«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 24.4 έως 3.5.2021» (Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 24.4 έως 3.5.2021» (Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.»

(ΦΕΚ 1682, τεύχος Β΄ της 24.4.2021)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΦΕΚ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 (ΦΕΚ 1682, Β΄, 24.04.2021).

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν αλλάζουν τα όσα γνωρίζετε αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις  μετακινήσεις των εργαζομένων, με εξαίρεση την περίπτωση των μετακινήσεων εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός των ορίων της Περιφέρειας, όπου ισχύουν οι προβλέψεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 (ΦΕΚ 1678, Β΄, 23.04.2021)*.

Επαναλαμβάνεται και στη συγκεκριμένη ΚΥΑ η πρόβλεψη υποχρεωτικής τηλεργασίας σε ποσοστό 60%, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, στις περιπτώσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βλ. σελ. 20228, 20229 του ΦΕΚ, τρίτο σημείο της περίπτωσης 3).

Ειδικότερα, κατά την άποψή μας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα εξής :

ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380, ΦΕΚ 1682 Β΄

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID 19 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ 24.04.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03.05.2021

 • Η ΚΥΑ ισχύει ως εξής (άρθρο 14 παρ. 1 της ΚΥΑ, σελ. 20296 του ΦΕΚ):

- Από σήμερα (Σάββατο, 24.04.2021) και ώρα 06.00 μέχρι την Δευτέρα  03.05.2021 και ώρα 06.00, ως προς όλα τα μέτρα που αφορούν τις περιοχές της Χώρας που κατατάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

- Από σήμερα (Σάββατο, 24.04.2021) και ώρα 06.00 μέχρι την Δευτέρα  03.05.2021 και ώρα 06.00, ως προς τα μέτρα που αφορούν τους Χώρους Λατρείας, τις θρησκευτικές τελετές, το λιανεμπόριο τα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής.

- Από την Μ. Δευτέρα (26.04.2021) και ώρα 06.00 μέχρι την Δευτέρα  03.05.2021 και ώρα 06.00, ως προς τις λοιπές προβλέψεις που περιέχει η επισυναπτόμενη ΚΥΑ.

 • Με το άρθρο 1§1Α της ΚΥΑ (σελ. 20225, 20226 του ΦΕΚ), οι περιοχές της Χώρας κατατάσσονται σε δύο επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης : α) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου και β) στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. 
 • Στο στοιχείο 3 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1§1Β της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 20228, 20229 του ΦΕΚ), ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται :
 • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας** και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. Ειδικώς στις περιπτώσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 60%***.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

 • Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 της ΚΥΑ (σελ. 20275 έως και 20279 του ΦΕΚ) αναφέρεται στις δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται.
 • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 20279 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ (σελ. 20279 - 20282 του ΦΕΚ), προβλέπεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
 • Στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 20279 - 20280 και 20282 του ΦΕΚ), προβλέπεται ότι από τον περιορισμό κυκλοφορίας εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, και οι μετακινήσεις των πολιτών από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
 • Στις, κατ’ εξαίρεση, μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, καθώς και στα έγγραφα με τα οποία απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αναφέρονται οι παράγραφοι 3, 3β και 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 20280, 20281 του ΦΕΚ). Ειδικότερα :

Ο εργαζόμενος, πέραν της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του, εναλλακτικά :

- Είτε βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η συγκεκριμένη βεβαίωση παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης (παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ). Η βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α) μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr (παράγραφος 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

- Είτε βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση. Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του (παράγραφος 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

 • Η βεβαίωση κίνησης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών (παράγραφος 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).
 • Βεβαίωση κίνησης δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας (παράγραφος 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ).
 • Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ (σελ. 20282 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εκτός της Περιφέρειας Αττικής απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίου του Δήμου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, από και προς την εργασία. Για την πιστοποίηση του συγκεκριμένου λόγου κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται και σε αυτήν την περίπτωση οι παράγραφοι 3, 3β και 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (βλ. αμέσως παραπάνω).

Επιπροσθέτως, αναφέρεται πως στην περίπτωση των μετακινήσεων εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός των ορίων της Περιφέρειας ισχύουν οι επιπλέον  προβλέψεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 (ΦΕΚ 1678, Β΄, 23.04.2021)*.

 • Στο άρθρο 6 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 20294 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, καθώς και τον περιορισμό κυκλοφορίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης μετακίνησης, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

*      Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, για την πιστοποίηση της υπερτοπικής μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο, από και προς την εργασία, απαιτείται  να τηρούνται οι εξής επιπλέον προϋποθέσεις:

- Τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας πρέπει να προσδιορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και θα διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 1§2α της ΚΥΑ, σελ. 20206 του ΦΕΚ).

- Η μετακίνηση θα πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο (άρθρο 1§3α της ΚΥΑ, σελ. 20206 του ΦΕΚ).

- Τα προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον χρόνο επιστροφής (άρθρο 1§3β της ΚΥΑ, σελ. 20206 του ΦΕΚ).

- Σε περίπτωση μετακίνησης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό μέσο, η συνδρομή επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης θα πιστοποιείται προσηκόντως ως προς καθένα από τα μετακινούμενα πρόσωπα (άρθρο 1§3γ της ΚΥΑ, σελ. 20206 του ΦΕΚ).

**   Μέχρι στιγμής, ειδική άδεια απουσίας εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.

*** Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ειδικότερη ΚΥΑ οικ. 13777, ΦΕΚ 1255, Β΄ (που αφορά ειδικώς την ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ & την ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021) δεν καταργείται, ισχύει ότι, μέχρι την 30.4.2021, εφόσον τηρείται η τηλεργασία σε ποσοστό ανερχόμενο τουλάχιστον στο 50% των εργαζομένων, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως (όχι στο 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ανεξαρτήτως ειδικότητας), ο εργοδότης είναι σύννομος.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ