«Διατάξεις Εργατικού Δικαίου στον νέο Νόμο 4722/2020»

«Διατάξεις Εργατικού Δικαίου στον νέο Νόμο 4722/2020»

«Διατάξεις Εργατικού Δικαίου στον νέο Νόμο 4722/2020»

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Α.  Στο άρθρο 15, το οποίο περιέχει πρόβλεψη για την αναπλήρωση του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του κατ’ οίκον, προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Β.  Στο άρθρο 16, με το οποίο προβλέπεται ειδική άδεια γονέων λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19.

Γ.  Στο άρθρο 18, με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 31.12.2020 η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Δ. Στο άρθρο 21, στις παραγράφους 1 και 2 του οποίου προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και τίθενται σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (ε) του ογδόου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ*.

Ε. Στο άρθρο 23, με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 31.12.2020 η δυνατότητα επιχειρήσεων – εργοδοτών που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να απασχολήσουν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973.

* Στο όγδοο άρθρο της από 22.8.2020 ΠΝΠ προβλέπονται τα εξής :

α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, θα ορισθούν, αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι προβλέψεις των περιπτώσεων (β) έως και (ε) του ογδόου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να προσδιορισθούν με ΚΥΑ :

- Η έννοια των ευπαθών ομάδων και

- Το είδος του ιατρικού πιστοποιητικού που πρέπει να προσκομισθεί από τον εργαζόμενο στον εργοδότη του, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο πρώτος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες.

Μέχρι τη στιγμή συντάξεως του παρόντος, δεν έχει δημοσιευθεί η προαναφερθείσα ΚΥΑ.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος