«Εφαρμογή υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου»

«Εφαρμογή υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24526/21 Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.»

(ΦΕΚ 1583, τεύχος Β΄ της 19.4.2021)

 

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ