ΔΑ 3/2014 «Εργαζομένων στα Διαγνωστικά Κέντρα»

ΔΑ 3/2014 «Εργαζομένων στα Διαγνωστικά Κέντρα»

ΔΑ 3/2014 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τά Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΠΔΙΚ), 2) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και 3) Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας Κυτταρολογίας Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ)».

(Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφαλ. και Πρόνοιας 3/18.12.2014)

 

 

Προς:

1. Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), Αριστοτέλους 27, 104 33 Αθήνα

2. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα

4. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ), Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

3/2014

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τά Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΠΔΙΚ), 2) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και 3) Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας Κυτταρολογίας Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 148/3Μ/28-03-2014 αίτηση που υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.Δ. από τη δευτεροβάθμιο συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ)», η ως άνω συνδικαλιστική οργάνωση ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια, τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και τους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας, που είναι μέλη σωματείων της, επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), β) Πανελλήνιο Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και γ) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ), δεν οδήγησαν σε κατάρτιση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2014-2015.

2. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 516/20-10-2014 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ. γνωστοποιήθηκε στα ως άνω μέρη ότι η διαδικασία μεσολάβησης ολοκληρώθηκε μετά από την απόρριψη τόσο εκ μέρους της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) όσο και εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.ΠΎ.) και γ) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ) της με αρ.πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 498/10-10-2014 Πρότασης Μεσολάβησης της Μεσολαβήτριας κας Μαλαγαρδή Αθηνάς

3. Μετά την με αρ.πρωτ. 522/04Δ/20-10-2014 αίτηση προσφυγής στην διαιτησία της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), με το από 23/10/14 Πρακτικό Ανάδειξης 3μελούς Επιτροπής Διαιτησίας με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της 3μελους Επιτροπής Διαιτησίας οι διαιτητές Σμυρνιώτης Ιωακείμ, Τουτζιαρακης Ιωάννης, Χατζής Γεώργιος με κληρωθέντα Πρόεδρο αυτής τον Χατζή Γεώργιο. Η Επίτροπή Διαιτησίας ανέλαβε τα καθήκοντά της την 31-10-2014. (...)

10. Κατά τις κατ' ιδίαν και κοινές συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη υπήρξε νόμιμη παράσταση αυτών με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους ως αναγράφονται στα σχετικά πρακτικά και με τα No 3/12-11.14 & No 4/24.11.2014 πρακτικά διαιτησίας συζητήθηκαν ως αντικείμενο της διαιτησίας τα εξής καθώς, επιπλέον και των καθοριζομένων επιδομάτων και λοιπών κανονιστικών όρων της με αρ.20/2011 ΔΑ.:

Αντικείμενο Διαιτησίας           

1. Το πεδίο Εφαρμογής

2. Ο καθορισμός των κατωτάτων ορίων βασικών μηνιαίων μισθών

3. Ο μηνιαίος μισθός για όσους θα προσληφθούν από την έναρξη ισχύος της ΣΣΕ και έπειτα ανεξαρτήτως ειδικότητας

4. Η χορήγηση επιδόματος επικινδύνου εργασίας στους οδηγούς ασθενοφόρων ύψους 15% επί του Β/Μ

5. Η  χορήγηση  επιδόματος Συντήρησης Στολής στους εργαζόμενους  που υποχρεώνονται να την συντηρούν μόνοι τους

6. Η χορήγηση 10 επιπλέον ημερών Αδείας ετησίως στους εργαζόμενους στις μονάδες ΜΕΘ ΜΑΦ, Χειρουργεία και Ακτινολογικά τμήματα

7. Η χορήγηση 5νθήμερης ετήσιας άδειας με πλήρεις αποδοχές επί πλέον της κανονικής τους στους εργαζόμενους που είναι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και έχουν την επιμέλειά τους

8. Οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους εργαζόμενους με παραπεμπτικό από τον αρμόδιο ιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα

9. Το ωράριο εργασίας των Τεχνολόγων & Παρασκευαστών

10. Η διάρκεια & ισχύς ΣΣΕ

11. Με το ως άνω No 4 /24.11.2014 πρακτικό διαιτησίας επίσης με κοινή συμφωνία των διαπραγματευόμενων μερών ,αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας έκδοσης της ΔΑ μέχρι τις 5.12.2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατόπιν των ανωτέρω

Και εν όψει της σαφούς αδυναμίας των ενδιαφερομένων μερών να καταλήξουν σε συμφωνία η Επιτροπή αφού λάβαμε υπόψη τα ακόλουθα :

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 148/3Μ/28-03-2014 αίτηοη που υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.Δ. από τη δευτεροβάθμιο συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ)», (...)

2. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 522/04Δ/20-10-2014 αίτηση προσφυγής στην διαιτησία της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), που υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.Δ. σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 148/3Μ/28-03-2014 αίτησης προσφυγής μεσολάβησης της ίδιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (...)

3. Την από 10-10-2014 Πρόταση Μεσολάβησης της Μεσολαβήτριας Μαλαγαρδή Αθηνάς και όλα τα έγγραφα του σχετικού φακέλου μεσολάβησης (πρακτίκά & υποβληθέντα υπομνήματα και στοιχεία από τα μέρη).

4. Την Σ.Σ.Ε. της 5.7.2009 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ,λπ. όλης της χώρας για το έτος 2009» (Π. Κ. Υπ. Εργ. 40/13.7.09) & την Δ.Α.2 0/2011 (Π. Κ. Υπ.Εργασίας: 12/22.11.2011)) «Για τους όρους αμοιβής και  εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, νεύροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της χώρας»

5. Την Σ.Σ.Ε της 19.09.2014 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβαθμίων σωματείων της ΟΣΝΙΕ, που απασχολούνται σπς ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας και που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) (Π,Κ. Υπ. Εργασίας 11/22.9.14), ΣΣΕ η οποία διατηρεί τους μισθολογικούς όρους και τις διατάξεις περί επιδομάτων και θεσμικών όρων της από 28.06.2012 κλαδικής ΣΣΕ (Π. Κ.  Υπ. Εργασίας 7/27.212)

6. Το γεγονός ότι τα καθήκοντα των ειδικοτήτων των εργαζομένων που διέπονται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις των παραπάνω § 4 & 5 ΣΣΕ είναι απολύτως ομοειδή και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ευθέως ανάλογες με τις ήδη προς ρύθμιση.

7. Το ότι είναι κοινώς σε όλους γνωστό ως γεγονός, πραγματικό και αντικειμενικό, ότι τα μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), ως εκ του μεγέθους τους καί μόνο τεκμαίρονται ως οικονομικά ισχυρότερα από τα μέλη των στην παρούσα διαπραγματευόμενων εργοδοτικών οργανώσεων α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και γ) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ).

8. Το γεγονός ότι οι μισθολογικοί και λοιποί όροι εργασίας (επιδόματα και θεσμικοί όροι) των εργαζομένων στις εργοδοτικές οργανώσεις α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιος Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και γ) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Πατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ) αφ' ενός μεν διαμορφώθηκαν κατά το ύψος τους και κατά ειδικότητα αφ' ετέρου δε παρέμειναν οι ίδιοι μέχρι σήμερα, όπως είχαν καθοριστεί με την από 5,7.2009 ΣΣΕ (Π.Κ, Υπ. Εργοοίας 40/13.7.09) και την ΔΑ 20/2011, η οποία διατήρησε στο ακέραιο την προϊσχύουσα από 5.7.2009 ΣΣΕ, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τους εργαζόμενους στα μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ),των οποίων οι μισθολογικοί και λοιποί όροι εργασίας (επιδόματα και θεσμικοί όροι) υπέστησαν σημαντικές αναπροσαρμογές προς το δυσμενέστερο ,δυνάμει της από 28.6.2012 κλαδικής ΣΣΕ (ΠΚ Υπ Εργασίας 8/27.2012) και της από 19.09.2014 κλαδικής ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 11/22.9.2014), η οποία διατήρησε στο ακέραια την προαναφερθείσα προϊσχύουσα από 28.06.2012 κλαδική ΣΣΕ.

9. Το γεγονός ότι όπως γνωστοποιήθηκε από τα μέρη στο πεδίο ισχύος της εκδοθησόμενης Δ.Α. θα υπαχθούν περίπου 3.000 μέλη των συνδικαλιστικών εργοδοτικών οργανώσεων και περίπου 30.000 μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων.

10. Τις θέσεις και τις απόψεις των μερών όπως κατατέθηκαν και υποστηρίχθηκαν από : (...)

β) Την εργοδοτική πλευρά με τις επωνυμίες α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.) και γ) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ), (...)

4. Εν κατακλείδι των ανωτέρω και συνοπτικά η εργοδοτική πλευρά πρότεινε την χορήγηση ενός και μόνον ενιαίου βασικού μισθού 616 € μηνιαίως (μικτά)τόσο για τους νεοπροσλαμβανόμενους όσο και για τους ήδη εργαζόμενους στον κλάδο, χωρίς την χορήγηση οποιουδήποτε επιδόματος και ανεξαρτήτως από επίπεδο σπουδών και προσωπική/οικογενειακή κατάσταση. (...)

11. Το γεγονός ότι κατά την διαδικασία της διαιτησίας παρά το ότι ζητήθηκε εκ μέρους της Επιτροπής Διαιτησίας από τα διαπραγματευόμενα μέρη η προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων (αριθμός & ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στον κλάδο με ατομικές συμβάσεις εργασίας, οικονομικά δεδομένα των εργοδοτικών οργανώσεων, έστω ΚΑΙ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα τους, οικονομικά στοιχεία των εργοδοτικών οργανώσεων για τις επιπτώσεις στον κλάδο των επιβληθεισών clawback & rebate), αυτά δεν προσκομίσθηκαν ως μη διαθέσιμα.

12. Το γεγονός ότι κατά την διαδικασία της διαιτησίας διαπιστώνεται συμφωνία των μερών μόνο στον χρόνο έναρξης ισχύος και στη διάρκεια της εκδοθησομένης ΔΑ και πλήρης διαφωνία σε όλα τα λοιπά θέματα που αποτέλεσαν ως άνω αντικείμενο της Διαιτησίας.

13. Την έκθεση ΙΟΒΕ (Νοέμβριος 2014) (...)

14.Την εξέλιξη του Δ. Τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΧΑΤ των ετών 2013 & 2014 που έχει ως εξής:

Στοιχείο

Περίοδος

Τιμή

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Πληθωρισμός)

Οκτ. 14/Οκτ. 13

-1,7

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Οκτ. 14/Οκτ. 13

-1,8

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Εκτιμήσεις)

Γ' 3μηνο 2014

0,7

Δείκτης Ανεργίας

Β' 3μηνο 2014

26,6

«Σημ. Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Οκτωβρίου 2014, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2013 προκύπτει μείωση 1,7%. Το γενικό επίπεδο της ανεργίας εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά ποσοστά παρά την ανεπαίσθητη μείωση που είχε πχαπό το 27,8 % του Α' 3μηνου του 2014»

15. Την πολιτική μισθών & απασχόλησης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013-2014 που αποτυπώνει την γενική πολιτική εξέλιξη των κατώτατων μισθών & ημερομισθίων και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013 & 2014 όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: (...)

16. Το άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος περί οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας, καθώς και της επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένης, οπό το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, ιδιοκτησίας του εργοδότη (άρθρο 17 Συντάγματος, ως και διατάξεις του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ).

17. Τα στοιχεία από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων Επιχειρήσεων Διαγνωστικών Κέντρων της μελέτης της ΙCAP του Ιουλίου 2014 «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» όπως αυτά απεικονίζονται και στην σύνοψη που δόθηκε στα διαπραγματευόμενα μέρη στην κοινή συνάντηση της 12.11.2014 (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως, ρευστότητα, κερδοφορία κλπ) ως κάτωθι : (...)

18. Τα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αριθμ.πρωτ. Γ 71/36/1.8.2014 «Σύγκριση βασικών μεγεθών Δεκ 2013-Δεκεμβριος 2012» «Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,27%" ξιΑριθ, Πρωτ. Γ71/37Ιανουάριο του 2014»  με την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων » (Α.Π.Δ.) από 200.886 κοινές επιχειρήσεις «Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,62%»

19.α) Τις προβλέψεις του Ν. 1876/1990 και του Ν. 3899/2010, όπως σήμερα ισχύουν και ειδικότερα τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 § 5 & 6, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 4303/2014 και σύμφωνα με τις οποίες, (...)

β) Την απόφαση της ΟλΣτΕ 2307/2014 για την ακύρωση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 4 Π.Υ.Σ. 6/2012 και σύμφωνα με την οποία: (...)

20. Το γεγονός ότι η Επιτροπή καλείται κατα τα αμέσως ανωτέρω να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς, η δε έκταση της ρυθμιστικής του αρμοδιότητος οριοθετήθηκε με συμφωνία των μερών στα θέματα που αναφέρονται στο Κεφ. Β § 9 της παρούσας ΔΑ κατά δε την νομολογία (βλέπε ΑΠ 40/2010) «Η διαιτητική απόφαση διέπεται από τις αρχές της ισότητας των διαδίκων και της ακρόασης και των δύο πλευρών. Η πρώτη πραγματώνεται όταν κανένας από τους διαδίκους δεν αποκτά, σε σχέση με τους λοιπούς ιδιαίτερα δικαιώματα, ή δεν απαλλάσσεται από τις επιβαλλόμενες στους άλλους υποχρεώσεις στο δικονομικό πεδίο. Η δεύτερη επιτυγχάνεται με την παροχή σε όλους τους διαδίκους της ευχέρειας αφ ενός να παραστούν κατά τις συζητήσεις της διαφοράς και την υποβολή των ισχυρισμών τους και των αποδεικτικών τους μέσων, ύστερα από σχετική κλήτευσή τους από τους διαιτητές αφ ετέρου δε να λάβουν γνώση των ισχυρισμών των αντιδίκων τους και να τους αντικρούσουν»

21. Την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής & εργασίας με διαιτητική απόφαση αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ σφ' ενός της «Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ)» και αφ' ετέρου α) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και γ) της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γιατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ) αλλά και του γεγονότος ότι έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την λήξη της μετενέργειας της ΣΧΕ. 2009 & ΔΑ 20/2012 και της δημιουργηθείσης εξ αυτού του γεγονότος καταστάσεως στους όρους αμοιβής & εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο.

22. Το από 5.12.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η Επιτροπή κατέληξε στην εξής απόφαση :

Άρθρο 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια ,ιατρικά και διαγνωστικά κέντρο και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό) μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γιατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ).

Άρθρο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

1) Οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής που εργάζονται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διαμορφώνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους πίνακες No 1 & No 2 της παρούσας..

2) Για τους εργαζόμενους χωρίς προϋπηρεσία στον κλάδο που θα προσληφθούν μετά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της παρούσας ανεξαρτήτως ειδικότητας και για χρονικό διάστημα δοκιμής 2 ετών, ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός 616 € μικτά. Μετά την παρέλευση 2 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου οι εργαζόμενοι αυτοί εντάσσονται στο αντίστοιχο κλιμάκιο του πίνακα Νο 1 της ειδικότητας στην οποία εργάζονται. Επιπλέον του βασικού μισθού χορηγούνται οπό την πρόσληψή τους τα προβλεπόμενα στον πίνακα No 2 επιδόματα, ανάλογα με την ειδικότητα ένταξης των νεοπροσλαμβανομένων.

3) Τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό) καθορίζονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ No 1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ        ΜΙΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ιατρικό Προσωπικό        750,00
Νοσηλευτικό Προσωπικό 616,00
Λογιστές  761,20
Βοηθοί Λογιστών    699,60
Υπάλληλοι Γραφείων, Διαιτολόγοι 721,60
Υπομηχανικοί   743,60
Ηλεκτρονικοί Μέσων Σχολών    682,00
Ηλεκτρονικοί Ανωτέρων Σχολών 748,00
Συντηρητές Ιατρικών Μηχανημάτων 946,00
Φυσικοθεραπευτές 726,00
Χειριστές Αξονικών, Μαγνητικών Τομογράφων & Ακτινοθεραπευτικών Ακτινολογικών Μηχανημάτων  704,00
Παρασκευαστές & Βοηθοί Εργαστηρίων 682,00
Βιοχημικοί, Βιολόγοι, Κλινικοί Χημικοί   792,00
Οδηγοί Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων 616,00
Θυρωροί, Κλητήρες, Φύλακες, Νυχτοφύλακες 642,40
Καθαρίστριες, Αποστειρωτές 616,00
Υδραυλικοί, Τεχνίτες & Εργαζόμενοι σε Καλοριφέρ 809,60
Ξυλουργοί, Οικοδόμοι, Ελαιοχρωματιστές κλπ  792,00

   2.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α) Επίδομα τριετίας

Χορηγείται επίδομα 5% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 για κάθε 3ετία πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και μέχρι 4 τριετίες ως ορίζεται στο άρθρο 3 § Γ της παρούσας.

Β) Επίδομα πολυετίας

Χορηγείται επίδομα 3% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 σε όσους συμπληρώνουν 15 έτη πραγματικής προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μετά τα 15 έτη, 3% για κάθε επιπλέον 5ετία στον ίδιο εργοδότη.

3. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Α) Τέκνων

Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο εργαζομένου και μέχρι 3 τέκνα. Το επίδομα χορηγείται και μετά την ενηλικίωσή τους και εφ' όσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται, από της υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού φοίτησης της σχολής ΑΕΙ,ΤΕΙ ή άλλες από το κράτος αναγνωρισμένες σχολές ,μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

Β) Σπουδών

1) Χορηγείται επίδομα σπουδών στους κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ ημεδαπών Πανεπιστημίων ή αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής καθώς και στους κατόχους τίτλων σπουδών σχολής τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης {ΣΒΙΕ, ΙΕΚ κλπ.), εφόσον το περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίσς κατά την πρόσληψη αυτού. Το επίδομο αυτό καθορίζεται σε 5% επί του βασικού μισθού τους για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο όριο το 20%.

2) Επιπλέον των ανωτέρω χορηγείται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας τους. Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων σπουδών ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφειά τους.

Γ) Ανθυγιεινής ή Επικίνδυνης Εργασίας

Χορηγείται επίδομα επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του πίνακα No 1 στις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ No 2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ Β/Μ ΠΙΝΑΚΑ Νο 1
1.Φυσικοθεραπευτές    12%
2. Ιατροί,  Βιοχημικοί - Βιολόγοι - Κλινικοί Χημικοί Νοσηλευτές, Καθαριστές/στριες, Αποστειρωτές 15%
3. Παρασκευαστές και Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων 25%
4. Στους απασχολουμένους αποκλειστικά σε εργαστήρια ισότοπων & ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, χειρισμό αξονικού τομογράφου & ακτινολογικών μηχανημάτων-εμφανιστές πλακών, με χρήση ιωδίου, σε εξετάσεις βιοχημείας & ιστοχημείας παθολόγοανατομικών συντηρητές μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών το παρόν επίδομα αντί των αμέσως ανωτέρω    30%

  Άρθρο 3

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Στολές

Όπου χορηγείται ως οικειοθελής παροχή αυτή εξακολουθεί να χορηγείται.

Β. Χρόνος εβδομαδιαίας και ημερήσιας απασχόλησης

Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται γιο εργασία συνεχούς ωραρίου, έως 8ωρη εργασία ανά ημέρα, 40 ωρών εβδομαδιαίως συνολικά, καταμεριζόμενη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου σε 5 ή 6 ημέρες ανά εβδομάδα.

Γ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1) Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα γίνεται με βάση την υπηρεσία και την πραγματική εργασία σε καθήκοντα των ειδικοτήτων που προβλέπονται από την παρούσα.

2) Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας του εργαζομένου λαμβάνεται υπ' όψη με την προσκόμιση από τους εργαζομένους των σχετικών πιστοποιητικών (βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών ή ασφαλιστική βεβαίωση) μέσα σε δύο μήνες από της προσλήψεως. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομισθούν αργότερα, δηλαδή μετά το δίμηνο από της προσλήψεως, τα επιδόματα αυτά θα χορηγηθούν από της ημέρας της καταθέσεως των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη.

Δ. Αργίες

Ορίζονται ως αργίες οι εξής ημέρες: Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15 Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου, 1η Μαίου, Πρωτοχρονιά ,Θεοφάνεια, Μεγάλη Παρασκευή.

Ε. Άδειες

1) Ως προς τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

2) Σε γονείς που έχουν την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%, η οποία βεβαιώνεται αρμοδίως, χορηγείται επιπλέον ετήσια άδεια 5 ημερών με αποδοχές με την προϋπόθεση να προσκομισθούν τα αναγκαία δικαιολογητικό.

ΣΤ. Καταβολή μέρους ιδίας συμμετοχής για διαγνωστικές εξετάσεις

Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και έχουν την ανάγκη για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό σε περίπτωση που τις διενεργήσουν σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ποσού του κόστους της συμμετοχής τους σ’ αυτές η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 50 € ετησίως.

Άρθρο 4

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική ούμβαση εργασίας, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Κάθε άλλη προηγούμενη ειδική ρύθμιση, που περιλαμβάνεται σε παλαιότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις μεταξύ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) και των μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών, Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας Κυτταρολογίας; Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ), παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

Άρθρο 6

ΙΣΧΥΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑ

Η παρούσα ΔΑ έχει έναρξη ισχύος από την έκδοσή της και λήξη ισχύος την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 5 Δεκεμβρίου 2014

Επί των ανωτέρω και με βάση το περιεχόμενο του Πρακτικού συνεδρίασης της 5ης 12.2014 της 3μελούς Επιτροπής Διαιτησίας υπάρχει και μειοψηφούσα άποψη ως αυτή διατυπώνεται στο συνημμένο Παράρτημα Α, το οποίο υπογράφεται από το μειοψηφούν μέλος κ. Γιάννη Τουτζιαράκη.

Παράρτημα A

Μειοψηφούσα άποψη

του Διαιτητή Γιάννη Τουτζιαράκη

Η τριμελής επιτροπή Διαιτησίας είχε ένα δύσκολο έργο. Να ρυθμίσει τους μισθολογικούς όρους για τους εργαζόμενους στον κλάδο των διαγνωστικών ιατρικών κέντρων και των ιατρικών εργαστηρίων. Οι συλλογικές συμβάσεις που ρύθμιζαν μέχρι το 2009 τους όρους αυτούς έχουν πάψει να ισχύουν. Με ατομικές συμβάσεις έχει διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ίσχυαν παλιότερα. Οι παλαιότερες ρυθμίσεις περιείχαν επίσης και στρεβλώσεις που οδηγούσαν σε αμοιβές χωρίς εσωτερική λογική. Ειδικότητες όπως οι γιατροί είχαν χαμηλότερο βασικό μισθό από πολλές άλλες ειδικότητες που διέθεταν πολύ χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων, εξειδίκευσης.

Τα μέρη είτε δεν ήταν σε θέση να παράσχουν αντικειμενικά στοιχεία είτε δεν ήθελαν να εξειδικεύσουν τις δικές τους προτάσεις. Η πλευρά των εργαζομένων δεν προχώρησε σε συγκεκριμένη πρόταση για βασικούς μισθούς ανά ειδικότητα. Η πλευρά των εργοδοτών πρότεινε ένα ενιαίο βασικό μισθό για όλες τις ειδικότητες παραβλέποντας τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων. Ξεκίνησε από 586 ευρώ για όλους και έφθασε μέχρι το 616 για όλους.

Ως σημεία αναφοράς μπορούσαν να χρησιμεύσουν η σύμβαση που υπέγραψαν η Ομοσπονδία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) και Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) το 2014 που αφορούσε τους εργαζόμενους σε ανάλογα επαγγέλματα "αλλά στις κλινικές. Είναι προφανής η διαφορά κλίμακας. Πέραν τούτου οι εργοδότες στην παρούσα ρύθμιση περιελάμβαναν επιχειρήσεις οργανωμένες με μεγάλο μέγεθος αλλά και ιατρικά εργαστήρια αυτοαπασχολούμενων με 2-3 απασχολούμενους .

Για το λόγο αυτό οι βασικοί μισθοί έπρεπε να είναι κατώτεροι από αυτούς των εργαζομένων στις κλινικές. Με όλους αυτούς τους περιορισμούς η τριμελής επιτροπή Διαιτησίας προσπάθησε να επιτύχει την εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων.

Παρά την προσπάθεια όμως λόγω της έλλειψης γνώσης για την πραγματική κατάσταση αμοιβών και μισθολογικών όρων δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, προβλέψιμο το επίπεδο πραγματικών αυξήσεων ή μειώσεων που θα προκαλέσει η διαιτητική απόφαση. Η έλλειψη γνώσης και η αδυναμία πρόβλεψης της κατάστασης που θα δημιουργηθεί με την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης ιδανικά θα μπορούσε να θεραπευτεί αν είχαμε ζητήσει και αν είχαμε λάβει μέσους πραγματικούς μισθούς ανά ειδικότητα είτε από το Εργάνη είτε από το ΙΚΑ. Τότε θα μπορούσαμε να ορίσουμε ανά ειδικότητα ένα ανώτατο πλαφόν. Αυτό αντικειμενικά και λόγω πίεσης χρόνου δεν ήταν εύκολο. Δεν τέθηκε από την πλειοψηφία και νέο αίτημα παράτασης του χρόνου για την έκδοση διαιτητικής απόφασης, ώστε να διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα. Πιθανολογείται ότι δεν θα απέφερε καρπούς και μάλιστα σε εύλογο διάστημα.

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος απρόβλεπτων σοβαρών και αιφνίδιων αυξήσεων ή μειώσεων σε κάποιες ειδικότητες έναντι αυτών που ισχύουν σήμερα με βάση γραπτές, ατομικές συμβάσεις ή άτυπες συμβάσεις έναντι αυτών που ισχύουν σήμερα πρότεινα την πρόσθεση μιας ασφαλιστικής δικλείδας. Η δικλείδα αυτή πρέπει να διασφαλίζει δύο πράγματα.

1. Ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η διαιτητική απόφαση να οδηγήσει σε αύξηση των συμφωνημένων και καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών μεγαλύτερη του 5%.

2. Ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η διαιτητική απόφαση να οδηγήσει σε μείωση των συμφωνημένων και καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών. Με αυτή τη ρύθμιση είχα την ελπίδα ότι η διαιτητική απόφαση θα διαμόρφωνε την πραγματικότητα βαθμιαία και ήπια χωρίς περιττούς κλυδωνισμούς που θα προκαλούσαν απότομη αύξηση ή μείωση των μισθών που θα πρέπει να καταβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης.

Η ρήτρα που πρότεινα που έμμεσα αναφέρεται στα πράγματι καταβαλλόμενα δεν είναι η πεπατημένη. Το νόμιμο και σύνηθες ήταν να γίνεται αναφορά σε άλλες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων που ίσχυαν. Όμως στην παρούσα συγκυρία αυτό ήταν αδύνατο.

Σε κάθε περίπτωση με όποια προβλήματα και αν παρουσιάζει από νομοτεχνική άποψη η ρύθμιση που πρότεινα, περιορίζει τον κίνδυνο αστοχιών πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η μη ύπαρξή της. Σε αυτή την άποψή μου εμμένω επειδή θεωρώ άτι η απόφαση χωρίς αυτή τη ρήτρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στις δύο πλευρές και εντέλει στη λειτουργικότητα της διαιτητικής απόφασης.

Με αυτή τη ρήτρα είναι αλήθεια ότι θα υπάρχουν διαφοροποιημένες ελάχιστες νόμιμες αμοιβές. Όσοι είχαν με ατομική σύμβαση συνολικές μεικτές αποδοχές 900, 1000, 1100 ευρώ, αν από τη διαιτητική απόφαση προβλέπονται μεικτές αποδοχές 1200 ευρώ θα λάβουν αύξηση 5% όλοι (δηλ. 40,50,60 ευρώ μηνιαίως) όμως κανείς δε θα λάβει 1200 ευρώ. Όσοι είχαν μεικτές αποδοχές άνω του ποσού των 1200 ευρώ δε θα λάβουν αύξηση αλλά θα παραμείνουν στο επίπεδο αμοιβών που είχαν. Θα κατοχυρώσουν μάλιστα με όρο συλλογικής σύμβασης και όχι μόνο ατομικής σύμβασης την όποια θετική διαφορά τυχόν έχουν από όσα προβλέπει  η διαιτητική απόφαση. Υπάρχει δηλαδή ελεγχόμενη κίνηση προς τη δημιουργία κοινών ελάχιστων νόμιμων αμοιβών, πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί μονομιάς χωρίς να προκαλέσει σοκ μεταβολής λειτουργικού κόστους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ειδικά των ασθενέστερων που λειτουργούν οριακά ή και κάτω από τα όρια της επιβίωσης.

Με αυτή τη ρύθμιση οι χαμηλότερα αμειβόμενοι λαμβάνουν πραγματική αύξηση έως 5%. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι το κόστος τους δεν θα αυξηθεί σε καμιά περίπτωση πέραν του 5%, αν δεν είναι αρκετά μικρότερο. Εάν τυχόν τα μέρη κρίνουν ότι αυτή η ρύθμιση ικανοποιεί εύλογα συμφέροντά τους κατά το νόμο μπορούν να συνάψουν συλλογική σύμβαση με αυτό το περιεχόμενο για να αποφύγουν την εμπλοκή σε δικαστικές και άλλες διαμάχες.

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Ανώτατα όρια αυξήσεων. Εαν με τον υπολογισμό των μεικτών αποδοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ρύθμιση προκύπτουν μεικτές αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που πράγματι κατεβάλλοντο, είτε με ατομική σύμβαση είτε ατύπως, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2013 ( εφόσον αυτή η διαφορά δεν οφείλεται σε αλλαγή της προσωπικής η πραγματικής κατάστασης π.χ. του αριθμού των τριετιών, της απόκτησης πτυχίου, της αλλαγής εργασίας, τις αυξημένες υπερωρίες, νυχτερινά κλπ),τότε για το έτος 2015 δεν καταβάλλεται η διαφορά στο σύνολο της αλλά μέχρι του ποσοστού 5% πέραν αυτών που κατεβάλλοντο. Αυτή η οροφή τίθεται αποκλειστικά για το 2015 για να αποφευχθεί απρόβλεπτη, μη ηθελημένη, αιφνίδια και σοβαρή μεταβολή των οικονομικών δεδομένων.

Επίδομα Προσωπικής Διαφοράς. Εάν με τον υπολογισμό των μεικτών αποδοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ρύθμιση προκύπτουν μεικτές αποδοχές μειωμένες έναντι αυτών που κατεβάλλοντο την 30.11.2014 με ατομική σύμβαση ή άτυπη συμφωνία τότε καταβάλλεται το μεγαλύτερο ποσό. Η διαφορά - το απόλυτο ποσό- εμφανίζεται ως επίδομα προσωπικής διαφοράς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ