται και στους κλάδους του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, ενώ μένει ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους, διαφορετικής φύσεως κλάδους.

2)    Με το άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ* προβλέπεται ότι ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας**. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

*Το άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ αντικαθιστά την περίπτωση  β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (επισυνάπτεται επίσης).

** Προφανώς, δεδομένου ότι με τη νέα διάταξη, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τίθεται η απασχόληση εργαζομένων με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10.8.2020 (ημερομηνία δημοσιεύσεως της ΠΝΠ), δημιουργείται η δυνατότητα να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και εργαζόμενοι που στις 30.5.2020 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν. 4690/2020) δεν είχαν σύμβαση πλήρους απασχόλησης και, εξ αυτού του λόγου, δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν στο μηχανισμό, βάσει των όσων όριζε η περίπτωση  β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, πριν αντικατασταθεί με την ΠΝΠ της 10.8.2020. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος εργαζόμενος, την 30.5.2020, δεν είχε σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, αλλά στη συνέχεια (μέχρι και την 10.8.2020) η σύμβασή του μετετράπη σε σύμβαση πλήρους απασχόλησης, είναι πλέον δυνατόν να ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ.

Κωνσταντίνος Πηνιώτης

Δικηγόρος

* * *

Η ΠΝΠ 10.8.2020 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ