ΣΣΕ 29.9.2014 «Ηλεκτροτεχνιτών Ανελκυστήρων»

ΣΣΕ 29.9.2014 «Ηλεκτροτεχνιτών Ανελκυστήρων»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29.9.2014 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας»

(Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφαλ. και Πρόνοιας 12/6.11.2014)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 29 Σεπτεμβρίου 2014 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Θωμάς Κοκάλας, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ),

2. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας,

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται, ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. και του Μεσολαβητή Χρήστου Α. Ιωάννου, την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι (συντηρητές), και εγκαταστάτες Δ΄ ειδικότητας, όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας που δεσμεύει αυτή η σύμβαση.

Αρθρο 2

Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, διατηρούνται όπως είχαν διαμορφωθεί στις 15-5-2014 βάσει της από 29-7-2013 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας: 10/30-7-13), και εξακολουθούν να ισχύουν από 16-5-2014 ως εξής:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Το βασικό ημερομίσθιο του αδειούχου βοηθού ηλεκτροτεχνίτου, ορίζεται σε 32,14 €.

3. Οι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και λαμβάνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη.

4. α. Ο βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη, ορίζεται 734,63 €.

β. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 759,77 €.

γ. Ο βασικός μισθός του αδειούχου εργοδηγού με θέση, ορίζεται σε 782,90 €.

δ. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή ή εγκαταστάτη, ορίζεται σε 802,05 €.

Άρθρο 3

Επίδομα Γάμου: Τρόπος Υπολογισμού

Από 1 Σεπτεμβρίου 2014 το επίδομα γάμου 10% υπολογίζεται μόνον επί του βασικού μισθού εκάστης ειδικότητας εξαιρουμένου του ποσού του επιδόματος πολυετίας.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της προηγούμενης συλλογικής ρύθμισης, ήτοι της από 29 Ιουλίου 2013 ΣΣΕ (ΙΠράξη Κατάθεσης: Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας: 10/30-7-2013) που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 16/5/2014 και λήγει 30/6/2015.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ